๒๗ ต.ค.๖๐ ผบ.นทพ.และคณะได้เดินทางมาตรวจพื้นที่และพบปะประชาชนผู้ประสบอุทกภัย >>>
๒๖ ต.ค.๖๐ ผบ.นทพ. และคณะ ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ภาคประชาชนของ บก.ทท. >>>
๒๔ ต.ค.๖๐ ผบ.นทพ. เป็นประธานในพิธีเตรียมความพร้อมขบวน >>>
๒๓ ต.ค.๖๐ พล.อ. ธงชัย สาระสุข ผบ.นทพ. และคณะ นำข้าราชการ >>>
๒๒ ต.ค.๖๐ พล.ต. ธวัชชัย ดะนุดิษฐ์ รอง เสธ.นทพ. (บ) >>>
๒๐ ต.ค.๖๐ พล.อ. ธงชัย สาระสุข ผบ.นทพ. ตรวจเยี่ยม >>>