๖ ก.ย.๖๐ พล.อ.หัสพงศ์ ยุวนวรรธนะ ผบ.นทพ. ตรวจเยี่ยม สสน.นทพ. >>>
๖ ก.ย.๖๐ พล.อ.หัสพงศ์ ยุวนวรรธนะ ผบ.นทพ. ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน >>>
๒๕ ส.ค.๖๐ ผบ.ทสส. และคณะตรวจเยี่ยมการฝึกบรรเทา ฯ >>>
๑๑ ส.ค.๖๐ พล.อ.หัสพงศ์ ยุวนวรรธนะ ผบ.นทพ. เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่ม >>>
๑๑ ก.ค.๖๐ พล.อ.หัสพงศ์ ยุวนวรรธนะ ผบ.นทพ. ตรวจเยี่ยม ศฝภ.นทพ. >>>
๒๗ ม.ค.๖๐ พล.อ.หัสพงศ์ ยุวนวรรธนะ ผบ.นทพ. ร่วมพิธีวางพานพุ่ม >>>