๑๒ มี.ค.๖๑ ผบ.นทพ. และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ นพค.๔๑ สนภ.๔ นทพ. >>>
๑๒ มี.ค.๖๑ ผบ.นทพ.และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. >>>
๑๒ มี.ค.๖๑ รอง ผบ.นทพ. (ฝ่ายบริหาร) ให้การต้อนรับ พล.ต.อู๋ เฉี่ยว ยี่ >>>
๙ มี.ค.๖๑ ผบ.นทพ. เป็นประธานในการส่งมอบโครงการก่อสร้างเส้นทางคมนาคม >>>
๘ มี.ค.๖๐ ผบ.นทพ. ให้การต้อนรับ รอง ผบ.ทสส. (๑) และคณะ >>>
๗ มี.ค.๖๑ ผบ.นทพ. ให้การต้อนรับ พล.ต.หญิง คุณหญิง อัสนีย์ เสาวภาพ >>>