๒๒ ม.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นทพ. และคณะพร้อมด้วย ผอ.สนภ.๓ นทพ. >>>
นทพ. ฉีดน้ำบรรเทา PM ๒.๕ จากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM. ๒.๕ >>>
๑๘ ม.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นทพ. ร่วมคณะ ผบ.ทสส. เป็นประธาน >>>
๑๕ ม.ค.๖๓ ผบ.นทพ. ให้การต้อนรับ ผบ.ทสส. และคณะ ในการตรวจเยี่ยมโครงการธงน้ำเงิน >>>
๑๑ ม.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นทพ. ร่วมคณะ ผบ.ทสส. >>>
๗ ม.ค.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นทพ. พร้อมด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภ >>>