๑๗ พ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย สทพ.นทพ. ได้จัดเจ้าหน้าที่ จำนวน ๓ นาย >>>
๑๔-๑๗ พ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นทพ. ได้กรุณาสั่งการให้ สสน.นทพ. >>>
๑๗ พ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๒๒ สนภ.๒ นทพ. ร่วมกับ >>>
๑๗ พ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผอ.สนภ.๕ นทพ. จัดชุดเจาะบ่อบาดาล >>>
๑๗ พ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๑๓ สนภ.๑ นทพ. จัดกำลังพลของหน่วยฯ >>>
๑๕ พ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย สนภ.๑ นทพ. ได้จัดชุดปฏิบัติงาน >>>