๒๘ ส.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย รอง ผบ.นทพ. (ฝ่ายพัฒนา) เป็นผู้แทน ผบ.นทพ. >>>
๒๘ ส.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.)โดย รอง เสธ.นทพ. (ฝ่ายบริหาร) เป็นผู้แทน ผบ.นทพ. >>>
๒๕ ส.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย รอง.ผบ.นทพ. (ฝ่ายบริหาร) เป็นผู้แทน ผบ.นทพ. >>>
๑๑ ส.ค.๖๓ บก.ทท. (นทพ) โดย รอง ผบ.นทพ. (ฝ่ายบริหาร) เป็นประธานในพิธีลงนาม >>>
๒๔ ก.ค.๖๓ บก.ทท. โดย นทพ. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ >>>
๒๔ ก.ค.๖๓ รอง.ผบ.นทพ. (ฝ่ายบริหาร) เป็นผู้แทน ผบ.นทพ. >>>