๒๙ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.)​ โดย นพค.๒๕ สนภ.๒​ นทพ.​ จัดกำลังพลหน่วย >>>
๒๙ พ.ย.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๓๖ สนภ.๓ นทพ./ศบภ. นพค.๓๖ สนภ.๓ นทพ. >>>
๒๙ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.)​ โดย นพค.๒๕ สนภ.๒​ นทพ.​ จัดกำลังพลหน่วย >>>
๒๘ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผอ.สนภ.๕ นทพ.จัดชุดพัฒนาบ่อน้ำบาดาล >>>
๒๘ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๓๓ สนภ.๓ นทพ. สนับสนุน รยบ.น้ำ ๑ คัน >>>
๒๘ พ.ย.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๑๖ สนภ.๑ นทพ. จัดกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ >>>