๒๖ มิ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย รอง ผบ.นทพ. (พ) ตรวจความก้าวหน้า >>>
๒๕ มิ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย
รอง ผบ.นทพ.(พ) หน.คณะชุดตรวจ >>>
๒๔ มิ.ย.๖๓ บก.ทท. (นทพ.)โดย รอง ผบ.นทพ. (พ) และคณะฯ ในโอกาสตรวจ >>>
๑๗ มิ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย รอง.ผบ.นทพ.(พ) ตรวจติดตามประเมินผล >>>
๑๗ มิ.ย.๖๓ บก.ทท.(นพท.) โดย รอง.ผบ.นทพ.(พ) และคณะ >>>
๑๗ มิ.ย.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย รอง ผบ.นทพ. (บ) เป็นผู้แทน ผบ.นทพ. >>>