๙ ต.ค.๖๒ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นทพ. และคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่ จชต. >>>
๓ ต.ค.๖๒ ผบ.ทสส. และคณะ ได้กรุณาเดินทางตรวจเยี่ยม >>>
๒ ต.ค.๖๒ ผบ.นทพ. และคณะ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน >>>
ตามที่มีพระราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ พล.อ. พีรพงษ์ เมืองบุญชู หน.ฝสธ.ผบ.ทสส. >>>
๒๖ ก.ย.๖๒ พล.อ.ดร. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผบ.นทพ. เป็นประธานพิธีอำลาชีวิต>>>
๒๕ ก.ย.๖๒ พล.อ. ดร. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผบ.นทพ. ร่วมพิธีอำลาชีวิตราชการ >>>