เมื่อวันที่ ๑๑ ต.ค.๖๑ พล.อ.ดร. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผบ.นทพ. ให้การต้อนรับ พล.อ. บัณฑิตย์ บุณยะปาน รอง ผบ.ทสส.(๑) พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยม
การปฏิบัติงานของ นทพ. โดยมีกิจกรรมชมวิดิทัศน์ ประวัติความเป็นมา ภารกิจ การจัด ของ นทพ., รับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน ปี พ.ศ.๒๕๖๒, เยี่ยมชม
พิพิธภัณฑ์ นทพ. และชมการสาธิตความพร้อมการบรรเทาสาธารณภัยทั้งด้านกำลังพลและยุทโธปกรณ์ เป็นการบำรุงขวัญและรับทราบอุปสรรคปัญหาข้อขัดข้อง
ในการทำงาน รวมถึงการเตรียมความพร้อมของหน่วยเพื่อรองรับในภารกิจการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆ ปฏิบัติภารกิจตามที่รัฐบาลมอบหมายให้บรรลุ
ผลสำเร็จตามเป้าหมาย โดยใช้ขีดความสามารถของหน่วยที่มีด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น
ต่อกองทัพไทย ณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ถนนนาวงประชาพัฒนา เขตดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพฯ

 


<>