เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ ก.พ. ๖๑ พล.อ.ธงชัย สาระสุข ผบ.นทพ.ร่วมกับฝ่ายอำนวยการ และ ผบ.นพค. ทั้ง ๓๐ หน่วยทั่วประเทศ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานบริสุทธิ์ ด้วยวิธีการสูบกลับ และการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานลม โดยมี คุณอรวรรณ กอบวิทยา ผู้แทน หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา ให้การต้อนรับ ณ โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ทั้งนี้เป็นไปตามประเด็นยุทธศาสตร์ในด้านการพัฒนาองค์กร ด้วยการพัฒนาความรู้แก่บุคลากรของหน่วย เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำสิ่งที่ได้รับไปประยุทธ์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับภารกิจในการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน ต่อไป