วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พลเอก ดร. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในพื้นที่ นกส. ๔ สทพ.นทพ. พร้อมทั้งพบปะกำลังพลในหน่วย เพื่อนสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพล นอกจากนี้ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
ให้การสนับสนุนพันธุ์ปลาน้ำจืดแก่เกษตร ตามโครงการประมงหมู่บ้าน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๒
โดยจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรผู้ทำประมงในพื้นที่ รวมถึงเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนให้สามารถพึงพาตนเองอย่างยั่งยืน


<>
<>
<>