เมื่อวันอังคารที่ ๙ ม.ค.๖๑ ผบ.นทพ. และคณะ ตรวจเยี่ยมกำลังพลและรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานของ นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. และเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ ณ นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. ต.ท่าสวรรค์ อ.นาด้วง จ.เลย โดยมี ผอ.สนภ.๒ นทพ. ให้การต้อนรับ