เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ย.๖๑ พล.อ.ดร. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผบ.นทพ. และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ในพื้นที่ กกส.สทพ.นทพ. โดยมี รอง ผอ.กกส.สทพ.นทพ.
ให้การต้อนรับ ณ กกส.สทพ.นทพ. จว.ก.จ. โอกาสนี้ ได้รับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน ปี ๒๕๖๒, ให้โอวาทแก่กำลังพล กสส.สทพ.นทพ., ตรวจเยี่ยมแผนกปศุสัตว์
ชมคอกโคมาตรฐาน และโคแจกจ่ายปี ๖๓, ตรวจเยี่ยมฝ่ายสุกร การผลิตลูกสุกร และตรวจเยี่ยมแผนกประมง พร้อมทั้งแจกจ่ายพันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ให้กับราษฎรในพื้นที่
หลังจากนั้นเดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โดยเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พืช พิพิธภัณฑ์สัตว์ และห้องเพาะเนื้อเยื่อ
พร้อมปลูกต้นมเหสักข์ และสักสยามินทร์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ท้องถิ่นที่หายาก และขยายพันธุ์ให้อยู่คู่กับระบบนิเวศในพื้นที่ต่อไป