เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๓๐ น. พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหน่วยพระราชทานจิตอาสาพัฒนาคูคลองและปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่อาคารบ้านพักสวัสดิการ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย
พลเอก ดร. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และคณะ ร่วมกิจกรรม ณ บ้านพักสวัสดิการ กองบัญชาการกองทัพไทย พื้นที่ทุ่งสีกัน


<>