วันที่ ๑๙ ต.ค.๖๑ พล.อ. ดร. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผบ.นทพ. และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในพื้นที่ สนภ.๑ นทพ. โดย รับฟังการบรรยายสรุป
ณ อาคารอเนกประสงค์ สนภ.๑ นทพ. , เยี่ยมชมชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว และหน่วยบรรเทาสาธารณภัย สนภ.๑ นทพ. ณ สนามฝึกบรรเทาสาธารณภัย
สนภ.๑ นทพ. พร้อมเยี่ยมชมอาคารสำนักงาน และสภาพแวดล้อมภายในหน่วย และรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินการ และปัญหาข้อขัดข้องของ ศฝภ.นทพ. และ
ได้ตรวจเยี่ยมสถานีฝึก และอาคารต่างๆ ของ ศฝภ.นทพ. หลักจากนั้นได้เยี่ยมชม ศูนย์การศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน เพื่อเตรียมความพร้อมผู้รับการฝึกโครงการจิตอาสาฯ


<>