ตามที่มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ พล.ท.ดร. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผบ.ศรภ. เป็น ผบ.นทพ. นั้น เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ย.๖๑ นทพ.
ได้จัดพิธีรับ - ส่งหน้าที่ ผบ.นทพ. ณ บก.นทพ. ถนนนาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ พล.อ.ดร. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผบ.นทพ.
เป็นนักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๑๙ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๖ และสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยการทัพฝรั่งเศส ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เคยดำรงตำแหน่งสำคัญที่ผ่านมา อาทิ ผู้บังคับการกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า ผู้อำนวยการกองข่าว ทัพน้อยที่ ๑ ผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย รองผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย และผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย ตามลำดับ นอกจากนี้ในขณะที่เป็นผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัยยังดำรงตำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) อีกตำแหน่ง จนถึงปัจจุบันด้วย