เมื่อวันที่ ๑ ก.พ.๖๒ บก.ทท. (นทพ.) โดย สสน.นทพ. จัดกำลังพล จำนวน ๑๗ นาย พร้อมรถดับเพลิงโฟมเคมีขนาดใหญ่ จำนวน ๑ คัน และรถดับเพลิงอเนกประสงค์
จำนวน ๒ คัน สนับสนุน สป. ในการฉีดน้ำชะล้างฝุ่นละอองที่สะสมบนใบไม้และล้างทำความสะอาดถนน จาก สป. ถึง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี