เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ เม.ย.๖๒ นทพ. ได้จัดอบรมชุดปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติเพื่อความมั่นคง จำนวน ๖๗๕ นาย
เพื่อดำเนินการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติเพื่อความมั่นคงสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติและให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าเกิดความรักสามัคคี
และทำความดีเพื่อสังคม โดยมีการปฏิบัติ ดังนี้

- ผบ.นทพ. เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมและชี้แจงวัตถุประสงค์และแนวทางการดำเนินงาน
- การให้ความรู้ เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดย มล.ปนัดดา ดิศกุล
- การให้ความรู้ เรื่องการเมืองการปกครอง โดย นายสมชาย แสวงการ