เมื่อวันที่ ๑๐ เม.ย.๖๒ พล.อ.ดร. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผบ.นทพ. และคณะ ให้การต้อนรับ พล.อ. พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผบ.ทสส.
ในโอกาสเป็นประธานงานวันคล้ายวันสถาปนา นทพ. ครบรอบปีที่ ๕๗ ณ อาคาร บก.นทพ. จากนั้น ผบ.นทพ.
ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่นของ นทพ. และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรทางทหารสอบ
ได้ที่ ๑ - ๔ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ หอประชุมมหาศรานนท์