เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ พลเอก ดร. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในการสัมมนา เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ ในคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมี พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการสัมมนา
ในโอกาสนี้ได้รับชมวีดิทัศน์ประวัติความเป็นมา ภารกิจ การจัด และการปฏิบัติงานของ นทพ. รวมถึงเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ นทพ. และห้องออกกำลังกาย ชอบชื่นชม
ณ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ