วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ พลเอก ดร. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ร่วมคณะ พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ได้เดินทาง ตรวจเยี่ยมการฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง ในการฝึกคอบร้าโกล์ด ๒๐๑๙ โดยได้รับฟังการบรรยายสรุป, เยี่ยมชมการฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง ,
การจัดนิทรรศการอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหาร พร้อมทักทายกำลังพลที่เข้าร่วมการฝึก และถ่ายภาพหมู่ร่วมกับกำลังพล/ยุทโธปกรณ์
ณ สนามฝึกทางยุทธวิธี กองทัพภาคที่ ๓ อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย