เมื่อวันที่ ๒๓ มิ.ย.๖๒ บก.ทท. (นทพ) โดย พล.อ.ดร. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผบ. นทพ. และคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูง ของ บก.ทท. พร้อม พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี
ผบ.ทสส. ได้มาตรวจราชการและ ส่งมอบโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ให้กับ ผวจ.สุรินทร์ ผบ กกล.สุรนารี ผกก.ตชด.๒๑, นอภ.ปราสาท, นอภ.กาบเชิง
ณ รร.บ้านโคกตะเคียน ต.โคกตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ หลังจากนั้น ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ นพค.54 สนภ.5 นทพ. และเป็น ประธานในพิธีปลูกข้าว
ในโครงการ "ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ กองบัญชาการกองทัพไทย" พร้อมทั้ง ปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด จำนวน ๒๐,๐๐๐ ตัว และร่วมกิจกรรมปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์
กองบัญชาการกองทัพไทย ณ บริเวณแปลงสาธิตโครงการปลูกข้าว ฯ นพค.๕๔ สนภ.๕ นทพ. บ้านลำพุก ต.ตาเบา อ.ปราสาท จว.ส.ร.