เมื่อวันที่ ๒๖ มิ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย พลโท สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ รอง ผบ.นทพ. (ฝ่ายพัฒนา) ตรวจความก้าวหน้าการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ
“โครงการพัชรธรรม สืบสานจิตวิญญาณ ลุ่มแม่น้ำกวง" เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง โดยการเสริมความแข็งแรงให้กับฝายเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำ
ในการอุปโภคเพื่อการเกษตร และเป็นแหล่งฟื้นฟูอนุรักษ์พันธุ์ปลาแม่น้ำกวง โดยมี ผบ.นพค.๓๒ สนภ.๓ นทพ. ให้การต้อนรับ ณ แม่น้ำกวง หมู่ที่ ๗ ต.เวียงยอง
อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน บ.ล้อง ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่