เมื่อวันที่ ๓ ก.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย พล.อ. พีรพงษ์ เมืองบุญชู ผบ.นทพ. ให้การต้อนรับ พล.อ. พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผบ.ทสส.
ในโอกาสตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วย ในการนี้ นทพ. ได้จัดพิธีเทิดเกียรติ ผบ.ทสส. ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงคุณความดีของ ผบ.ทสส.
ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่มาจนถึงวาระเกษียนอายุราชการ ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และเสียสละ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญให้แก่กองทัพไทยได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นสำคัญ
โดยกิจกรรมในพิธีเทิดเกียรติ ผบ.ทสส. ประกอบด้วย พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5, พิธีสักการะรูปหล่อ ฯพณฯ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์,
รับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานตามนโยบาย ผบ.ทสส., เยี่ยมชมขบวนยานยนต์และยุทโธปกรณ์,เยี่ยมชมนิทรรศการโครงการต่างๆ ของ นทพ.
และพิธีเทิดเกียรติ ผบ.ทสส. ณ หอประชุมมหาศรานนท์ ณ บก.นทพ. เขตดอนเมือง ก.ท.