สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานภาพฝีพระหัตถ์ เป็นภาพสุนัข จัดทำเป็น “ส.ค.ส.2561 ปีจอขอให้ร่าเริง” พร้อมลายพระหัตถ์ ความว่า