แผนการดำเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนราชการใน บก.ทท.
OIT 1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
OIT 2 การบริหารงาน
แผนการดำเนินงาน
 • O10 แผนดำเนินงานประจำปี
 • O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
 • O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
OIT 3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • O14 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • O15 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
 • O16 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาวัสดุ
 • O17 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 • O18 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 • O19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 • O20 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
OIT 4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • O21 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • O22 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • O23 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • O24 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
OIT 5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการร้องเรียนการทุจริต
 • O25 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • O26 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • O27 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 • O28 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 • O29 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
OIT 6 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • O30 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • O31 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
 • O32 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 • O33 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • O34 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • O35 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • O36 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
 • O37 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
OIT 7 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 • O38 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 • O39 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
 • O40 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 • O41 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • O42 มาตรการป้องกันการรับสินบน
 • O43 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
 • O44 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ