แผนการดำเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนราชการใน บก.ทท.
OIT 1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
OIT 2 การบริหารงาน
แผนการดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน
OIT 3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาวัสดุ
OIT 4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
OIT 5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการร้องเรียนการทุจริต
OIT 6 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
OIT 7 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต