ผู้บังคับบัญชา


พลเอก หัสพงศ์  ยุวนวรรธนะ
ผบ.นทพ.


พลโท นครา  สุขประเสริฐ
รอง ผบ.นทพ. (บ)


พลโท สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ
รอง ผบ.นทพ. (พ)

 พลโท ธีร์ธวัช พลสวัสดิ์
เสธ.นทพ.

พลตรี เชิดชัย สุคนธสิงห์
รอง เสธ.นทพ. (บ)

พลตรี อนุชา ยันตรปกรณ์
รอง เสธ.นทพ. (พ)