ผู้บังคับบัญชา


พลเอก ธงชัย  สาระสุข
ผบ.นทพ.


พลโท นเรนทร์ สิริภูบาล 
รอง ผบ.นทพ. (บ)


พลโท สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ
รอง ผบ.นทพ. (พ)

 พลโท ณัฏฐพัชร สกุลรังสฤษฏ์
เสธ.นทพ.

พลตรี ธวัชชัย ดะนุดิษฐ์
รอง เสธ.นทพ. (บ)

พลตรี อนุชา ยันตรปกรณ์
รอง เสธ.นทพ. (พ)