กิจกรรมย้อนหลัง
 • ๓๐ ก.ย.๖๓ นทพ. จัดพิธีรับ - ส่งหน้าที่ ผบ.นทพ. >>>
 • ๑ ต.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) ผบ.นทพ. ร่วมพิธีแสดงความยินดีกับนายทหาร >>>
 • ๕ ต.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นทพ. ให้การต้อนรับ คุณอัชยะ ฉันทจิตกุล และคณะ >>>
 • ๖ ต.ค.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) ผบ.นทพ. มอบนโยบายการปฏิบัติราชการ >>>
 • ๗ ต.ค.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นทพ. และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน >>>
 • ๘ ต.ค.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นทพ. ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุป >>>
 • ๑๒ ต.ค.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นทพ. ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ >>>
 • ๑๓ ต.ค.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) นทพ. จัดพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึก >>>
 • ๑๙ ต.ค.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นทพ. ร่วมคณะ นรม. >>>
 • ๒๓ ต.ค.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) ผบ.นทพ. และกำลังพล ได้ร่วมพิธีวางพวงมาลา >>>
 • ๓๐ ต.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย รอง ผบ. นทพ.(ฝ่ายพัฒนา) เป็นประธานกิจกรรม >>>
 • ๓๑ ต.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นทพ. เป็นประธานในพิธีทอดกฐิน >>>
 • ๒ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นทพ. และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน >>>
 • วันที่ ๕-๖ พ.ย.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) ผบ.นทพ. และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน >>>
 • ๑๔ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย กองแพทย์ สสน.นทพ. ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อที่ >>>
 • ๑๕ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.๙๐๙ ฯ >>>
 • ๑๕ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย กำลังพลจิตอาสาพระราชทาน >>>
 • ๑๕ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผอ.สนภ.๕ ฯ จัดชุดซ่อมแซม >>>
 • ๑๖ พ.ย.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๓๖ ฯ ติดตามผลการช่วยเหลือประชาชน >>>
 • ๑๖ พ.ย.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๑๖ ฯ จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัย >>>
 • ๑๖ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๔ สทพ.นทพ. จัด จนท. ผสมเทียม >>>
 • ๑๖ พ.ย.๖๓ เวลา ๑๓๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๒๕ ฯ ให้การสนับสนุน >>>
 • ๑๕ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.๙๐๙ ฯ >>>
 • ๑๖ พ.ย.๖๓ บก.ทท. โดย จก.กบ.ทหาร ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม >>>
 • ๑๗ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ศฝภ.นทพ. ได้ให้การต้อนรับ ผบ.รร.สธ.ทบ. >>>
 • ๑๗ พ.ย.๖๓ เวลา ๐๙๐๐ บก.ทท. (นทพ.) โดย สนภ.๒ นทพ.จัดกำลังพลร่วมกิจกรรม >>>
 • ๑๗ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย สนภ.๕ นทพ. จัดชุดซ่อมบำรุงสะพาน >>>
 • ๑๗ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย สนภ.๔ นทพ. จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน >>>
 • ๑๗ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย กวก.ศฝษ.สทพ.นทพ. ได้จัดชุดฝึกอบรม >>>
 • ๑๗ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๓๒ สนภ.๓ นทพ. นำกำลังพล >>>
 • ๑๗ พ.ย.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) จัดการอบรมชี้แจงงานในหน้าที่สายงานกำลังพล >>>
 • ๑๗ พ.ย.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๑๖ สนภ.๑ นทพ. เข้าดำเนินการสำรวจงาน >>>
 • ๑๗ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.)โดย นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ. จัดกำลังพลจิตอาสา >>>
 • ๑๗ พ.ย.๖๓ บก.ทท. (นทพ.)โดย ผบ.นพค.๓๒ ฯ นำกำลังพล ร่วมกิจกรรมจิตอาสา >>>
 • ๑๘ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๑๕ สนภ.๑ นทพ. พร้อมด้วยกำลังพล >>>
 • ๑๘ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๔ สนภ.๓ นทพ. ให้การสนับสนุนชุดถ่ายทอดเสียง >>>
 • ๑๘ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.)​ โดย​ ผบ.นพค.๒๒​ สนภ.๒​ นทพ.​ นำกำลังพลร่วมกิจกรรมจิตอาสา >>>
 • ๑๘ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๕ สทพ.นทพ. ได้ร่วมกับส่วนราชการ >>>
 • ๑๘ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๔๒ สนภ.๔ นทพ. พร้อมด้วยกำลังพล จัดกิจกรรม >>>
 • ๑๘ พ.ย.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๕๑ สนภ.๕ นทพ. ร่วมกับจังหวัดอำนาจเจริญ >>>
 • ๑๙ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย กวก.ศฝษ.สทพ.นทพ. ได้จัดชุดฝึกอบรมวิชาชีพเคลื่อนที่ เฉพาะหลักสูตร (ชฝฉ.) >>>
 • ๑๙ พ.ย.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย สสน.นทพ. ได้จัดกำลังพล จำนวน ๖ นาย >>>
 • ๑๙ พ.ย.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผอ.สนภ.๒ นทพ. ตรวจพื้นที่เป้าหมายการปฏิบัติงาน >>>
 • ๑๙ พ.ย.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.๓๓ สนภ.๓ นทพ./ผอ.ศบภ.นพค.๓๓ >>>
 • ๑๙ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๔๔ สนภ.๔ นทพ. จัดเจ้าหน้าที่ชุดผสมเทียมโค ออกให้บริการฉีดฮอร์โมน >>>
 • ๑๙ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผอ.สนภ.๕ นทพ. จัดชุดพัฒนาบ่อน้ำบาดาล >>>
 • ๑๙ พ.ย.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๑๓ สนภ.๑ นทพ. จัดเจ้าหน้าที่สำรวจของหน่วยร่วมกับ อบต.โรงเข้ >>>
 • ๑๙ พ.ย.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.๓๓ สนภ.๓ นทพ./ผอ.ศบภ.นพค.๓๓ >>>
 • ๒๐ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๓ สทพ.นทพ. ได้ดำเนินการจัด จนท.ชุดผสมเทียม ออกให้บริการผสมเทียมโค >>>
 • ๒๐ พ.ย.๖๓ บก.ทท (นทพ) โดย นพค.๓๔ สนภ.๓ นทพ. ได้จัด จนท. ผสมเทียมออกไปทำการผสมเทียมโค >>>
 • ๒๐ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผอ.สนภ.๕ นทพ. กระทำพิธีส่งมอบถนน ในพื้นที่ จว.น.ม. >>>
 • ๒๑ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผอ.ศบภ.สนภ.5 นทพ. จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ สนับสนุน >>>
 • ๒๑ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย กสข.สทพ.นทพ. จัดเจ้าหน้าที่ชุดผสมเทียม >>>
 • ๒๖ ต.ค. - ๒๑ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ช.พัฒนา สนภ.๓ นทพ. จัดชุดขุดเจาะ >>>
 • ๒๒ พ.ย.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย กวก.ศฝษ.สทพ.นทพ. ได้จัดชุดฝึกอบรม >>>
 • ๒๒ พ.ย.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย สนภ.๒ นทพ. จัดเยาวชนในพื้นที่ปฏิบัติงาน จำนวน ๑๕ คน >>>
 • ๒๑ - ๒๒ พ.ย.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๓๖ สนภ.๓ นทพ. นำคณะอาจารย์มหาวิทยาลัย >>>
 • ๒๒ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) ผอ.สนภ.๕ นทพ.จัดชุดพัฒนาบ่อน้ำบาดาล ช.พัฒนา สนภ.๕ นทพ. >>>
 • ๒๒ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๔๓ สนภ.๔ นทพ./ศบภ. นพค.๔๓ >>>
 • ๒๓ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย กวอ.ศฝษ.สทพ.นทพ. หลักสูตร >>>
 • ๒๓ พ.ย.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๓๖ สนภ.๓ นทพ. >>>
 • ๒๓ พ.ย.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๑๕ สนภ.๑ นทพ. จัดกำลังพลของหน่วยฯ >>>
 • ๒๓ พ.ย.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.๕๖ สนภ.๕ นทพ. >>>
 • ๒๓ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๐๙ สนภ.๒ นทพ. จัดชุด ประชาสัมพันธ์ >>>
 • ๒๓ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๔๓ สนภ.๔ นทพ./ผบ.ศบภ.นพค.๔๓ >>>
 • ๒๔ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. จัดพิธีมอบทุน >>>
 • ๒๔ พ.ย.๖๓ บก.ทท. (นทพ.)โดย กกส.สทพ.นทพ. นทพ. ดำเนินการแจกจ่าย >>>
 • ๒๔ พ.ย.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย​ ผบ.นพค.๓๔ สนภ.๓ นทพ. มอบหมายให้ >>>
 • ๒๔ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ศบภ.นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๒๔ พ.ย.๖๓ บก.ทท.( นทพ.) โดย นพค.๑๒ สนภ.๑ นทพ. ร่วมกับชุดแพทย์ >>>
 • ๒๔ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นทพ. กรุณาเดินทางมาเป็น ประธานเปิดโครงการฝึกอบรม >>>
 • ๒๕ พ.ย.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย กองแพทย์ สสน.นทพ. ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร นทพ. >>>
 • ๒๕ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๒๖ สนภ.๒ นทพ. ได้สนับสนุนน้ำดื่มสะอาดจำนวน ๑,๐๐๐ ขวด >>>
 • ๒๕ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๔๔ สนภ.๔ นทพ./ศบภ.นพค.๔๔ สนภ.๔ นทพ. >>>
 • ๒๕ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ศฝภ.นทพ. ได้ให้การต้อนรับ รอง ผบ.รร.จิตอาสาพระราชทาน >>>
 • ๒๕ พ.ย.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย ศบภ.นพค.๑๒ สนภ.๑ นทพ. จัดกำลังพลจิตอาสา >>>
 • ๒๕ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๔ สนภ.๓ นทพ. จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา >>>
 • ๒๕ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๓ สทพ.นทพ. นำกำลังพลของหน่วย ร่วมกับผู้นำท้องถิ่น >>>
 • ๒๕ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผอ.สนภ.๕ นทพ.จัดชุดพัฒนาบ่อน้ำบาดาล >>>
 • ๒๖ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๔๒ สนภ.๔ นทพ. จัดกำลังพล ร่วมกับส่วนราชการใน จ.ยะลา >>>
 • ๒๖ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๕๖ สนภ.๕ นทพ. จัดกำลังพลของหน่วยร่วมกับประชาชน >>>
 • ๒๖ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ศบภ.นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๒๖ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ศฝภ.นทพ. ได้ให้การสนับสนุนการฝึกอบรมหลักสูตร >>>
 • ๒๖ พ.ย.๖๓ บก.ทท. (นทพ.)โดย นพค.๑๒ สนภ.๑ นทพ. จัดเจ้าหน้าที่์ >>>
 • ๒๖ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย กสข.สทพ.นทพ. จัด จนท.ชุดผสมเทียม >>>
 • ๒๖ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๓๔ สนภ.๓ นทพ. มอบหมายให้ >>>
 • ๒๖ พ.ย.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) เสธ.นทพ.ให้การต้อนรับ ผอ.สจว.สปท., คณะคณาจารย์และผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร >>>
 • ๒๗ พ.ย.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย สนภ.๕ นทพ. จัดชุดซ่อมบำรุงสะพานเครื่องหนุนมั่น >>>
 • ๒๗ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ช.พัฒนา สนภ.๓ นทพ. แก้ไขปัญหาภัยแล้งตามนโยบายรัฐบาล >>>
 • ๒๑ - ๒๗ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๕ สทพ.นทพ. ได้ดำเนินโครงการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ >>>
 • ๒๗ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ.จัดกำลังพลหน่วยเข้าดำเนินการฝึกอบรม >>>
 • ๒๗ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย สนภ.๔ นทพ./ศบภ.สนภ.๔ นทพ. >>>
 • ๒๗ พ.ย.๖๓ บก.ทท. (นทพ.)โดย นพค.๑๒ สนภ.๑ นทพ.จัดเจ้าหน้าที่ให้การสนับสนุนกองแพทย์ >>>
 • ๒๘ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย สนภ.๔ นทพ./ศบภ.สนภ.๔ นทพ. >>>
 • ๒๘ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ศฝภ.นทพ. ได้ให้การสนับสนุนการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ >>>
 • ๒๘ พ.ย.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๑๖ สนภ.๑ นทพ. จัดกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในวันหยุด ๒๕% >>>
 • ๒๘ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๓๓ สนภ.๓ นทพ. สนับสนุน รยบ.น้ำ ๑ คัน >>>
 • ๒๘ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผอ.สนภ.๕ นทพ.จัดชุดพัฒนาบ่อน้ำบาดาล >>>
 • ๒๙ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๔๑ สนภ.๔ นทพ./ศบภ. นพค.๔๑ สนภ.๔ นทพ. >>>
 • ๒๙ พ.ย.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๓๖ สนภ.๓ นทพ./ศบภ. นพค.๓๖ สนภ.๓ นทพ. >>>
 • ๒๙ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.)​ โดย นพค.๒๕ สนภ.๒​ นทพ.​ จัดกำลังพลหน่วยช่างพัฒนาฯ >>>
 • ๒๙ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย สนภ.๔ นทพ./ศบภ.สนภ.๔ นทพ. จัดกำลังพลชุดบรรเทา >>>