กิจกรรมย้อนหลัง
 • ๓๐ ก.ย.๖๓ นทพ. จัดพิธีรับ - ส่งหน้าที่ ผบ.นทพ. >>>
 • ๑ ต.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) ผบ.นทพ. ร่วมพิธีแสดงความยินดีกับนายทหาร >>>
 • ๕ ต.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นทพ. ให้การต้อนรับ คุณอัชยะ ฉันทจิตกุล และคณะ >>>
 • ๖ ต.ค.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) ผบ.นทพ. มอบนโยบายการปฏิบัติราชการ >>>
 • ๗ ต.ค.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นทพ. และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน >>>
 • ๘ ต.ค.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นทพ. ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุป >>>
 • ๑๒ ต.ค.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นทพ. ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ >>>
 • ๑๓ ต.ค.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) นทพ. จัดพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึก >>>
 • ๑๙ ต.ค.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นทพ. ร่วมคณะ นรม. >>>
 • ๒๓ ต.ค.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) ผบ.นทพ. และกำลังพล ได้ร่วมพิธีวางพวงมาลา >>>
 • ๓๐ ต.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย รอง ผบ. นทพ.(ฝ่ายพัฒนา) เป็นประธานกิจกรรม >>>
 • ๓๑ ต.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นทพ. เป็นประธานในพิธีทอดกฐิน >>>
 • ๒ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นทพ. และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน >>>
 • วันที่ ๕-๖ พ.ย.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) ผบ.นทพ. และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน >>>
 • ๑๔ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย กองแพทย์ สสน.นทพ. ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อที่ >>>
 • ๑๕ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.๙๐๙ ฯ >>>
 • ๑๕ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย กำลังพลจิตอาสาพระราชทาน >>>
 • ๑๕ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผอ.สนภ.๕ ฯ จัดชุดซ่อมแซม >>>
 • ๑๖ พ.ย.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๓๖ ฯ ติดตามผลการช่วยเหลือประชาชน >>>
 • ๑๖ พ.ย.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๑๖ ฯ จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัย >>>
 • ๑๖ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๔ สทพ.นทพ. จัด จนท. ผสมเทียม >>>
 • ๑๖ พ.ย.๖๓ เวลา ๑๓๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๒๕ ฯ ให้การสนับสนุน >>>
 • ๑๕ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.๙๐๙ ฯ >>>
 • ๑๖ พ.ย.๖๓ บก.ทท. โดย จก.กบ.ทหาร ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม >>>
 • ๑๗ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ศฝภ.นทพ. ได้ให้การต้อนรับ ผบ.รร.สธ.ทบ. >>>
 • ๑๗ พ.ย.๖๓ เวลา ๐๙๐๐ บก.ทท. (นทพ.) โดย สนภ.๒ นทพ.จัดกำลังพลร่วมกิจกรรม >>>
 • ๑๗ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย สนภ.๕ นทพ. จัดชุดซ่อมบำรุงสะพาน >>>
 • ๑๗ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย สนภ.๔ นทพ. จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน >>>
 • ๑๗ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย กวก.ศฝษ.สทพ.นทพ. ได้จัดชุดฝึกอบรม >>>
 • ๑๗ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๓๒ สนภ.๓ นทพ. นำกำลังพล >>>
 • ๑๗ พ.ย.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) จัดการอบรมชี้แจงงานในหน้าที่สายงานกำลังพล >>>
 • ๑๗ พ.ย.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๑๖ สนภ.๑ นทพ. เข้าดำเนินการสำรวจงาน >>>
 • ๑๗ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.)โดย นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ. จัดกำลังพลจิตอาสา >>>
 • ๑๗ พ.ย.๖๓ บก.ทท. (นทพ.)โดย ผบ.นพค.๓๒ ฯ นำกำลังพล ร่วมกิจกรรมจิตอาสา >>>
 • ๑๘ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๑๕ สนภ.๑ นทพ. พร้อมด้วยกำลังพล >>>
 • ๑๘ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๔ สนภ.๓ นทพ. ให้การสนับสนุนชุดถ่ายทอดเสียง >>>
 • ๑๘ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.)​ โดย ผบ.นพค.๒๒​ สนภ.๒​ นทพ.​ นำกำลังพลร่วมกิจกรรมจิตอาสา >>>
 • ๑๘ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๕ สทพ.นทพ. ได้ร่วมกับส่วนราชการ >>>
 • ๑๘ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๔๒ สนภ.๔ นทพ. พร้อมด้วยกำลังพล จัดกิจกรรม >>>
 • ๑๘ พ.ย.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๕๑ สนภ.๕ นทพ. ร่วมกับจังหวัดอำนาจเจริญ >>>
 • ๑๙ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย กวก.ศฝษ.สทพ.นทพ. ได้จัดชุดฝึกอบรมวิชาชีพเคลื่อนที่ เฉพาะหลักสูตร (ชฝฉ.) >>>
 • ๑๙ พ.ย.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย สสน.นทพ. ได้จัดกำลังพล จำนวน ๖ นาย >>>
 • ๑๙ พ.ย.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผอ.สนภ.๒ นทพ. ตรวจพื้นที่เป้าหมายการปฏิบัติงาน >>>
 • ๑๙ พ.ย.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.๓๓ สนภ.๓ นทพ./ผอ.ศบภ.นพค.๓๓ >>>
 • ๑๙ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๔๔ สนภ.๔ นทพ. จัดเจ้าหน้าที่ชุดผสมเทียมโค ออกให้บริการฉีดฮอร์โมน >>>
 • ๑๙ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผอ.สนภ.๕ นทพ. จัดชุดพัฒนาบ่อน้ำบาดาล >>>
 • ๑๙ พ.ย.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๑๓ สนภ.๑ นทพ. จัดเจ้าหน้าที่สำรวจของหน่วยร่วมกับ อบต.โรงเข้ >>>
 • ๑๙ พ.ย.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.๓๓ สนภ.๓ นทพ./ผอ.ศบภ.นพค.๓๓ >>>
 • ๒๐ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๓ สทพ.นทพ. ได้ดำเนินการจัด จนท.ชุดผสมเทียม ออกให้บริการผสมเทียมโค >>>
 • ๒๐ พ.ย.๖๓ บก.ทท (นทพ) โดย นพค.๓๔ สนภ.๓ นทพ. ได้จัด จนท. ผสมเทียมออกไปทำการผสมเทียมโค >>>
 • ๒๐ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผอ.สนภ.๕ นทพ. กระทำพิธีส่งมอบถนน ในพื้นที่ จว.น.ม. >>>
 • ๒๑ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผอ.ศบภ.สนภ.๕ นทพ. จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ สนับสนุน >>>
 • ๒๑ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย กสข.สทพ.นทพ. จัดเจ้าหน้าที่ชุดผสมเทียม >>>
 • ๒๖ ต.ค. - ๒๑ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ช.พัฒนา สนภ.๓ นทพ. จัดชุดขุดเจาะ >>>
 • ๒๒ พ.ย.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย กวก.ศฝษ.สทพ.นทพ. ได้จัดชุดฝึกอบรม >>>
 • ๒๒ พ.ย.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย สนภ.๒ นทพ. จัดเยาวชนในพื้นที่ปฏิบัติงาน จำนวน ๑๕ คน >>>
 • ๒๑ - ๒๒ พ.ย.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๓๖ สนภ.๓ นทพ. นำคณะอาจารย์มหาวิทยาลัย >>>
 • ๒๒ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) ผอ.สนภ.๕ นทพ.จัดชุดพัฒนาบ่อน้ำบาดาล ช.พัฒนา สนภ.๕ นทพ. >>>
 • ๒๒ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๔๓ สนภ.๔ นทพ./ศบภ. นพค.๔๓ >>>
 • ๒๓ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย กวอ.ศฝษ.สทพ.นทพ. หลักสูตร >>>
 • ๒๓ พ.ย.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๓๖ สนภ.๓ นทพ. >>>
 • ๒๓ พ.ย.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๑๕ สนภ.๑ นทพ. จัดกำลังพลของหน่วยฯ >>>
 • ๒๓ พ.ย.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.๕๖ สนภ.๕ นทพ. >>>
 • ๒๓ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๐๙ สนภ.๒ นทพ. จัดชุด ประชาสัมพันธ์ >>>
 • ๒๓ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๔๓ สนภ.๔ นทพ./ผบ.ศบภ.นพค.๔๓ >>>
 • ๒๔ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. จัดพิธีมอบทุน >>>
 • ๒๔ พ.ย.๖๓ บก.ทท. (นทพ.)โดย กกส.สทพ.นทพ. นทพ. ดำเนินการแจกจ่าย >>>
 • ๒๔ พ.ย.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย​ ผบ.นพค.๓๔ สนภ.๓ นทพ. มอบหมายให้ >>>
 • ๒๔ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ศบภ.นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๒๔ พ.ย.๖๓ บก.ทท.( นทพ.) โดย นพค.๑๒ สนภ.๑ นทพ. ร่วมกับชุดแพทย์ >>>
 • ๒๔ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นทพ. กรุณาเดินทางมาเป็น ประธานเปิดโครงการฝึกอบรม >>>
 • ๒๕ พ.ย.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย กองแพทย์ สสน.นทพ. ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร นทพ. >>>
 • ๒๕ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๒๖ สนภ.๒ นทพ. ได้สนับสนุนน้ำดื่มสะอาดจำนวน ๑,๐๐๐ ขวด >>>
 • ๒๕ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๔๔ สนภ.๔ นทพ./ศบภ.นพค.๔๔ สนภ.๔ นทพ. >>>
 • ๒๕ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ศฝภ.นทพ. ได้ให้การต้อนรับ รอง ผบ.รร.จิตอาสาพระราชทาน >>>
 • ๒๕ พ.ย.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย ศบภ.นพค.๑๒ สนภ.๑ นทพ. จัดกำลังพลจิตอาสา >>>
 • ๒๕ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๔ สนภ.๓ นทพ. จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา >>>
 • ๒๕ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๓ สทพ.นทพ. นำกำลังพลของหน่วย ร่วมกับผู้นำท้องถิ่น >>>
 • ๒๕ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผอ.สนภ.๕ นทพ.จัดชุดพัฒนาบ่อน้ำบาดาล >>>
 • ๒๖ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๔๒ สนภ.๔ นทพ. จัดกำลังพล ร่วมกับส่วนราชการใน จ.ยะลา >>>
 • ๒๖ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๕๖ สนภ.๕ นทพ. จัดกำลังพลของหน่วยร่วมกับประชาชน >>>
 • ๒๖ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ศบภ.นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๒๖ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ศฝภ.นทพ. ได้ให้การสนับสนุนการฝึกอบรมหลักสูตร >>>
 • ๒๖ พ.ย.๖๓ บก.ทท. (นทพ.)โดย นพค.๑๒ สนภ.๑ นทพ. จัดเจ้าหน้าที่์ >>>
 • ๒๖ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย กสข.สทพ.นทพ. จัด จนท.ชุดผสมเทียม >>>
 • ๒๖ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๓๔ สนภ.๓ นทพ. มอบหมายให้ >>>
 • ๒๖ พ.ย.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) เสธ.นทพ.ให้การต้อนรับ ผอ.สจว.สปท., คณะคณาจารย์และผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร >>>
 • ๒๗ พ.ย.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย สนภ.๕ นทพ. จัดชุดซ่อมบำรุงสะพานเครื่องหนุนมั่น >>>
 • ๒๗ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ช.พัฒนา สนภ.๓ นทพ. แก้ไขปัญหาภัยแล้งตามนโยบายรัฐบาล >>>
 • ๒๑ - ๒๗ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๕ สทพ.นทพ. ได้ดำเนินโครงการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ >>>
 • ๒๗ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ.จัดกำลังพลหน่วยเข้าดำเนินการฝึกอบรม >>>
 • ๒๗ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย สนภ.๔ นทพ./ศบภ.สนภ.๔ นทพ. >>>
 • ๒๗ พ.ย.๖๓ บก.ทท. (นทพ.)โดย นพค.๑๒ สนภ.๑ นทพ.จัดเจ้าหน้าที่ให้การสนับสนุนกองแพทย์ >>>
 • ๒๘ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย สนภ.๔ นทพ./ศบภ.สนภ.๔ นทพ. >>>
 • ๒๘ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ศฝภ.นทพ. ได้ให้การสนับสนุนการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ >>>
 • ๒๘ พ.ย.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๑๖ สนภ.๑ นทพ. จัดกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในวันหยุด ๒๕% >>>
 • ๒๘ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๓๓ สนภ.๓ นทพ. สนับสนุน รยบ.น้ำ ๑ คัน >>>
 • ๒๘ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผอ.สนภ.๕ นทพ.จัดชุดพัฒนาบ่อน้ำบาดาล >>>
 • ๒๙ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๔๑ สนภ.๔ นทพ./ศบภ. นพค.๔๑ สนภ.๔ นทพ. >>>
 • ๒๙ พ.ย.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๓๖ สนภ.๓ นทพ./ศบภ. นพค.๓๖ สนภ.๓ นทพ. >>>
 • ๒๙ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.)​ โดย นพค.๒๕ สนภ.๒​ นทพ.​ จัดกำลังพลหน่วยช่างพัฒนาฯ >>>
 • ๒๙ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย สนภ.๔ นทพ./ศบภ.สนภ.๔ นทพ. จัดกำลังพลชุดบรรเทา >>>
 • ๓๐ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๓ สทพ.นทพ. ได้ดำเนินการแจกจ่าย >>>
 • ๓๐ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผอ.สนภ.๕ นทพ.จัดชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล >>>
 • ๓๐ พ.ย.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๒๑ สนภ.๒ นทพ. นำกำลังพลหน่วยช่วยเหลือชาวนา >>>
 • ๓๐ พ.ย.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.๑๔ สนภ.๑ นทพ. จัดพิธีมอบทุนการศึกษา บก.ทท. >>>
 • ๓๐ พ.ย.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย ช.พัฒนา สนภ.๓ นทพ.​ แก้ไขปัญหาภัยแล้งตามนโยบายรัฐบาล >>>
 • ๓๐ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๔๓ สนภ.๔ นทพ. เป็นประธาน >>>
 • ๑ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย สนภ.๔ นทพ./ศบภ.สนภ.๔ นทพ. >>>
 • ๑ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๕ สทพ.นทพ. ได้ดำเนินการตามโครงการประมงหมู่บ้าน >>>
 • ๑ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผอ.สนภ.๕ นทพ.จัดชุดพัฒนาบ่อน้ำบาดาล >>>
 • ๑ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ศบภ.นพค.๑๓ สนภ.๑ นทพ. จัดชุดบรรเทาสาธารณภัย >>>
 • ๑ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ศบภ.นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ. จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว >>>
 • ๒ ธ.ค.๖๓ บก.ทท. โดย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.) ผบ.นทพ. และคณะให้การต้อนรับ ผบ.ทสส. >>>
 • ๒ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๔๓ สนภ.๔ นทพ./ศบภ. นพค.๔๓ สนภ.๔ นทพ. >>>
 • ๒ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผอ.สนภ.๕ นทพ. จัดชุดพัฒนาบ่อน้ำบาดาล ช.พัฒนา สนภ.๕ นทพ >>>
 • ๒ ธ.ค.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๑๕ สนภ.๑ นทพ. บริการสีข้าวเปลือก >>>
 • ๒ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.)​ โดย นพค.๒๒​ สนภ.๒​ นทพ.​ จัดชุดปฏิบัติงานช่าง >>>
 • ๓ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย สนภ.๔ นทพ./ศบภ.สนภ.๔ นทพ. >>>
 • ๓ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๕๑ สนภ.๕ นทพ. ร่วมกับส่วนราชการ >>>
 • ๓ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ. จัดกำลังพลจิตอาสา >>>
 • ๓ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๑๓ สนภ.๑ นทพ. นำกำลังพลของหน่วยฯ >>>
 • ๔ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) ผบ.นทพ. และคณะ ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ และสามเณร จำนวน ๘๙ รูป >>>
 • ๔ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผอ.สนภ.๔ นทพ. เดินทางไปตรวจเยี่ยมและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย >>>
 • ๔ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ช.พัฒนา สนภ.๓ ได้เข้าดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำตื้นให้กับราษฎรในพื้นที่ จำนวน ๒ บ่อ >>>
 • ๔ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ. เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา บก.ทท. >>>
 • ๔ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๒ สทพ.นทพ. ได้ดำเนินการแจกจ่ายพันธุ์ปลาปลานิล และปลาตะเพียน >>>
 • ๔ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๑๖ สนภ.๑ นทพ. นำกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับมูลนิธิรักษ์ป่าสัก >>>
 • ๔ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผอ.สนภ.๕ นทพ.จัดชุดพัฒนาบ่อน้ำบาดาล ช.พัฒนา สนภ.๕ นทพ >>>
 • ๕ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย สนภ.๑ นทพ. ได้จัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มที่ใจเรา" >>>
 • ๕ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย สนภ.๒ นทพ. จัดกำลังพล บก.สนภ.๒ นทพ. ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา >>>
 • ๕ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผอ.สนภ.๔ นทพ. พร้อมกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว จำนวน ๑๒ นาย >>>
 • ๕ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๓๒ สนภ.๓ นทพ. มอบพันธุ์ปลานิลให้กับ ศรภ.เชียงใหม่ >>>
 • ๕ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย สสน.นทพ. ได้รับมอบหมายให้ประกอบอาหารแจกจ่ายประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม >>>
 • ๕ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย กสข.สทพ.นทพ. จัดกำลังพลเข้าร่วม กิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มที่ใจ” >>>
 • ๕ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผอ.สนภ.๔ นทพ. พร้อมกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว จำนวน ๑๒ นาย >>>
 • ๗ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๓ สทพ.นทพ. จัดกำลังพลของหน่วย ร่วมกับผู้นำท้องถิ่น และส่วนราชการในพื้นที >>>
 • ๗ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผอ.สนภ.๕ นทพ.จัดชุดพัฒนาบ่อน้ำบาดาล ช.พัฒนา สนภ.๕ นทพ >>>
 • ๗ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.)​ โดย ผบ.นพค.๒๖​ สนภ.๒​ นทพ. จัดกำลังพลพร้อมรถแทรกเตอร์คูโบต้า >>>
 • ๗ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๑๕ สนภ.๑ นทพ. จัดกำลังพลร่วมกับ อบจ.อ.น. >>>
 • ๗ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ช.พัฒนา สนภ.๓ นทพ. ได้เข้าดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำตื้นให้กับราษฎร >>>
 • ๗ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผอ.สนภ.๔ นทพ. ให้การต้อนรับ นายกรัฐมนตรี/รมว.กห >>>
 • ๘ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย กองแพทย์ สสน.นทพ. ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร >>>
 • ๘ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๑๑ สนภ.๑ นทพ. บูรณาการ >>>
 • ๘ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผอ.สนภ.๕ นทพ.จัดชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล >>>
 • ๘ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.)​ โดย​ นพค.๒๒​ สนภ.๒​ นทพ.​ จัดชุดปฏิบัติงาน >>>
 • ๘ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๒ สทพ.นทพ. ให้การสนับสนุนรถไถ >>>
 • ๘ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๓๑ สนภ.๓ นทพ. จัดกำลังพล ร่วมกับราษฎร >>>
 • ๘ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๔๔ สนภ.๔ นทพ. จัด จนท.เข้าพบปะ ส่วนราชการ >>>
 • ๙ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.​ (นทพ.) โดย นพค.๓๒ สนภ.๓ นทพ. จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว >>>
 • ๙ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.​ (นทพ.) โดย นกส.๓ สทพ.นทพ. จัดกำลังพลของหน่วย ร่วมกับผู้นำท้องถิ่น >>>
 • ๙ ธ.ค.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๑๖ สนภ.๑ นทพ. จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว >>>
 • ๙ ธ.ค.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๕๖ สนภ.๕ นทพ. ได้ตรวจการปฏิบัติงาน >>>
 • ๙ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย สนภ.๔ นทพ./ศบภ.สนภ.๔ นทพ. จัดกำลังพลชุดบรรเทา >>>
 • ๑๐ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. ได้ดำเนินการส่งมอบโคแม่พันธุ์ >>>
 • ๑๐ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๕๕ สนภ.๕ นทพ. จัดเจ้าหน้าที่ >>>
 • ๑๐ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.๙๐๙ สนภ.๒ นทพ.มอบให้ผู้แทนหน่วย >>>
 • ๑๐ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล >>>
 • ๑๐ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (ผบ.นทพ.) >>>
 • ๑๑ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย สนภ.๔ นทพ./ศบภ.สนภ.๔ นทพ. จัดกำลังพลชุดบรรเทา >>>
 • ๑๑ ธ.ค.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.๕๑ สนภ.๕ นทพ. เป็นประธาน >>>
 • ๑๑ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย กกส.สทพ.นทพ. ได้ดำเนินปรับปรุงแนวกันไฟ >>>
 • ๑๑ ธ.ค.๖๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี >>>
 • ๑๒ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ศฝภ.นทพ. ได้เข้าร่วมกิจกรรมอาสา >>>
 • ๑๒ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๕๕ สนภ.๕ นทพ. จัดเจ้าหน้าที่ชุดผสมเทียม >>>
 • ๑๒ ธ.ค.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๑๖ สนภ.๑ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๑๒ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมงานและสนับสนุนพิธีกร >>>
 • ๑๓ ธ.ค.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๒ สทพ.นทพ. จัดกำลังพลเตรียมความพร้อม >>>
 • ๑๓ ธ.ค.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๒๑ สนภ.๒ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๑๓ ธ.ค.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย ช.พัฒนา สนภ.๓ ได้เข้าดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำ >>>
 • ๑๔ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) พล.ท.กิติพงศ์ กาญจนาคม รอง ผบ.นทพ. (ฝ่ายพัฒนา) เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม >>>
 • ๑๔ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๓ สทพ.นทพ. ได้ดำเนินการแจกจ่ายพันธุ์ปลา >>>
 • ๑๔ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ศบภ.สสน.นทพ. ร่วมกับ รร.ชท.สปท. >>>
 • ๑๔ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. พร้อมกำลังพลหน่วย >>>
 • ๑๔ ธ.ค.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย พล.อ. นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.นทพ. และคณะ >>>
 • ๑๔ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๓๒ สนภ.๓ นทพ. มอบเสื้อกันหนาว >>>
 • ๑๔ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๔๖ สนภ.๔ นทพ. ให้การต้อนรับ >>>
 • ๑๕ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ร่วมกับ รร.ชท.สปท. จัดรถฉีดพ่นละอองไอน้ำแรงดันสูงเพื่อแก้ปัญหาฝุ่น >>>
 • ๑๕ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๒๕ สนภ.๒ นทพ. ให้การช่วยเหลือ นายสมบัติ แสงมณี >>>
 • ๑๕ ธ.ค.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.๑๖ สนภ.๑ นทพ. พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการ >>>
 • ๑๖ ธ.ค.๖๓ บก.ทท. โดย นทพ. ร่วมกับ รร.ชท.สปท. จัดรถฉีดพ่นละอองไอน้ำแรงดันสูง >>>
 • ๑๖ ธ.ค.๖๓​ บก.ทท.(นทพ.)​ โดย ผบ.นพค.๕๒ สนภ.๕ นทพ.​ นำกำลังพล >>>
 • ๑๖ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย กกส.สทพ.นทพ. จัดเจ้าหน้าที่แผนกปศุสัตว์และประมง ฯ >>>
 • ๑๖ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ศบภ.นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ. จัดกำลังพลชุดบรรเทา >>>
 • ๑๖ ธ.ค.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๓๖ สนภ.๓ นทพ./ศบภ.นพค.๓๖ สนภ.๓ นทพ. >>>
 • ๑๗ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ศฝภ.นทพ. ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอาชีวะ >>>
 • ๑๗ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๔๖ สนภ.๔ นทพ. จัดกำลังพล จำนวน ๑๕ นาย >>>
 • ๑๗ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๓๔ สนภ.๑ นทพ. ให้การสนับสนุนจังหวัดอุทัยธานี >>>
 • ๑๗ ธ.ค.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) ผบ.นทพ. ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญบริหารความร่วมมือกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย >>>
 • ๑๘ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย กสข.สทพ.นทพ. ได้ดำเนินการนำผลผลิตทางการเกษตร >>>
 • ๑๘ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๒๑ สนภ.๒ นทพ. จัดทำเวทีประชาคมเพื่อรับฟังปัญหา >>>
 • ๑๘ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๑๕ สนภ.๑ นทพ. จัดชุดบรรเทาสาธารณภัย >>>
 • ๑๘ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๔๒ สนภ.๔ นทพ./ศบภ.นพค.๔๒ ฯ >>>
 • ๑๘ ธ.ค.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.๕๑ สนภ.๕ นทพ. ดำเนินการส่งมอบ >>>
 • ๑๘ ธ.ค.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นทพ. ให้การต้อนรับ รองผู้จัดการใหญ่ >>>
 • ๑๙ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.)โดย นพค.๔๒ สนภ.๔ นทพ./ศบภ.นพค.๔๒ ฯ >>>
 • ๑๙ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๑๔ สนภ.๑ นทพ. จัดรถบรรทุกน้ำ >>>
 • ๑๙ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.​(นทพ.)​ โดย นพค.๒๖​ ส​นภ.๒​ นทพ.ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ >>>
 • ๑๙ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.​(นทพ.)​ โดย ช.พัฒนา สนภ.๓ นทพ. แก้ไขปัญหาภัยแล้ง >>>
 • ๒๐ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.)โดย นพค.๔๑ สนภ.๔ นทพ./ศบภ.นพค.๔๑ ฯ >>>
 • ๒๐ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผอ.สนภ.๕ นทพ.จัดชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล >>>
 • ๒๑ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผอ.สนภ.๕ นทพ.จัดชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ช.พัฒนา สนภ.๕ นทพ. >>>
 • ๒๑ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ. จัดกำลังพลชุดปฏิบัติงานช่าง (งานทาง) >>>
 • ๒๑ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๔๑ สนภ.๔ นทพ./ศบภ. นพค.๔๑ สนภ.๔ นทพ. >>>
 • ๒๒ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๔๑ สนภ.๔ นทพ./ศบภ. นพค.๔๑ สนภ.๔ นทพ. >>>
 • ๒๒ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผอ.สนภ.๕ นทพ.จัดชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ช.พัฒนา สนภ.๕ นทพ. >>>
 • ๒๒ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ. จัดผู้แทน >>>
 • ๒๓ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๕๑ สนภ.๕ นทพ./ศบภ.นพค.๕๑ สนภ.๕ นทพ. >>>
 • ๒๓ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๑๓ สนภ.๑ นทพ. จัดชุดตรวจตามมาตรการ >>>
 • ๒๓ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. จัดกำลังพลหน่วยชุดจิตอาสา >>>
 • ๒๓ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๔๑ สนภ.๔ นทพ./ผอ.ศบภ. นพค.๔๑ สนภ.๔ นทพ. >>>
 • ๒๓ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๓๖ สนภ.๓ นทพ./ศบภ.นพค.๓๖ สนภ.๓ นทพ. >>>
 • ๒๔ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๒๒​ สนภ.๒​ นทพ.​ จัดกำลังพลร่วมโครงการ >>>
 • ๒๔ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๑๓ สนภ.๑ นทพ. นำกำลังพลจิตอาสา >>>
 • ๒๔ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๓๒ สนภ.๓ นทพ. จัดกำลังพลชุดบรรเทา >>>
 • ๒๔ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๔๑ สนภ.๔ นทพ./ผอ.ศบภ.นพค.๔๑ สนภ.๔ นทพ. >>>
 • ๒๔ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) ผบ.นทพ. พร้อมคณะ เดินทางเข้าพบ นายกสมาคมแม่บ้าน บก.ทท. >>>
 • ๒๕ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย กสข.สทพ.นทพ. ได้ดำเนินการนำผลผลิตทางการเกษตร >>>
 • ๒๕ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๕๑ สนภ.๕ นทพ. นำกำลังพลชุดบรรเทา >>>
 • ๒๕ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๑๓ สนภ.๑ นทพ. จัดเจ้าหน้าที่ >>>
 • ๒๕ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย กองแพทย์ สสน.นทพ. ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน >>>
 • ๒๕ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๔๒ สนภ.๔ นทพ. พร้อมกำลังพล >>>
 • ๒๕ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๒๒ สนภ.๒ นทพ.จัดชุดส่งเสริมการเกษตร >>>
 • ๒๖ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๔๑ สนภ.๔ นทพ./ผอ.ศบภ.นพค.๔๑ สนภ.๔ นทพ. >>>
 • ๒๖ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๓๔ สนภ.๓ นทพ.ได้จัด จนท.ผสมเทียม >>>
 • ๒๗ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย กองแพทย์ สสน.นทพ. ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ >>>
 • ๒๗ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๕๕ สนภ.๕ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๒๗ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๑๕ สนภ.๑ นทพ. จัดกำลังพลของหน่วย ฯ >>>
 • ๒๘ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผอ.สสน.นทพ. ได้นำกำลังพล >>>
 • ๒๘ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผอ.สนภ.๕ นทพ. เป็นประธานพิธีตรวจความพร้อม >>>
 • ๒๘ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย สนภ.๒ นทพ. ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา >>>
 • ๒๘ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ช.พัฒนา สนภ.๓ แก้ไขปัญหาภัยแล้งตามนโยบายรัฐบาล >>>
 • ๒๘ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๔๔ สนภ.๔ นทพ./ผบ.ศบภ.นพค.๔๔ ฯ >>>
 • ๒๙ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย กองแพทย์ สสน.นทพ. ได้ดำเนินการตามมาตรการ >>>
 • ๒๙ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๕๑ สนภ.๕ นทพ. กระทำพิธีมอบทุน >>>
 • ๒๙ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๕ สทพ.นทพ. ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล >>>
 • ๒๙ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผอ.สนภ.๓ นทพ. เป็นประธานเปิดจุดบริการประชาชน >>>
 • ๒๙ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผอ.สนภ.๒ นทพ. ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ >>>
 • ๒๙ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๑๔ สนภ.๑ นทพ. เปิดจุดบริการประชาชน >>>
 • ๓๐ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผอ.สนภ.๔ นทพ. >>>
 • ๓๐ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๓๑ สนภ.๓ นทพ. >>>
 • ๓๐ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๑๖ สนภ.๑ นทพ. >>>
 • ๓๐ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๕๑ สนภ.๕ นทพ. >>>
 • ๓๐ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย สนภ.๒ นทพ. >>>
 • ๓๐ ธ.ค.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผอ.สสน.นทพ. >>>
 • ๓๑ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๔๑ สนภ.๔ นทพ. >>>
 • ๓๑ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย รอง ผอ.สนภ.๓.นทพ. >>>
 • ๓๑ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๑๓ สนภ.๑ นทพ. >>>
 • ๓๑ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๒๑ สนภ.๒ นทพ. >>>
 • ๓๑ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๕ สทพ.นทพ. >>>
 • ๓๑ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผอ.สสน.นทพ. >>>
 • ๑ ม.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๔๔ สนภ.๔ นทพ. >>>
 • ๑ ม.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๒๒​ สนภ.๒​ นทพ.​ >>>
 • ๑ ม.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย รอง เสธ.สนภ.๓.นทพ. >>>
 • ๑ ม.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๑๖ สนภ.๑ นทพ. >>>
 • ๑ ม.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๕๒ สนภ.๕ นทพ. >>>
 • ๑ ม.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผอ.สนภ.๒ นทพ. ให้การต้อนรับ ผบ.นทพ. >>>
 • ๒ ม.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๒๑ สนภ.๒ นทพ. >>>
 • ๒ ม.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๕๑ สนภ.๕ นทพ. >>>
 • ๒ ม.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๔๕ สนภ.๔ นทพ. >>>
 • ๒ ม.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๑๑ สนภ.๑ นทพ. >>>
 • ๒ ม.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๓๒ สนภ.๓ นทพ. >>>
 • ๒ ม.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๕ สทพ.นทพ. >>>
 • ๓ ม.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๑๔ สนภ.๑ นทพ. >>>
 • ๓ ม.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๒๑ สนภ.๒ นทพ. >>>
 • ๓ ม.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๔๑ สนภ.๔ นทพ. >>>
 • ๓ ม.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๓๑ สนภ.๓ นทพ. >>>
 • ๓ ม.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นกส.๕ สทพ.นทพ. >>>
 • ๓ ม.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผอ.สนภ.๕ นทพ. ให้การต้อนรับ >>>
 • ๔ ม.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๕ สทพ.นทพ. ร่วมกับองค์การ >>>
 • ๔ ม.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ศฝภ.นทพ. ได้ร่วมประชุมการกำหนดมาตรการ >>>
 • ๔ ม.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๒๑ สนภ.๒ นทพ. ตั้งจุดบริการประชาชน >>>
 • ๔ ม.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๓๖ สนภ.๓ นทพ.ร่วมกับ อบต.แม่คะตวน >>>
 • ๔ ม.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๑๓ สนภ.๑ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๔ ม.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๕๕ สนภ.๕ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๔ ม.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๔๔ สนภ.๔ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๕ ม.ค.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๑๑ สนภ.๑ นทพ. >>>
 • ๕ ม.ค.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๓๖ สนภ.๓ นทพ./ศบภ.นพค.๓๖ สนภ.๓ นทพ. >>>
 • ๖ ม.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๒๒ สนภ.๒ นทพ. จัด รยบ.น้ำ >>>
 • ๖ ม.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๑๖ สนภ.๑ นทพ. >>>
 • ๖ ม.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. ดำเนินการนำ >>>
 • ๖ ม.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผอ.สนภ.๕ นทพ. จัดชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล >>>
 • ๖ ม.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๔๒ สนภ.๔ นทพ. ได้มอบจักรยาน >>>
 • ๖ ม.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นทพ. ตรวจเยี่ยมโครงการธงน้ำเงินจำหน่ายสินค้าคุณภาพดี และราคาประหยัด บก.ทท. >>>
 • ๗ ม.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๕๔ สนภ.๕ จัดกำลังพลพร้อมรถยนต์บรรทุกน้ำ >>>
 • ๗ ม.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๓๕ สนภ.๓ นทพ. ดำเนินการจัดผู้แทนหน่วย >>>
 • ๗ ม.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๑๔ นทพ. และรอง ผบ.นพค.๑๔ ฯ >>>
 • ๗ ม.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.๙๐๙ สนภ.๒ นทพ. มอบให้ผู้สื่อข่าว >>>
 • ๗ ม.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๔๒ สนภ.๔ นทพ./ศบภ.นพค.๔๒ สนภ.๔ นทพ. >>>
 • ๘ ม.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผอ.กกส.สทพ.นทพ. และเจ้าหน้าที่ของหน่วย >>>
 • ๘ ม.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย​ผบ.นพค.๒๒​ สนภ.๒​ นทพ. เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่ม >>>
 • ๘ ม.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๑๓ สนภ.๑ นทพ. ดำเนินการมอบพันธุ์ปลานิล >>>
 • ๘ ม.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ช.พัฒนา สนภ.๓ นทพ. แก้ไขปัญหาภัยแล้งตามนโยบายรัฐบาล >>>
 • ๘ ม.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๔๒ สนภ.๔ นทพ./ศบภ.นพค.๔๒ สนภ.๔ นทพ. >>>
 • ๙ ม.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. จัดกำลังพลหน่วย >>>
 • ๙ ม.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๑๖ สนภ.๑ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๙ ม.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผอ.สนภ.๕ นทพ. จัดชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล >>>
 • ๙ ม.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๔๑ สนภ.๔ นทพ./ศบภ.นพค.๔๑ สนภ.๔ นทพ. >>>
 • ๑๐ ม.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๒๖ สนภ.๒ นทพ. จัดชุดบรรเทา >>>
 • ๑๐ ม.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๑๑ สนภ.๑ นทพ. จัดรถพร้อมเครื่องขยายเสียง >>>
 • ๑๐ ม.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๔๒ สนภ.๔ นทพ./ศบภ.นพค.๔๒ สนภ.๔ นทพ. >>>
 • ๑๑ ม.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๑๑ สนภ.๑ นทพ. >>>
 • ๑๑ ม.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๒๒ สนภ.๒ นทพ. มอบผ้าห่มกันหนาว >>>
 • ๑๑ ม.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๔๔ สนภ.๔ นทพ./ผบ.ศบภ.นพค.๔๔ ฯ >>>
 • ๑๑ ม.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๓๖ สนภ.๓ นทพ./ศบภ.นพค.๓๖ สนภ.๓ ฯ >>>
 • ๑๒ ม.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๔ สทพ.นทพ. จนท.ศูนย์การเรียนรู้ ฯ >>>
 • ๑๒ ม.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๒๒ สนภ.๒ นทพ. มอบผ้าห่มกันหนาว >>>
 • ๑๒ ม.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผอ.สนภ.๕ นทพ.จัดชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล >>>
 • ๑๒ ม.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๑๑ สนภ.๑ นทพ.ร่วมกับผู้นำท้องถิ่น >>>
 • ๑๒ ม.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผอ.สนภ.๔ นทพ. ร่วมกับ ผบ.มทบ.๔๖/ผบ.ฉก.ปัตตานี >>>
 • ๑๓ ม.ค.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) พล.อ. นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.นทพ. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม >>>
 • ๑๓ ม.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย กกส.สทพ.นทพ. จัดกำลังพลของหน่วยฯ >>>
 • ๑๓ ม.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๕๖ สนภ.๕ นทพ. ได้มอบผ้าห่มกันหนาว >>>
 • ๑๓ ม.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๓๑ สนภ.๓ นทพ. และส่วนราชการ >>>
 • ๑๓ ม.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ศบภ.นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ. >>>
 • ๑๓ ม.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๔๔ สนภ.๔ นทพ. >>>
 • ๑๔ ม.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย กกส.สทพ.นทพ. ดำเนินการมอบผ้าห่ม >>>
 • ๑๔ ม.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๕๑ สนภ.๕ นทพ. >>>
 • ๑๔ ม.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๒๒ สนภ.๒ นทพ. >>>
 • ๑๔ ม.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๔๔ สนภ.๔ นทพ. >>>
 • ๑๕ ม.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๑๑ สนภ.๑ นทพ. ร่วมกับหัวหน้า >>>
 • ๑๕ ม.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๒๖ สนภ.๒ นทพ. ร่วมกับส่วนราชการ >>>
 • ๑๕ ม.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย สนภ.๓ นทพ. ร่วมมือกับ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) >>>
 • ๑๕ ม.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๓ สทพ.นทพ. ให้การสนับสนุนพื้นที่ >>>
 • ๑๕ ม.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๔๓ สนภ.๔ นทพ. ดำเนินกิจกรรมจิตอาสา >>>
 • ๑๖ ม.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๑๑ สนภ.๑ นทพ. >>>
 • ๑๖ ม.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย สนภ.๓ นทพ. ร่วมมือกับ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) >>>
 • ๑๖ ม.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผอ.สนภ.๒ นทพ., รอง ผอ.สนภ.๒ นทพ.(พ) >>>
 • ๑๗ ม.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๑๑ สนภ.๑ นทพ.จัดรถพร้อมเครื่องขยายเสียง >>>
 • ๑๗ ม.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นทพ. และประธานชมรมแม่บ้าน นทพ. >>>
 • ๑๘ ม.ค.๖๔​ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๕๑ สนภ.๕ นทพ. >>>
 • ๑๘ ม.ค.๖๔​ บก.ทท.(นทพ.) โดย ช.พัฒนา สนภ.๓ ได้เข้าดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำตื้น >>>
 • ๑๘ ม.ค.๖๔​ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๑๕ สนภ.๑ นทพ. จัดกำลังพลของหน่วยฯ >>>
 • ๑๘ ม.ค.๖๔​ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ. นำกำลังพล >>>
 • ๑๘ ม.ค.๖๔​ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นทพ. ร่วมพิธีวางพวงมาลา และพิธีสงฆ์ >>>
 • ๑๙ ม.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ) โดย นกส.๓ สทพ.นทพ. ได้ทำการผสมเทียมโค >>>
 • ๑๙ ม.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ) โดย นพค.๑๑ สนภ.๑ นทพ. >>>
 • ๑๙ ม.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ) โดย ผอ.สนภ.๕ นทพ. จัดชุดก่อสร้างทาง >>>
 • ๑๙ ม.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ) โดย นพค.๒๑ สนภ.๒ นทพ. จัดเจ้าหน้าที่ >>>
 • ๑๙ ม.ค.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) พล.อ. นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.นทพ. เป็นประธานการประชุม เพื่อพบปะกำลังพล นทพ. >>>
 • ๒๐ ม.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๒๑ สนภ.๒ นทพ. มอบของขวัญ >>>
 • ๒๐ ม.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. ดำเนินการนำ >>>
 • ๒๐ ม.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย รอง ผบ.นทพ.(พ) ได้เดินทางมาตรวจติดตาม >>>
 • ๒๐ ม.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๔๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมกับส่วนราชการ >>>
 • ๒๐ ม.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๕๒ สนภ.๕ นทพ. >>>
 • ๒๑ ม.ค.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๒๒ สนภ.๒ นทพ. จัดชุดปฏิบัติงานช่างฯ >>>
 • ๒๑ ม.ค.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นกส.๕ สทพ.นทพ. ดำเนินการมอบของขวัญ >>>
 • ๒๑ ม.ค.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.๑๓ สนภ.๑ นทพ. นำกำลังพล >>>
 • ๒๑ ม.ค.๖๔ ผบ.ทสส. มีความห่วงใยผู้ประสบภัยหนาว จึงมอบหมายให้ สนภ.๓ นทพ. >>>
 • ๒๑ ม.ค.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.๕๔ สนภ.๕ นทพ. เป็นประธาน >>>
 • ๒๑ ม.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) ผบ.นทพ. เป็นประธานในกิจกรรมการผลิตแอลกอฮอล์เจล >>>
 • ๒๒ ม.ค.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๕๑ สนภ.๕ นทพ. นำกำลังพลจิตอาสา >>>
 • ๒๒ ม.ค.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.๑๓ สนภ.๑ นทพ. เป็นประธาน >>>
 • ๒๒ ม.ค.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๒๒ ม.ค.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย หน.วส.๙๑๔ สนภ.๓ นทพ. ปฎิบัติตามนโยบาย >>>
 • ๒๒ ม.ค.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย สนภ.๔ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๒๒ ม.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) เสธ.นทพ. ให้การต้อนรับ จก.สส.ทหาร >>>
 • ๒๓ ม.ค.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๑๖ สนภ.๑ นทพ. จัดกำลังพลที่ >>>
 • ๒๓ ม.ค.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๓๖ สนภ.๓ นทพ. จัดกำลังพลชุด >>>
 • ๒๔ ม.ค.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๑๒ สนภ.๑ นทพ. จัดกำลังพลชุด >>>
 • ๒๔ ม.ค.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.๒๖ สนภ.๒ นทพ. เข้าตรวจพื้นที่ >>>
 • ๒๔ ม.ค.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๔๖ สนภ.๔ นทพ. จัดกำลังพลชุด >>>
 • ๒๔ ม.ค.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.๓๑ สนภ.๓ นทพ. นำกำลังพล >>>
 • ๒๔ ม.ค.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๕๔ สนภ.๕ นทพ. ได้จัดกำลังพลจิตอาสา >>>
 • ๒๕ ม.ค.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.๑๑ สนภ.๑ นทพ. จัดกิจกรรม >>>
 • ๒๕ ม.ค.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๕ สทพ.นทพ. ได้ดำเนินการแจกจ่าย >>>
 • ๒๕ ม.ค.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.๔๓ สนภ.๔ นทพ. ตรวจติดตาม >>>
 • ๒๖ ม.ค.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย กสข.สทพ.นทพ. ดำเนินการสนับสนุน >>>
 • ๒๖ ม.ค.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย รอง ผบ.นทพ. และคณะกรุณาเดินทางตรวจเยี่ยม >>>
 • ๒๖ ม.ค.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ. จัดเจ้าหน้าที่ >>>
 • ๒๖ ม.ค.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นทพ. และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม >>>
 • ๒๗ ม.ค.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย กสข.สทพ.นทพ. เข้าพบปะสมาชิก >>>
 • ๒๗ ม.ค.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นตส.นทพ., ผบ.นพค.๑๕ สนภ.๑ นทพ. >>>
 • ๒๗ ม.ค.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๕๔ สนภ.๕ นทพ. >>>
 • ๒๗ ม.ค.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๒๒ สนภ.๒ นทพ. จัดชุดส่งเสริม >>>
 • ๒๗ ม.ค.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย​ผบ.นพค.๓๔ สนภ.๓ นทพ. มอบหมายให้ >>>
 • ๒๗ ม.ค.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๔๖ สนภ.๔ นทพ. จัดชุดปฏิบัติงานช่าง >>>
 • ๒๘ ม.ค.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผอ.สสน.นทพ. ได้นำกำลังพลและยุทโธปกรณ์ >>>
 • ๒๘ ม.ค.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.๙๐๙ สนภ.๒ นทพ. จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ >>>
 • ๒๘ ม.ค.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย รอง ผอ.สนภ.๓ นทพ. เป็นประธานจัดกิจกรรม >>>
 • ๒๘ ม.ค.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผอ.สนภ.๕ นทพ. กรุณามอบหมายให้ >>>
 • ๒๘ ม.ค.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.๑๒ สนภ.๑ นทพ. เป็นประธาน >>>
 • ๒๘ ม.ค.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.๔๔ สนภ.๔ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๒๙ ม.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๕ สทพ.นทพ. ได้ร่วมกับส่วนราชการ >>>
 • ๒๙ ม.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย รอง ผบ.นพค.๒๑ สนภ.๒ นทพ. จิตอาสา ๙๐๔ >>>
 • ๒๙ ม.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๓๒ สนภ.๓ นทพ. ร่วมกิจกรรม >>>
 • ๒๙ ม.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๑๑ สนภ.๑ นทพ. ดำเนินกิจกรรม >>>
 • ๒๙ ม.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๕๑ สนภ.๕ นทพ. >>>
 • ๒๙ ม.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๔๒ สนภ.๔ นทพ. มอบรถจักรยาน >>>
 • ๓๐ ม.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๓๖ สนภ.๓ นทพ. ร่วมกิจกรรม >>>
 • ๓๐ ม.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๑๕ สนภ.๑ นทพ. พร้อมด้วยกำลังพล >>>
 • ๓๑ ม.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๓๔ สนภ.๑ นทพ. ได้ดำเนินการกิจกรรม >>>
 • ๓๑ ม.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๓๑ สนภ.๓ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๑ ก.พ.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย หน.วส.๙๓๔ สนภ.๑ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๑ ก.พ.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.๙๑๔ สนภ.๓ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๑ ก.พ.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผอ.สนภ.๒ นทพ. จัดชุด ชปช. >>>
 • ๑ ก.พ.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผอ.สนภ.๕ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๑ ก.พ.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๔๖ สนภ.๔ นทพ. จัดชุดปฏิบัติงานช่าง >>>
 • ๒ ก.พ.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๒ สทพ.นทพ. ได้ดำเนินงานส่งมอบ >>>
 • ๒ ก.พ.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๒๖ สนภ.๒​ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๒ ก.พ.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผอ.สนภ.๕ นทพ. จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัย >>>
 • ๒ ก.พ.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย​ผบ.นพค.๓๔ สนภ.๓ นทพ. มอบหมายให้ >>>
 • ๒ ก.พ.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.๑๑ สนภ.๑ นทพ. >>>
 • ๒ ก.พ.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.๔๓ สนภ.๔ นทพ. ได้เข้าตรวจสอบ >>>
 • ๒ ก.พ.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) ผบ.นทพ. ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.วปอ.สปท. >>>
 • ๓ ก.พ.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) ผบ.นทพ. ตรวจเยี่ยมโครงการธงน้ำเงินจำหน่ายสินค้าคุณภาพดี >>>
 • ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ ก.พ.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๓๖ สนภ.๓ นทพ. >>>
 • ๓ ก.พ.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๔๓ สนภ.๔ นทพ. จัดกำลังพล(จิตอาสา) >>>
 • ๓ ก.พ.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.๑๖ สนภ.๑ นทพ. >>>
 • ๓ ก.พ.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผอ.สนภ.๕ นทพ. ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน >>>
 • ๓ ก.พ.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. จัดกำลังพลหน่วย >>>
 • ๔ ก.พ.๖๔ โดย ผบ.นพค.๑๓ สนภ.๑ นทพ. และ รอง ผบ.นพค.๑๓ สนภ.๑ นทพ. >>>
 • ๔ ก.พ.๖๔ โดย ผบ.นพค.๔๑ สนภ.๔ นทพ. มอบวัสดุ/อุปกรณ์ >>>
 • ๔ ก.พ.๖๔ โดย นพค.๓๖ สนภ.๓ นทพ. ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน >>>
 • ๒ - ๔ ก.พ.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย สทพ.นทพ. จัดชุดตรวจติดตาม >>>
 • ๔ ก.พ.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) ผบ.นทพ. ให้การต้อนรับ คุณชวัตร ตรังอดิศัยกุล กรรมการผู้จัดการ >>>
 • ๕ ก.พ.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย กกส.สทพ.นทพ. ดำเนินการมอบพันธุ์ปลาน้ำจืด >>>
 • ๕ ก.พ.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๓๖ สนภ.๓ นทพ./ศบภ.นพค.๓๖ สนภ.๓ นทพ. >>>
 • ๕ ก.พ.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๔๖ สนภ.๔ นทพ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม >>>
 • ๕ ก.พ.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๑๒ สนภ.๑ นทพ. จัดรถพร้อมเครื่องขยายเสียง >>>
 • ๕ ก.พ.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย รอง ผบ.นพค.๒๑ สนภ.๒ นทพ. จิตอาสา ๙๐๔ >>>
 • ๕ ก.พ.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผอ.สนภ.๕ นทพ. จัดชุดก่อสร้างทาง >>>
 • ๕ - ๖ ก.พ.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย ศฝภ.นทพ. ร่วมจัดการอบรมปฐมนิเทศ >>>
 • ๖ ก.พ.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย รอง ผบ.นพค.๒๑ สนภ.๒ นทพ. จิตอาสา ๙๐๔ >>>
 • ๖ ก.พ.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๑๓ สนภ.๑ นทพ. จัดเจ้าหน้าที่ >>>
 • ๗ ก.พ.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผอ.สนภ.๕ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๗ ก.พ.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๑๓ สนภ.๑ นทพ. ให้การต้อนรับ >>>
 • ๗ ก.พ.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๔๖ สนภ.๔ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๘ ก.พ.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๕ สทพ.นทพ. ร่วมกับ นพค.๕๓ สนภ.๕ นทพ. >>>
 • ๘ ก.พ.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๓๒ สนภ.๓ นทพ. เป็นประธานในพิธีมอบ >>>
 • ๘ ก.พ.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๕๒ สนภ.๕ นทพ. จัดกำลังพลร่วมบริจาคโลหิต >>>
 • ๘ ก.พ.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๑๓ สนภ.๑ นทพ. เข้าเยี่ยมอาการป่วย >>>
 • ๘ ก.พ.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๔๒ สนภ.๔ นทพ. ประสานงานกับผู้นำชุมชน >>>
 • ๙ ก.พ.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๙ ก.พ.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๓๖ สนภ.๓ นทพ. ร่วมกิจกรรม >>>
 • ๙ ก.พ.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.๔๓ สนภ.๔ นทพ. ได้ให้การต้อนรับ >>>
 • ๙ ก.พ.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๑๑ สนภ.๑ นทพ. จัดกำลังพลจิตอาสา ๙๐๔ >>>
 • ๙ ก.พ.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผอ.สนภ.๕ นทพ. กรุณามอบหมายให้ >>>
 • ๑๐ ก.พ.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๑๖ สนภ.๑ นทพ. จัดกำลังพลจิตอาสา >>>
 • ๑๐ ก.พ.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.๔๒ สนภ.๔ นทพ. ตรวจติดตามความก้าวหน้า >>>
 • ๑๐ ก.พ.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๑๐ ก.พ.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผอ.สนภ.๒ นทพ. จัดชุด ชปช. >>>
 • ๑๐ ก.พ.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๓๔ สนภ.๓ นทพ. จัดกิจกรรม >>>
 • ๑๑ ก.พ.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๓๑ สนภ.๓ นทพ. ร่วมกับราษฎร บ.ร้องแง >>>
 • ๑๑ ก.พ.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๑๕ สนภ.๑ นทพ. จัดกำลังพลของหน่วยฯ >>>
 • ๑๑ ก.พ.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๔ สทพ.นทพ. สนับสนุนปุ๋ยหมัก >>>
 • ๑๑ ก.พ.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ. จัดกำลังพลหน่วย >>>
 • ๑๒ ก.พ.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๕ สทพ.นทพ. ร่วมกับ นพค.๕๑ ฯ >>>
 • ๑๒ ก.พ.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๑๒ สนภ.๑ นทพ. จัดเวรเตรียมพร้อม >>>
 • ๑๓ ก.พ.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๑๓ ก.พ.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผอ.สนภ.๕ นทพ. จัดกำลังพลเข้าฝึกอบรม >>>
 • ๑๓ ก.พ.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๓๖ สนภ.๓ นทพ. จัดกำลังพลชุดเวร >>>
 • ๑๓ ก.พ.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๑๔ สนภ.๑ นทพ. ได้รับแจ้งจากอำเภอบ่อไร่ >>>
 • ๑๓ ก.พ.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผอ.สนภ.๔ นทพ./ผอ.สนภ.๔ สน. ตรวจเยี่ยม >>>
 • ๑๔ ก.พ.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๑๓ สนภ.๑ นทพ. จัดชุดบรรเทา >>>
 • ๑๔ ก.พ.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผอ.สนภ.๔ นทพ. ตรวจเยี่ยมและติดตาม >>>
 • ๑๔ ก.พ.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผอ.สนภ.๕ นทพ. จัดชุดก่อสร้างทาง >>>
 • ๑๕ ก.พ.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.๕๖ สนภ.๕ นทพ. ได้ตรวจการปฏิบัติงาน >>>
 • ๑๓ - ๑๕ ก.พ.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย สทพ.นทพ. จัดชุดตรวจติดตาม >>>
 • ๑๕ ก.พ.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๑๖ สนภ.๑ นทพ. จัดกำลังพลจิตอาสา >>>
 • ๑๕ ก.พ.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๑๕ ก.พ.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๑๕ ก.พ.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย ช.พัฒนา สนภ.๓ นทพ. ได้เข้าดำเนินการขุดเจาะ >>>
 • ๑๖ ก.พ.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย สสน.นทพ. ได้จัดพลขับ จำนวน ๖ นาย >>>
 • ๑๖ ก.พ.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๑๖ ก.พ.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๑๔ สนภ.๑ นทพ. เข้าร่วมพิธีเปิดฝาย >>>
 • ๑๖ ก.พ.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.๓๑ สนภ.๓ นทพ. นำกำลังพล >>>
 • ๑๖ ก.พ.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๒๒ สนภ.๒​ นทพ. จัดเจ้าหน้าที่ >>>
 • ๑๖ ก.พ.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๔๑ สนภ.๔ นทพ./ศบภ.นพค.๔๑ ฯ >>>
 • ๑๗ ก.พ.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย สสน.นทพ. ได้จัดพลขับ จำนวน ๕ นาย >>>
 • ๑๗ ก.พ.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผอ.สทพ.นทพ. จัดกำลังพลจิตอาสา ๙๐๔ >>>
 • ๑๗ ก.พ.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.๒๑ สนภ.๒ นทพ. ได้กรุณาจัดผู้แทนหน่วย >>>
 • ๑๗ ก.พ.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผอ.สนภ.๕ นทพ. สนับสนุนจังหวัดนครราชสีมา >>>
 • ๑๗ ก.พ.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๑๑ สนภ.๑ นทพ. จัดชุดติดตาม >>>
 • ๑๗ ก.พ.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.๓๑ สนภ.๓ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๑๗ ก.พ.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๔๑ สนภ.๔ นทพ./ศบภ.นพค.๔๑ ฯ >>>
 • ๑๘ ก.พ.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย สนภ.๑ นทพ. ได้จัดชุดปฏิบัติงานช่าง >>>
 • ๑๘ ก.พ.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.๓๕ สนภ.๓ นทพ. เป็นประธานในพิธี >>>
 • ๑๘ ก.พ.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๕๓ สนภ.๕ นทพ. ได้รับมอบหมาย >>>
 • ๑๖ - ๑๘ ก.พ.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๔ สทพ.นทพ. เป็นหน่วยรับการประเมิน >>>
 • ๑๘ ก.พ.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.๒๑ สนภ.๒ นทพ. และคณะ >>>
 • ๑๙ ก.พ.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๓ สทพ.นทพ. ได้ดำเนินการมอบถุงยังชีพ >>>
 • ๑๙ ก.พ.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผอ.สนภ.๕ นทพ. สนับสนุนจังหวัดนครราชสีมา >>>
 • ๑๙ ก.พ.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย ศฝภ.นทพ. ได้ให้การต้อนรับ >>>
 • ๑๙ ก.พ.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย ศบภ.นพค.๑๑ สนภ.๑ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๑๙ ก.พ.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.๓๑ สนภ.๓ นทพ. เป็นประธาน >>>
 • ๑๙ ก.พ.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย รอง ผบ.นพค.๒๑ สนภ.๒ นทพ. จิตอาสา ๙๐๔ >>>
 • ๑๙ ก.พ.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.๔๓ สนภ.๔ นทพ. ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน >>>
 • ๒๐ ก.พ.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผอ.สนภ.๕ นทพ. สนับสนุนจังหวัดนครราชสีมา >>>
 • ๒๐ ก.พ.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย สนภ.๑ นทพ. ได้จัดชุดปฏิบัติงาน >>>
 • ๒๐ ก.พ.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๔๖ สนภ.๔ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๒๐ ก.พ.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.๒๖ สนภ.๒ นทพ. ได้ดำเนินการ >>>
 • ๒๑ ก.พ.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๒๑ สนภ.๒ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๒๑ ก.พ.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย สนภ.๑ นทพ. ได้จัดชุดปฏิบัติงานช่าง >>>
 • ๒๑ ก.พ.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผอ.สนภ.๕ นทพ. จัดชุดขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล >>>
 • ๒๑ ก.พ.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย ศบภ.นพค.๓๖ สนภ.๓ นทพ. ร่วมกับ >>>
 • ๒๒ ก.พ.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นทพ. ได้กรุณาสั่งการให้ สสน.นทพ. >>>
 • ๒๒ ก.พ.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ช.พัฒนา สนภ.๓ นทพ. ได้เข้าดำเนินการขุดเจาะ >>>
 • ๒๒ ก.พ.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ. ได้ช่วยเหลือ >>>
 • ๒๒ ก.พ.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๔ สทพ.นทพ. ดำเนินการส่งมอบ >>>
 • ๒๒ ก.พ.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๑๕ สนภ.๑ นทพ. ได้รับมอบหมาย >>>
 • ๒๒ ก.พ.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๔๖ สนภ.๔ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๒๒ ก.พ.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผอ.สนภ.๕ นทพ. จัดชุดขุดเจาะ >>>
 • ๒๓ ก.พ.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.ศบภ.นพค.๒๑ สนภ.๒ นทพ. ลงพื้นที่พร้อมจิตอาสา ๙๐๔ >>>
 • ๒๓ ก.พ.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๒ สทพ.นทพ. จัดกำลังพลหน่วยร่วมกับส่วนราชการ >>>
 • ๒๓ ก.พ.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๕๑ สนภ.๕ นทพ. นำกำลังพล >>>
 • ๒๓ ก.พ.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมพิธีเปิด >>>
 • ๒๓ ก.พ.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๑๔ สนภ.๑ นทพ. ได้จัดกำลังพล >>>
 • ๒๓ ก.พ.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๓๔ สนภ.๓ นทพ. มอบหมายให้ >>>
 • ๒๒ - ๒๔ ก.พ.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นทพ. ได้กรุณาสั่งการให้ สสน.นทพ. >>>
 • ๒๔ ก.พ.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๓ สทพ.นทพ. นำกำลังพลของหน่วย >>>
 • ๒๔ ก.พ.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๓๔ สนภ.๑ นทพ. จัดกำลังพลจิตอาสา >>>
 • ๒๔ ก.พ.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผอ.สนภ.๒ นทพ. และ ผบ.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. >>>
 • ๒๔ ก.พ.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๕๔ สนภ.๕ นทพ. ได้ดำเนินการ >>>
 • ๒๔ ก.พ.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผอ.สนภ.๔ นทพ. สนับสนุนกำลังพล >>>
 • ๒๔ ก.พ.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๔ สนภ.๓ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๒๕ ก.พ.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ศบภ.นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๒๕ ก.พ.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๑๖ สนภ.๑ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๒๕ ก.พ.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๓๖ สนภ.๓ นทพ. ร่วมกิจกรรม >>>
 • ๒๕ ก.พ.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๔๔ สนภ.๔ นทพ. ได้ทำการส่งมอบ >>>
 • ๒๕ ก.พ.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๕๒ สนภ.๕ นทพ. นำกำลังพล >>>
 • ๒๖ ก.พ.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ศฝภ.นทพ. ได้ทำการฝึกปฏิบัติการ >>>
 • ๒๖ ก.พ.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๕๑ สนภ.๕ นทพ. จัดกิจกรรม >>>
 • ๒๖ ก.พ.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๒ สทพ.นทพ. นำกำลังพล >>>
 • ๒๖ ก.พ.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๑๕ สนภ.๑ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๒๖ ก.พ.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย เสธ.สนภ.๓ นทพ. พร้อมด้วยกำลังพล >>>
 • ๒๗ ก.พ.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ศฝภ.นทพ. ได้ทำการฝึกชุดปฏิบัติการ >>>
 • ๒๗ ก.พ.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๑๔ สนภ.๑ นทพ. ได้รับแจ้ง >>>
 • ๒๗ ก.พ.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๓๖ สนภ.๓ นทพ. จัดกำลังพลจิตอาสา >>>
 • ๒๘ ก.พ.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๕๔ สนภ.๕ นทพ. ได้ดำเนินการ >>>
 • ๒๘ ก.พ.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๔๖ สนภ.๔ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๒๔ - ๒๘ ก.พ.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๑๓ สนภ.๑ นทพ. ให้การสนับสนุน >>>
 • ๑​ มี.ค.๖๔​ บก.ทท.(นทพ.) โดย​นพค.๒๖ สนภ.๒ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๑​ มี.ค.๖๔​ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๕๔ สนภ.๕ นทพ. ได้ดำเนินการช่วยเหลือ >>>
 • ๒๖ ก.พ. - ๑ มี.ค.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย สสน.นทพ. ได้จัดพลขับ >>>
 • ๑​ มี.ค.๖๔​ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๓๖ สนภ.๓ นทพ. ได้ดำเนินการช่วยเหลือ >>>
 • ๒๒ ก.พ. - ๒ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นทพ. ได้กรุณาสั่งการให้ สสน.นทพ. >>>
 • ๒ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๕ สทพ.นทพ. ได้ดำเนินการส่งมอบ >>>
 • ๒ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๑๑ สนภ.๑ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๒ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๒๑ สนภ.๒ นทพ. จัดคณะผู้แทนหน่วย >>>
 • ๒ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผอ.สนภ.๕ นทพ. จัดชุดก่อสร้างทาง >>>
 • ๒ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๔๖ สนภ.๔ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๓ มี.ค.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย สสน.นทพ. ได้จัดพลขับ จำนวน ๔ นาย >>>
 • ๓ มี.ค.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย ศบภ.นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๓ มี.ค.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๕ สทพ.นทพ. ได้สนับสนุน >>>
 • ๓ มี.ค.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.๕๕ สนภ.๕ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๓ มี.ค.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย ช.พัฒนา สนภ.๓ นทพ. แก้ไขปัญหาภัยแล้ง >>>
 • ๓ มี.ค.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๑๖ สนภ.๑ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๓ มี.ค.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๔๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมกับ >>>
 • ๔ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๒๑ สนภ.๒ นทพ. นำกำลังพลหน่วย >>>
 • ๔ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ศบภ.นพค.๑๖ สนภ.๑ นทพ. นำกำลังพล >>>
 • ๔ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นกส.๕ สทพ.นทพ. ได้จัดเจ้าหน้าที่ >>>
 • ๔ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ศบภ.นพค.๕๒ สนภ.๕ นทพ.จัดชุดบรรเทา >>>
 • ๔ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ชุดบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานพัฒนาภาค ๓ >>>
 • ๔ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๔๖ สนภ.๔ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๕ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย กวท.ศฝษ.สทพ.นทพ. ได้จัดกิจกรรม >>>
 • ๕ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๓๔ สนภ.๑ นทพ. เข้าร่วมพบปะ >>>
 • ๔ - ๕ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย สสน.นทพ. ได้จัดพลขับ จำนวน ๓ นาย >>>
 • ๕ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. จัดกำลังพลหน่วย >>>
 • ๕ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๓๒ สนภ.๓ นทพ. ดำเนินการส่งมอบ >>>
 • ๖ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๒๑ สนภ.๒ นทพ. ร่วมกับ >>>
 • ๖ - ๗ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย กกส.สทพ.นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๖ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๑๑ สนภ.๑ นทพ. ดำเนินกิจกรรม >>>
 • ๖ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๕๔ สนภ.๕ นทพ. ได้ดำเนินการ >>>
 • ๖ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๔๔ สนภ.๔ นทพ. จัดกำลังพลชุด >>>
 • ๗ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๑๒ สนภ.๑ นทพ. จัดรถพร้อมเครื่อง >>>
 • ๗ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๕๓ สนภ.๕ นทพ. ขอรายงาน >>>
 • ๗ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๓๖ สนภ.๓ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๗ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๔๑ สนภ.๔ นทพ. ให้การต้อนรับ >>>
 • ๘ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผอ.สสน.นทพ. ได้ตรวจความคืบหน้า >>>
 • ๘ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๔ สทพ.นทพ. จัดกำลังพลของหน่วย >>>
 • ๘ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๒๕ สนภ.๒ นทพ. จัดชุดปฏิบัติงานช่าง >>>
 • ๘ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ศบภ.นพค.๑๒ สนภ.๑ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๘ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๕๕ สนภ.๕ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๘ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๓๓ สนภ.๓ นทพ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม >>>
 • ๘ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย รอง ผอ.สนภ.๔ นทพ. เป็นผู้แทน ผอ.สนภ.๔ นทพ. >>>
 • ๙ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๕ สทพ.นทพ. ได้ดำเนินการส่งมอบ >>>
 • ๒๒ ก.พ. - ๙ มี.ค.๖๔ บก.ทท. โดย ผบ.นทพ. ได้กรุณาสั่งการให้ สสน.นทพ. >>>
 • ๙ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๒๑ สนภ.๒ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๙ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผอ.สนภ.๕ นทพ. จัดกำลังพลชุด >>>
 • ๙ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๑๕ สนภ.๑ นทพ. พร้อมด้วยกำลังพล >>>
 • ๙ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นทพ. และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม >>>
 • ๑๐ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๔ สทพ.นทพ. ดำเนินการนำผลผลิต >>>
 • ๑๐ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผอ.สนภ.๕ นทพ. จัดกำลังพลชุดบรรเทา >>>
 • ๑๐ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๒๒ สนภ.๒ นทพ. และประธาน >>>
 • ๑๐ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๑๔ สนภ.๑ นทพ. เข้าร่วมส่งมอบ >>>
 • ๑๐ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย รอง ผอ.สนภ.๓ นทพ. ผู้แทน ผอ.สนภ.๓ นทพ. >>>
 • ๑๐ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๔๓ สนภ.๔ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๑๑ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย กกส.สทพ.นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๑๑ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ศบภ.นพค.๑๑ สนภ.๑ นทพ. >>>
 • ๑๑ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผอ.สนภ.๕ นทพ. ส่งมอบถนน >>>
 • ๑๑ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ศบภ.นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ. >>>
 • ๑๐ - ๑๑ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๓๔ สนภ.๓ นทพ. >>>
 • ๑๑ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๔๖ สนภ.๔ นทพ. >>>
 • ๑๑ - ๑๒ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย สสน.นทพ. ได้จัดพลขับ จำนวน ๓ นาย >>>
 • ๑๒ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ศบภ.นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๑๒ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. ร่วมกับผู้นำชุมชน >>>
 • ๑๒ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๑๔ สนภ.๑ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๑๒ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๕๑ สนภ.๕ นทพ./ศบภ.นพค.๕๑ ฯ >>>
 • ๑๓ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๓ สทพ.นทพ. นำกำลังพล >>>
 • ๑๓ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. จัดชุดวิทยากร >>>
 • ๑๓ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๕๑ สนภ.๕ นทพ./ศบภ.นพค.๕๑ ฯ >>>
 • ๑๓ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๓๖ สนภ.๓ นทพ./ศบภ.นพค.๓๖ ฯ >>>
 • ๑๓ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๔๖ สนภ.๔ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๑๔ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผอ.สนภ.๕ นทพ. จัดชุดขุดเจาะบ่อน้ำ >>>
 • ๑๔ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๑๒ สนภ.๑ นทพ.จัดรถพร้อม >>>
 • ๑๔ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๓๖ สนภ.๓ นทพ. จัดกิจกรรม >>>
 • ๑๕ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นทพ. ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาประชาชน >>>
 • ๑๕ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย กวอ.ศฝษ.สทพ.นทพ. หลักสูตร >>>
 • ๑๕ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๑๖ สนภ.๑ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๑๕ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๒๕ สนภ.๒ นทพ. ได้รับการสนับสนุน >>>
 • ๑๕ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ช.พัฒนา สนภ.๓ นทพ. ได้เข้าดำเนินการ >>>
 • ๑๕ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๕๑ สนภ.๕ นทพ./ศบภ.นพค.๕๑ ฯ >>>
 • ๑๕ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๔๖ สนภ.๔ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๒๒ ก.พ. - ๑๖ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นทพ. ได้กรุณาสั่งการให้ >>>
 • ๑๖ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย กกส.สทพ.นทพ. ดำเนินการมอบ >>>
 • ๑๖ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๕๕ สนภ.๕ นทพ. >>>
 • ๑๖ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๑๕ สนภ.๑ นทพ. >>>
 • ๑๖ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ. จัดเจ้าหน้าที่ >>>
 • ๑๖ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๔๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมกับ >>>
 • ๑๖ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๓๑ สนภ.๓ นทพ. >>>
 • ๑๗ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ศบภ.นพค.๑๓ สนภ.๑ นทพ. >>>
 • ๑๗ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๒๕ สนภ.๒ นทพ. >>>
 • ๑๗ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๓๔ สนภ.๓ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๑๗ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๔๖ สนภ.๔ นทพ./ศบภ.นพค.๔๖ ฯ >>>
 • ๑๗ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผอ.สนภ.๕ นทพ. รับซื้อผลผลิตทางการเกษตร >>>
 • ๑๘ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๓ สทพ.นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๑๘ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ศบภ.นพค.๑๓ สนภ.๑ นทพ. >>>
 • ๑๘ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผอ.สนภ.๕ นทพ. และ ผู้ว่าราชการ ฯ >>>
 • ๑๘ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๒๖ สนภ.๒ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๑๘ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๓๔ สนภ.๓ นทพ. หลักสูตรจิตอาสา ฯ >>>
 • ๑๘ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๔๒ สนภ.๔ นทพ./ศบภ.นพค.๔๒ ฯ >>>
 • ๑๙ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๔ สทพ.นทพ. ร่วมกิจกรรม >>>
 • ๑๙ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ศฝภ.นทพ. ได้ให้การสนับสนุน >>>
 • ๑๙ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๑๓ สนภ.๑ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๑๙ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๒๕ สนภ.๒ นทพ. ให้การสนับสนุน >>>
 • ๑๙ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๓๒ สนภ.๓ นทพ. ให้โอวาท >>>
 • ๑๙ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๔๖ สนภ.๔ นทพ. จัดกำลังพลชุด >>>
 • ๑๙ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผอ.สนภ.๕ นทพ. กรุณามอบหมายให้ >>>
 • ๒๐ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๕๔ สนภ.๕ นทพ. ได้ดำเนินการ >>>
 • ๒๐ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ศบภ.นพค.๑๓ สนภ.๑ นทพ. จัดชุดบรรเทา >>>
 • ๒๐ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๓๑ สนภ.๓ นทพ. ร่วมพิธีเปิด >>>
 • ๑๙ - ๒๑ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๓๖ สนภ.๓ นทพ./ศบภ.นพค.๓๖ ฯ >>>
 • ๒๑ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๕๒ สนภ.๕ นทพ. >>>
 • ๒๑ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๒๒ สนภ.๒ นทพ. จัดชุดปฏิบัติ >>>
 • ๒๑ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย สนภ.๑ นทพ. ได้จัดชุดปฏิบัติ >>>
 • ๒๒ มี.ค.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย กสข.สทพ.นทพ. ดำเนินการ >>>
 • ๒๒ มี.ค.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๒๑ สนภ.๒ นทพ. จัดชุดบรรเทา >>>
 • ๒๒ มี.ค.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.๑๓ สนภ.๑ นทพ. เข้าเยี่ยม >>>
 • ๒๒ มี.ค.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผอ.สนภ.๕ นทพ. จัดกำลังพลชุด >>>
 • ๒๒ มี.ค.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๓๒ สนภ.๓ นทพ. จัดเจ้าหน้าที่ >>>
 • ๒๓ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย กกส.สทพ.นทพ. นำกำลังพลของหน่วย >>>
 • ๒๓ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ศบภ.นพค.๑๓ สนภ.๑ นทพ. จัดชุดบรรเทา >>>
 • ๒๓ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๒๑ สนภ.๑ นทพ. จัดชุดบรรเทา >>>
 • ๒๓ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผอ.สนภ.๕ นทพ. จัดชุดก่อสร้างทาง >>>
 • ๒๓ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๓๒ สนภ.๓ นทพ. จัดเจ้าหน้าที่ >>>
 • ๒๓ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๔๔ สนภ.๔ นทพ. มอบพันธุ์ปลา >>>
 • ๑๘ - ๒๔ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๒ สทพ.นทพ. ได้ปฏิบัติงาน >>>
 • ๒๔ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๔๒ สนภ.๔ นทพ. ติดตามความก้าวหน้า >>>
 • ๒๔ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๓๒ สนภ.๓ นทพ./ศบภ.นพค.๓๒ ฯ >>>
 • ๒๔ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๑๔ สนภ.๑ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๒๓ - ๒๔ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๒๑ สนภ.๒ นทพ. ให้การสนับสนุน >>>
 • ๒๕ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย กกส.สทพ.นทพ. โครงการอนุรักษ์ ฯ >>>
 • ๒๕ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๒๕ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๑๓ สนภ.๑ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๒๕ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๓๒ สนภ.๓ นทพ./ศบภ.นพค.๓๒ ฯ >>>
 • ๒๕ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ศบภ.นพค.๕๖ สนภ.๕ นทพ. >>>
 • ๒๖ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๕ สทพ.นทพ. ได้ร่วมกับ >>>
 • ๒๖ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๒๒​ สนภ.๒​ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๒๖ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๕๑ สนภ.๕ นทพ./ศบภ.นพค.๕๑ ฯ >>>
 • ๒๖ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย สนภ.๑ นทพ. ร่วมกับ ศฝภ.นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๒๗ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๕ สทพ.นทพ. ได้สนับสนุน >>>
 • ๒๗ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ศบภ.นพค.๓๕ สนภ.๓ นทพ. >>>
 • ๒๗ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๕๔ สนภ.๕ นทพ. จัดเจ้าหน้าที่ >>>
 • ๒๗ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๑๒ สนภ.๑ นทพ. ให้การบริการ >>>
 • ๒๗ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๔๖ สนภ.๔ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๒๘ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย สนภ.๑ นทพ. ได้จัดชุดปฏิบัติงาน >>>
 • ๒๘ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๓๖ สนภ.๓ นทพ. จัดกิจกรรม >>>
 • ๒๘ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๔๖ สนภ.๔ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๒๙ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๕ สทพ.นทพ. ได้ดำเนินการ >>>
 • ๒๙ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๑๕ สนภ.๑ นทพ. ออกสื่อ >>>
 • ๒๙ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๕๑ สนภ.๕ นทพ./ศบภ.นพค.๕๑ ฯ >>>
 • ๒๙ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๒๑ สนภ.๒ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๒๙ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๓๒ สนภ.๓ นทพ. จัดกิจกรรม >>>
 • ๒๙ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๔๒ สนภ.๔ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๓๐ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผอ.สนภ.๕ นทพ./ศบภ.สนภ.๕ นทพ. >>>
 • ๓๐ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย รอง ผอ.สนภ.๑ นทพ. รักษาราชการแทน >>>
 • ๓๐ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๕ สทพ.นทพ. ดำเนินการ >>>
 • ๓๐ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ศบภ.นพค.๓๕ สนภ.๓ นทพ. >>>
 • ๓๐ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๒๑ สนภ.๒ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๓๑ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๐๙ สนภ.๒ นทพ. ร่วมกับส่วนราชการ >>>
 • ๓๑ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย กกส.สทพ.นทพ. นำชุดช่างพร้อมด้วยอุปกรณ์ >>>
 • ๓๑ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผอ.สนภ.๕ นทพ./ศบภ.สนภ.๕ นทพ. >>>
 • ๓๑ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๓๔ สนภ.๓ นทพ. หลักสูตรจิตอาสา >>>
 • ๓๑ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๑๑ สนภ.๑ นทพ. ดำเนินกิจกรรม >>>
 • ๓๑ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๔๑ สนภ.๔ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๑ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๓ สทพ.นทพ. ได้ดำเนินการ >>>
 • ๑ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผอ.สสน.นทพ./ผอ.ฝึกอบรม ฯ >>>
 • ๑ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ศบภ.นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๑ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ศบภ.นพค.๕๒ สนภ.๕ นทพ. จัดชุดบรรเทา >>>
 • ๑ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๑๔ สนภ.๑ นทพ. ได้นำกำลังพล >>>
 • ๑ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๓๕ สนภ.๓ นทพ. เป็นประธาน >>>
 • ๒ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย กกส.สทพ.นทพ. จัดกิจกรรมบำเพ็ญ >>>
 • ๒ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๔๑ สนภ.๔ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๒ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ศฝภ.นทพ. ได้ให้การต้อนรับ >>>
 • ๒ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย สนภ.๑ นทพ. ได้จัดกำลังพล >>>
 • ๒ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๒ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๔ สนภ.๓ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๒ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ศบภ.นพค.๕๔ สนภ.๕ นทพ. >>>
 • ๓ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๕๒ สนภ.๕ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๓ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ศฝภ.นทพ. ได้จัดกำลังพล >>>
 • ๓ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๑๖ สนภ.๑ นทพ. ร่วมพิธี >>>
 • ๓ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผอ.สนภ.๒ นทพ. เป็นประธาน >>>
 • ๔ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผอ.สนภ.๕ สนภ.๕ นทพ. >>>
 • ๔ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๔๖ สนภ.๔ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๔ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๓๖ สนภ.๓ นทพ. จัดกิจกรรม >>>
 • ๔ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๑๔ สนภ.๑ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๕ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นทพ. ได้กรุณาเป็นประธาน >>>
 • ๕ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. สนับสนุน >>>
 • ๕ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๑๑ สนภ.๑ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๕ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผอ.สนภ.๔ นทพ. เป็นประธาน >>>
 • ๕ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๕๑ สนภ.๕ นทพ./ศบภ.นพค.๕๑ ฯ >>>
 • ๖ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผอ.สนภ.๒ นทพ. นำกำลังพล >>>
 • ๖ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๕๑ สนภ.๕ นทพ. >>>
 • ๖ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย สนภ.๑ นทพ. ได้จัดชุดปฏิบัติงาน >>>
 • ๖ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๓๕ สนภ.๓ นทพ. จัดผู้แทน >>>
 • ๖ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผอ.สนภ.๔ นทพ. พร้อมกำลังพล >>>
 • ๗ เม.ย.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผอ.สนภ.๒ นทพ. จัดรถบรรทุก >>>
 • ๗ เม.ย.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๔ สทพ.นทพ. ร่วมกิจกรรม >>>
 • ๗ เม.ย.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๑๔ สนภ.๑ นทพ. ให้การต้อนรับ >>>
 • ๗ เม.ย.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.๙๑๔ สนภ.๓ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๗ เม.ย.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๕๒ สนภ.๕ นทพ. นำกำลังพล >>>
 • ๗ - ๘ เม.ย.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.๔๒ สนภ.๔ นทพ. >>>
 • ๘ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. แจกจ่ายพันธุ์ปลา >>>
 • ๘ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๒๑ สนภ.๒ นทพ. จัดชุดบรรเทา >>>
 • ๘ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพช.นพค.๓๒ สนภ.๓ นทพ. มอบวัสดุ >>>
 • ๘ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผอ.สนภ.๕ นทพ. เป็นประธานพิธีเปิด >>>
 • ๘ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๑๖ สนภ.๑ นทพ. ดำเนินการ >>>
 • ๘ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย รอง ผบ.นพค.๔๓ สนภ.๔ นทพ. ให้การตอนรับ >>>
 • ๙ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ศฝภ.นทพ. ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการ >>>
 • ๙ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๓ สทพ.นทพ. นำกำลังพล >>>
 • ๙ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๕๑ สนภ.๕ นทพ./ศบภ.นพค.๕๑ ฯ >>>
 • ๙ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย บก.สนภ.๑ นทพ. เปิดจุดบริการ >>>
 • ๙ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๙ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๓๒ สนภ.๓ นทพ. เปิดจุดบริการ >>>
 • ๙ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๔๓ สนภ.๔ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๑๐ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย กกส.สทพ.นทพ. นำกำลังพล >>>
 • ๑๐ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๕๒ สนภ.๕ นทพ. นำกำลังพล >>>
 • ๑๐ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๒๑ สนภ.๒ นทพ. ให้การสนับสนุน >>>
 • ๑๐ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผอ.สนภ.๑ นทพ. ตรวจเยี่ยม >>>
 • ๑๐ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย รองเสนาธิการสำนักงานพัฒนาภาค ๓ >>>
 • ๑๐ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๔๕ สนภ.๔ นทพ. เปิดจุดบริการ >>>
 • ๑๑ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๕๑ สนภ.๕ นทพ. นำกำลังพล >>>
 • ๑๑ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๑๖ สนภ.๑ นทพ. ให้การต้อนรับ >>>
 • ๑๑ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๒๑ สนภ.๒ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๑๑ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นทพ. และคณะ ตรวจเยี่ยมจุดบริการ >>>
 • ๑๑ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๓๒ สนภ.๓ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๑๒ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ศฝภ.นทพ. และคณะกรรมการ >>>
 • ๑๒ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๑๖ สนภ.๑ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๑๒ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผอ.สนภ.๒ นทพ. มอบหมายให้ >>>
 • ๑๒ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๕๕ สนภ.๕ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๑๒ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๓๔ สนภ.๓ นทพ. ตรวจเยี่ยม >>>
 • ๑๒ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๔๑ สนภ.๔ นทพ. จัดเจ้าหน้าที่ >>>
 • ๑๓ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๒๑ สนภ.๒ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๑๓ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๑๒ สนภ.๑ นทพ. ร่วมกับ >>>
 • ๑๓ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๓๕ สนภ.๓ นทพ. ร่วมกับ >>>
 • ๑๓ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๕๔ สนภ.๕ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๑๓ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๔๖ สนภ.๔ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๑๔ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย สนภ.๒ นทพ. พร้อมส่วนราชการ >>>
 • ๑๔ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๑๕ สนภ.๑ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๑๔ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๓๒ สนภ.๓ นทพ. ตั้งจุดบริการ >>>
 • ๑๕ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผอ.สนภ.๒ นทพ. มอบหมายให้ >>>
 • ๑๕ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย สนภ.๑ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๑๕ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๔๒ สนภ.๔ นทพ. จัดตั้งจุดบริการ >>>
 • ๑๕ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย เสธ.สนภ.๓ นทพ. พร้อมชุดเคลื่อนที่เร็ว >>>
 • ๑๖ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ศฝภ.นทพ. และคณะกรรมการ >>>
 • ๑๖ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย บก.สนภ.๕ นทพ. และ ช.พัฒนา สนภ.๕ >>>
 • ๑๖ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผอ.สนภ.๒ นทพ. จัดรถบรรทุกน้ำ >>>
 • ๑๐ - ๑๖ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๓ สทพ.นทพ. ได้ดำเนินการจัด >>>
 • ๑๖ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๑๒ สนภ.๑ นทพ. ร่วมกับ >>>
 • ๑๖ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๔๓ สนภ.๔ นทพ. ได้จัดกำลังพล >>>
 • ๑๖ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๓๖ สนภ.๓ นทพ. ร่วมกับ >>>
 • ๑๗ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๑๖ สนภ.๑ นทพ. จัดเจ้าหน้าที่ >>>
 • ๑๗ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผอ.สนภ.๕ นทพ. จัดชุดพัฒนา >>>
 • ๑๗ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๒๖ สนภ.๒ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๑๗ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๔๖ สนภ.๔ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๑๘ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๕๔ สนภ.๕ นทพ. >>>
 • ๑๘ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย สนภ.๑ นทพ. ได้จัดชุดปฏิบัติงาน >>>
 • ๑๘ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย สสน.นทพ. ได้จัด รยบ.ขนาดใหญ่ >>>
 • ๑๘ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๔๖ สนภ.๔ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๑๙ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย สสน.นทพ. ได้จัด รยบ.ขนาดใหญ่ >>>
 • ๑๙ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๑๔ สนภ.๑ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๑๙ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๕๑ สนภ.๕ นทพ./ผอ.ศบภ.นพค.๕๑ ฯ >>>
 • ๑๙ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ศบภ.นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๑๙ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๓๖ สนภ.๓ นทพ./ศบภ.นพค.๓๖ ฯ >>>
 • ๒๐ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย สสน.นทพ. ได้จัด รยบ.ขนาดใหญ่ >>>
 • ๒๐ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ศฝภ.นทพ.และ จนท. รพ.สนามฯ >>>
 • ๒๐ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๒๑ สนภ.๒ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๒๐ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย กสข.สทพ.นทพ. จัดเจ้าหน้าที่ >>>
 • ๒๐ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๓๔ สนภ.๑ นทพ. >>>
 • ๒๐ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผอ.สนภ.๕ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๒๐ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๓๖ สนภ.๓ นทพ./ศบภ.นพค.๓๖ ฯ >>>
 • ๒๐ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๔๒ สนภ.๔ นทพ. >>>
 • ๒๑ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ศฝภ.นทพ. ได้นำกำลังพล >>>
 • ๒๑ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ศบภ.นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ. >>>
 • ๑๙ - ๒๑ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. >>>
 • ๒๑ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๕๑ สนภ.๕ นทพ. >>>
 • ๒๑ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๑๓ สนภ.๑ นทพ. >>>
 • ๒๑ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๔๓ สนภ.๔ นทพ. >>>
 • ๒๑ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค ๓ >>>
 • ๒๒ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย กขส.สสน.นทพ. ได้จัด รยบ.ขนาดเล็ก >>>
 • ๒๒ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๓ สทพ.นทพ. ได้ดำเนินการ >>>
 • ๒๒ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๒๑ สนภ.๒ นทพ. นำกำลังพล >>>
 • ๒๒ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๑๓ สนภ.๑ นทพ. เป็นประธาน >>>
 • ๒๒ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๕๑ สนภ.๕ นทพ. นำกำลังพล >>>
 • ๒๒ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๔๓ สนภ.๔ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๒๒ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ช.พัฒนา สนภ.๓ แก้ไขปัญหาภัยแล้ง >>>
 • ๒๓ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผอ.สสน.นทพ. ได้ตรวจเยี่ยมการฝึก >>>
 • ๒๓ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๓ สทพ.นทพ. ได้ดำเนินการ >>>
 • ๒๓ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย รอง ผบ.นพค.๒๑ สนภ.๒ นทพ. >>>
 • ๒๓ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย สนภ.๑ นทพ. ได้จัดชุดปฏิบัติงาน >>>
 • ๒๓ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๕๑ สนภ.๕ นทพ./ศบภ.นพค.๕๑ ฯ >>>
 • ๒๓ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นทพ. ร่วมกับ อธิบดีกรมป่าไม้ และคณะฯ >>>
 • ๒๓ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย สนภ.๔ นทพ. สนับสนุนน้ำดื่ม >>>
 • ๒๔ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย สสน.นทพ. ได้ดำเนินการฉีด >>>
 • ๒๔ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๒๖ สนภ.๒ นทพ. ตรวจความ >>>
 • ๑๘ - ๒๔ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๔ สทพ.นทพ. จัดเจ้าหน้าที่ >>>
 • ๒๔ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๑๓ สนภ.๑ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๒๔ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผอ.สนภ.๕ นทพ. ตรวจเยี่ยม >>>
 • ๒๔ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๓๒ สนภ.๓ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๒๔ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๔๖ สนภ.๔ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๒๕ เม.ย.๖๔ พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา >>>
 • ๒๕ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๒๒ สนภ.๒ นทพ. จัดชุดปฏิบัติ >>>
 • ๒๕ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย สทพ.นทพ. ได้จัด รยบ.ขนาดเล็ก >>>
 • ๒๕ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผอ.สนภ.๕ นทพ. จัดชุดพัฒนาแหล่งน้ำ >>>
 • ๒๕ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๑๓ สนภ.๑ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๒๔ - ๒๕ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๓๓ สนภ.๓ นทพ. ร่วมกับ >>>
 • ๒๕ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๔๖ สนภ.๔ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๒๖ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย กขส.สสน.นทพ. ได้จัด รยบ.ขนาดเล็ก >>>
 • ๒๖ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ศฝภ.นทพ. และจนท.รพ.สนามฯ >>>
 • ๒๖ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๒๒ สนภ.๒ นทพ. ได้แจกจ่าย >>>
 • ๒๖ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย กสข.สทพ.นทพ. จัดเจ้าหน้าที่ >>>
 • ๒๖ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๕๕ สนภ.๕ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๒๖ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๓๖ สนภ.๓ นทพ./ศบภ.นพค.๓๖ ฯ >>>
 • ๒๖ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ชมรมแม่บ้าน สนภ.๔ นทพ. ให้การสนับสนุน >>>
 • ๒๖ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๑๓ สนภ.๑ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๒๗ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ศฝภ.นทพ. และ จนท.รพ.สนามฯ >>>
 • ๒๗ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย กขส.สสน.นทพ. ได้จัด รยบ.ขนาดเล็ก >>>
 • ๒๗ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย กกส.สทพ.นทพ. จัดเจ้าหน้าที่ >>>
 • ๒๗ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๒๒ สนภ.๒ นทพ. จัดชุดปฏิบัติ >>>
 • ๒๗ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย รอง ผบ.นพค.๕๔ สนภ.๕ นทพ. >>>
 • ๒๗ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย รอง ผอ.สนภ.๓ นทพ. ลงพื้นที่ตรวจติดตาม >>>
 • ๒๗ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย สนภ.๑ นทพ. ได้จัดชุดปฏิบัติ >>>
 • ๒๗ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๔๑ สนภ.๔ นทพ. สนับสนุนน้ำดื่ม >>>
 • ๒๘ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย กองแพทย์ สสน.นทพ. ได้ดำเนินการฉีด >>>
 • ๒๘ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๑ สทพ.นทพ. ดำเนินการ >>>
 • ๒๘ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผอ.สนภ.๕ นทพ. และ เสธ สนภ.๕ นทพ. >>>
 • ๒๘ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๒๑ สนภ.๒ นทพ. ลงพื้นที่ >>>
 • ๒๘ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๑๔ สนภ.๑ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๒๘ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๔๓ สนภ.๔ นทพ. เป็นประธาน >>>
 • ๒๘ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๓๒ สนภ.๓ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๒๙ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย กขส.สสน.นทพ. ได้จัด รยบ.ขนาดเล็ก >>>
 • ๒๙ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผอ.สนภ.๒ นทพ. มอบหมายให้ >>>
 • ๒๙ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผอ.สนภ.๕ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๒๓ - ๒๙ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๕ สทพ.นทพ. ได้จัด จนท. >>>
 • ๒๙ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๓๖ สนภ.๓ นทพ. ให้การต้อนรับ >>>
 • ๒๙ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๑๓ สนภ.๑ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๒๙ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค. สนภ.๔ นทพ. เป็นประธาน >>>
 • ๓๐ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ศฝภ.นทพ. และจนท.รพ.สนามฯ >>>
 • ๓๐ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย กกส.สทพ.นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๓๐ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผอ.สนภ.๕ นทพ. รับซื้อมะม่วง >>>
 • ๓๐ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๒๕ สนภ.๒ นทพ. จัดชุดปฏิบัติ >>>
 • ๓๐ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๓๖ สนภ.๓ นทพ. ร่วมให้การต้อนรับ >>>
 • ๓๐ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๑๔ สนภ.๑ นทพ. นำกำลังพล >>>
 • ๓๐ เม.ย.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๔๖ สนภ.๔ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๑ พ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ศฝภ.นทพ. และจนท.รพ.สนามฯ >>>
 • ๒๕ เม.ย.๖๔ – ๑ พ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๔ สทพ.นทพ. >>>
 • ๑ พ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย กขส.สสน.นทพ. ได้จัด รยบ.ขนาดเล็ก >>>
 • ๑ พ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๕๕ สนภ.๕ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๑ พ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๒๖ สนภ.๒ นทพ. นำกำลังพล >>>
 • ๑ พ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๑๓ สนภ.๑ นทพ. จัดชุดปฏิบัติ >>>
 • ๑ พ.ค.๖๔ ตามนโยบายของ ผบ.ทสส. และ ผบ.นทพ. ให้ ผบ.นพค.๓๓ ฯ >>>
 • ๑ พ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๔๒ สนภ.๔ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๒ พ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ศฝภ.นทพ. และจนท.รพ.สนามฯ >>>
 • ๒ พ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๒๑ สนภ.๒ นทพ. จัดชุดปฏิบัติ >>>
 • ๒ พ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย กสข.สทพ.นทพ. จัด จนท.ชุดผสมเทียม >>>
 • ๒ พ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๑๓ สนภ.๑ นทพ. จัดเจ้าหน้าที่ >>>
 • ๒ พ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๔๒ สนภ.๔ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๓ พ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผอ.สสน.นทพ. ได้ร่วมกับผู้แทน >>>
 • ๓ พ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ศฝภ.นทพ. และจนท.รพ.สนามฯ >>>
 • ๓ พ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย สทพ.นทพ. ได้จัด รยบ.ขนาดเล็ก >>>
 • ๓ พ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย สนภ.๑ นทพ. จัดกำลังพลจิตอาสา >>>
 • ๓ พ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๕๔ สนภ.๕ นทพ. จัดเจ้าหน้าที่ >>>
 • ๓ พ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๒๒ สนภ.๒ นทพ. จัดชุดปฏิบัติ >>>
 • ๔ พ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย สทพ.นทพ. ได้จัด รยบ.ขนาดเล็ก >>>
 • ๔ พ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย กขส.สสน.นทพ. ได้จัดพลขับ >>>
 • ๔ พ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๒๒ สนภ.๒ นทพ. จัดเจ้าหน้าที่ >>>
 • ๔ พ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ศบภ.นพค.๑๕ สนภ.๑ นทพ. จัดชุดบรรเทา >>>
 • ๔ พ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๓๒ สนภ.๓ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๔ พ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๕๑ สนภ.๕ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๔ พ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๔๖ สนภ.๔ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๕ พ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย กขส.สสน.นทพ. ได้จัดพลขับ >>>
 • ๕ พ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย สทพ.นทพ. ได้จัด รยบ.ขนาดเล็ก >>>
 • ๕ พ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผอ.สนภ.๕ นทพ. ร่วมกับ >>>
 • ๕ พ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๒๖ สนภ.๒ นทพ. และจนท. >>>
 • ๕ พ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย สนภ.๑ นทพ. จัดกำลังพลจิตอาสา >>>
 • ๕ พ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผอ.สนภ.๔ นทพ. ได้สั่งการให้ >>>
 • ๕ พ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๓๑ สนภ.๓ นทพ. นำกำลังพล >>>
 • ๖ พ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย กขส.สสน.นทพ. ได้จัดพลขับ >>>
 • ๖ พ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๒๕ สนภ.๒ นทพ. ร่วมกับ >>>
 • ๖ พ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย กกส.สทพ.นทพ. จัดเจ้าหน้าที่ >>>
 • ๖ พ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.๙๑๔ สนภ.๓ นทพ. นำกำลังพล >>>
 • ๖ พ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๑๒ สนภ.๑ นทพ. ได้ดำเนินการ >>>
 • ๖ พ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๔๑ สนภ.๔ นทพ. ให้การต้อนรับ >>>
 • ๖ พ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผอ.สนภ.๕ นทพ. จัดทำข้าวกล่อง >>>
 • ๗ พ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๒ สทพ.นทพ. ร่วมกับ >>>
 • ๗ พ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๒๖ สนภ.๒​ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๗ พ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๑๓ สนภ.๑ นทพ. จัดชุดปฏิบัติ >>>
 • ๗ พ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๕๑ สนภ.๕ นทพ./ผอ.ศบภ.นพค.๕๑ ฯ >>>
 • ๗ พ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย กขส.สสน.นทพ. ได้จัด รยบ.ขนาดเล็ก >>>
 • ๗ พ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๓๑ สนภ.๓ นทพ. มอบเครื่องบริโภค >>>
 • ๘ พ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๕ สทพ.นทพ. จัดกำลังพล>>>
 • ๘ พ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๒๖ สนภ.๒ นทพ. ตรวจความก้าวหน้า >>>
 • ๘ พ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผอ.สนภ.๕ นทพ. จัดทำข้าวกล่องพร้อมอาหาร >>>
 • ๘ พ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๑๓ สนภ.๑ นทพ. นำกำลังพล >>>
 • ๘ พ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย กขส.สสน.นทพ. ได้จัดพลขับ >>>
 • ๘ พ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๔๖ สนภ.๔ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๙ พ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๒๒​สนภ.๒ นทพ.​ นำชุดบรรเทา​ >>>
 • ๙ พ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย สทพ.นทพ. ได้จัด รยบ.ขนาดเล็ก >>>
 • ๙ พ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย สนภ.๑ นทพ. ได้จัดชุดปฏิบัติงาน >>>
 • ๙ พ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๕๑ สนภ.๕ นทพ./ผอ.ศบภ.นพค.๕๑ ฯ >>>
 • ๙ พ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย กขส.สสน.นทพ. ได้จัดพลขับ >>>
 • ๙ พ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๓๖ สนภ.๓ นทพ. จัดกิจกรรม >>>
 • ๙ พ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๔๖ สนภ.๔ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๑๐ พ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๒๑ สนภ.๒ นทพ. จัดชุดปฏิบัติ >>>
 • ๑๐ พ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย กกส.สทพ.นทพ. เนื่องในวันพืชมงคล >>>
 • ๑๐ พ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๑๓ สนภ.๑ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๑๐ พ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๕๔ สนภ.๕ นทพ. ได้เข้าร่วม >>>
 • ๑๐ พ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๓๓ สนภ.๓ นทพ. จิตอาสา ๙๐๔ >>>
 • ๑๑ พ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย สทพ.นทพ. ได้จัด รยบ.ขนาดเล็ก >>>
 • ๑๑ พ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ศฝภ.นทพ. และคณะกรรมการ รพ.สนาม >>>
 • ๑๑ พ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นทพ. ได้กรุณามอบหมายให้ สสน.นทพ. >>>
 • ๑๑ พ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๕๑ สนภ.๕ นทพ./ผอ.ศบภ.นพค.๕๑ ฯ >>>
 • ๑๑ พ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๑๔ สนภ.๑ นทพ. จัดเจ้าหน้าที่ >>>
 • ๑๑ พ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย รอง ผบ.นพค.๒๑ สนภ.๒ นทพ. จิตอาสา ๙๐๔ >>>
 • ๑๑ พ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) ผบ.นทพ. นำกำลังพลจิตอาสา ๙๐๔ >>>
 • ๑๒ พ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นทพ. ได้กรุณามอบหมายให้ บก.นทพ. >>>
 • ๑๒ พ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย สทพ.นทพ. ได้จัด รยบ.ขนาดเล็ก >>>
 • ๑๒ พ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๒๑ สนภ.๒ นทพ. มอบหมายให้ >>>
 • ๑๒ พ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๓๔ สนภ.๑ นทพ. ได้จัดชุด >>>
 • ๑๒ พ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๓๑ สนภ.๓ นทพ. นำกำลังพล >>>
 • ๑๒ พ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๔๔ สนภ.๔ นทพ. ร่วมกับ >>>
 • ๑๒ พ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๕๕ สนภ.๕ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๑๓ พ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นทพ. ได้กรุณามอบหมายให้ ผอ.สสน.นทพ. >>>
 • ๑๓ พ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย สทพ.นทพ. ได้จัด รยบ.ขนาดเล็ก >>>
 • ๑๓ พ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย สนภ.๒ นทพ. ร่วมกับส่วนราชการ >>>
 • ๑๓ พ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๕๒ สนภ.๕ นทพ. นำกำลังพล >>>
 • ๑๓ พ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย สนภ.๑ นทพ. จัดกำลังพลจิตอาสา >>>
 • ๑๓ พ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๓๒ สนภ.๓ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๑๓ พ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผอ.สนภ.๔ นทพ. ได้สั่งการให้ >>>
 • ๑๔ พ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๒ สทพ.นทพ. ได้ดำเนินการ >>>
 • ๑๔ พ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๑๖ สนภ.๑ นทพ. ช่วยเหลือ >>>
 • ๑๔ พ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นทพ. ได้กรุณามอบหมายให้ สสน.นทพ. >>>
 • ๑๔ พ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย สนภ.๒ นทพ. ร่วมกับส่วนราชการ >>>
 • ๑๔ พ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.๙๑๔ สนภ.๓ นทพ. นำกำลังพล >>>
 • ๑๔ พ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผอ.สนภ.๕ นทพ. กรุณามอบหมายให้ รอง ผอ.สนภ.๕ ฯ >>>
 • ๑๔ พ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๓๑ สนภ.๓ นทพ. จัดกำลังพล >>>
 • ๑๕ พ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นทพ. ได้กรุณามอบหมายให้ สสน.นทพ. >>>
 • ๑๕ พ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผอ.สนภ.๒ นทพ. มอบหมายให้ >>>
 • ๑๕ พ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๕๑ สนภ.๕ นทพ. >>>
 • ๑๕ พ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย สนภ.๑ นทพ. ได้จัดชุดปฏิบัติงาน >>>
 • ๑๕ พ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย สทพ.นทพ. ได้จัดเจ้าหน้าที่ >>>
 • ๑๖ พ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๒๒ สนภ.๒ นทพ. จัดชุดปฏิบัติงานช่าง >>>
 • ๑๖ พ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นทพ. ได้กรุณามอบหมายให้ สสน.นทพ. >>>
 • ๑๖ พ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย สทพ.นทพ. ได้จัดเจ้าหน้าที่ จำนวน ๒ นาย >>>
 • ๑๖ พ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๓๖ สนภ.๓ นทพ. จัดกิจกรรมจิตอาสา >>>
 • ๑๖ พ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย สนภ.๑ นทพ. ได้จัดชุดปฏิบัติงาน >>>
 • ๑๗ พ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย สทพ.นทพ. ได้จัดเจ้าหน้าที่ จำนวน ๓ นาย >>>
 • ๑๔-๑๗ พ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นทพ. ได้กรุณาสั่งการให้ สสน.นทพ. >>>
 • ๑๗ พ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๒๒ สนภ.๒ นทพ. ร่วมกับ จนท.กองช่าง >>>
 • ๑๗ พ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผอ.สนภ.๕ นทพ. จัดชุดเจาะบ่อบาดาล >>>
 • ๑๗ พ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๑๓ สนภ.๑ นทพ. จัดกำลังพลของหน่วยฯ >>>
 • ๑๗ พ.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. จัดกำลังพล >>>