ม า ต ร ฐ า น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต ส า ห ก ร ร ม

Page < 1 > < 2 > < 3 > < 4 > < 5 >
ที่เลขที่ มอก.รายชื่อ มอก.Download
501 1599-2552 บัตรชี้บ่งลักษณะเฉพาะ – เทคนิคการบันทึก เล่ม 2 แถบแม่เหล็ก – สภาพลบล้างแม่เหล็กต่ำ
502 1603-2552 บัตรชี้บ่งลักษณะเฉพาะ – เทคนิคการบันทึก เล่ม 6 แถบแม่เหล็ก – สภาพลบล้างแม่เหล็กสูง
503 1604-2553 ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เลเซอร์ เล่ม 1 การจัดประเภทบริภัณฑ์ และคุณลักษณะที่ต้องการ
504 1605-2553 ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เลเซอร์ เล่ม 2 ความปลอดภัยของระบบสื่อสารใยแก้วนำแสง
505 1606-2553 ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เลเซอร์ เล่ม 3 ข้อแนะนำสำหรับภาพเลเซอร์และสิ่งที่แสดงด้วยเลเซอร์
506 1612เล่ม1ตอนที่3-2552 ขั้วต่อสำหรับใช้ในงานรับส่งคลื่นความถี่วิทยุ เล่ม 1 ข้อกำหนดทั่วไปและวิธีวัด ส่วนที่ 3 กระบวนการทดสอบและวัดทางไฟฟ้า :ประสิทธิผลการกรอง
507 1613-2552 ขั้วต่อสำหรับใช้ในงานรับส่งคลื่นความถี่วิทยุ เล่ม 2 ขั้วต่อร่วมแกนแบบ 9,52
508 1619-2552 ขั้วต่อสำหรับใช้ในงานรับส่งคลื่นความถี่วิทยุ เล่ม 8 ขั้วต่อร่วมแกนขนาดตัวนำรอบนอก 6.5 มิลลิเมตร ที่เชื่อมต่อแบบสลักล็อคอิมพีแดนซ์ลักษณะ 50 โอห์ม (แบบ BNC)
509 1627-2552 ขั้วต่อสำหรับใช้ในงานรับส่งคลื่นความถี่วิทยุ เล่ม 16 ขั้วต่อร่วมแกนขนาดตัวนำรอบนอก 7 มิลลิเมตร ที่เชื่อมต่อแกนแบบขันเกลียว อิมพีแดนซ์ลักษณะ 50 โอห์ม (75 โอห์ม) (แบบ N)
510 1635-2552 ข้อกำหนดรายส่วน - ขั้วต่อสำหรับใช้ในงานรับส่งคลื่นความถี่วิทยุ เล่ม 24 ขั้วต่อร่วมแกนที่เชื่อมต่อแบบขันเกลียว สำหรับใช้กับระบบจ่ายโดยสาย 75 โอห์ม (แบบ F)
511 1640-2552 ขั้วต่อสำหรับใช้ในงานรับส่งคลื่นความถี่วิทยุ เล่ม 29 ขั้วต่อร่วมแกนขนาดเล็ก อิมพีแดนซ์ลักษณะ 50 โอห์ม (แบบ1,0/2,3) สำหรับการใช้งานที่ 50 โอห์ม และ 75 โอห์ม
512 1650-2541 รถจักรยานยนต์ เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 4
513 1663-2551 ยานยนต์ที่ขับเคลื่อนบนทางสาธารณะ-ล้อวงล้อ สำหรับยานยนต์เชิงพาณิชย์-วิธีทดสอบ
514 1668-2551 ยานยนต์เชิงพาณิชย์ - มิติในการประกอบดุมล้อ
515 1669-2551 ยานยนต์ที่ขับเคลื่อนบนทางสาธารณะ - วงล้อโลหะเจือเบา - การทดสอบการกระแทก
516 1670-2552 อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ อุปกรณ์ไม่รวมหน่วยและวงจรรวม เล่ม 2 ไดโอดเรียงกระแส
517 1684-2541 วัสดุที่ใส่ในร่างกายทางศัลยกรรม-แนวทางเพื่อการดูแลและจัดการวัสดุที่ใส่ในร่างกายทางศัลยกรรมกระดูก
518 1693-2547 เครื่องทำน้ำร้อนไฟฟ้า น้ำผ่านร้อนทันที เฉพาะด้านความปลอดภัย
519 1694-2551 อุปกรณ์ทำความสะอาดอากาศที่เข้าสู่เครื่องยนต์สันดาปภายในและคอมเพรสเซอร์ - การทดสอบสมรรถนะ
520 1696-2552 หลักการทั่วไปสำหรับการสร้างสัญลักษณ์ รูปภาพที่ใช้กับบริภัณฑ์ เล่ม 1 การสร้างสัญญลักษณ์ต้นแบบ
521 1713-2548 หลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วเดี่ยว ส่วนที่ 1 : ทั่วไป
522 1735-2542 เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วนและแผ่นแถบสำหรับงานท่อ
523 ประกาศแก้ไข
มอก.1745-2547
ซักผ้าชนิดเหลว (แก้ไขครั้งที่ 1)
524 1746-2545 แอมโมเนียมไนเทรตสำหรับทำวัตถุระเบิดแอนโฟ
525 1773-2548 เตาไมโครเวฟสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย เฉพาะด้านความปลอดภัย
526 1775-2555 แผ่นอุ่นไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีลักษณะคล้ายกัน-คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย
527 1776-2542 มอร์ตาร์สำหรับฉาบ
528 ประกาศแก้ไข
มอก.1777-2550
แคโพรแล็กแทม (แก้ไขครั้งที่ 1)
529 1784-2552 วิธีวัดที่แนะนำซึ่งทำกับเครื่องรับสำหรับการส่งกระจายสัญญาณโทรทัศน์ เล่ม 3 การวัดทางไฟฟ้าบนเครื่องรับโทรทัศน์หลายช่องสัญญาณเสียงโดยใช้ระบบคลื่นพาห์ย่อย
530 1788-2551 อุปกรณ์ทำความสะอาดโคมไฟหน้าสำหรับยานยนต์
531 1796-2542 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม - น้ำมันหล่อลื่นและสารเติมแต่ง - วิธีหาปริมาณเถ้าซัลเฟต
532 1798-2548 การทดสอบหาจุดวาบไฟ - วิธีถ้วยปิดเพนสกี - มาร์เทนส์
533 1799-2548 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม - วิธีคำนวณดัชนีความหนืดจากความหนืดจลน์
534 1803-2553 ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานที่มีลักษณะคล้ายกัน ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องนวด
535 1804-2553 ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย และงานที่มีลักษณะคล้ายกันข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องอบซาวน่า
536 1829-2548 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและสารละลายไฮโดรคาร์บอน - การตรวจหาไทออลและชนิดของซัลเฟอร์ - การวิเคราะห์แบบดอกเตอร์
537 1832-2550 อุปกรณคุมกำเนิด-ไดอะแฟรมยางธรรมชาติและยางซิลิโคนคุมกำเนิดชนิดนำกลับมาใช้ใหม่ได้-คุณลักษณะที่ต้องการและวิธีทดสอบ
538 1834-2552 ข่าวสารที่เกิดจากบัตรแสดงรายการเปลี่ยนแปลงทางการเงิน - ข้อกำหนดคุณลักษณะของข่าวสารแลกเปลี่ยน เล่ม 1 ข้อมูล ส่วนประกอบข้อมูล และค่ารหัส
539 1838-2553 ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานที่มีลักษณะคล้ายกันข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องล้างจาน
540 1843-2553 แผงเซลล์แสงอาทิตย์ภาคพื้นดินชนิดผลึกซิลิคอน - คุณสมบัติการออกแบบและรับรองแบบ
541 1845-2553 ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานที่มีลักษณะคล้ายกันข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเตาอบไมโครเวฟเชิงพาณิชย์
542 1863-2552 อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ – อุปกรณ์ไม่รวมหน่วย เล่ม 4 ไดโอดและทรานซิสเตอร์ไมโครเวฟ
543 1864-2552 อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ – อุปกรณ์ไม่รวมหน่วย เล่ม 7 ทรานซิสเตอร์สองขั้ว
544 1869-2553 ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย และงานที่มีลักษณะคล้ายกันข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องตัดหญ้าชนิดเดินตาม
545 1870-2542 รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์เบนซิน เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 6
546 1871-2552 เครื่องทำความสะอาดใช้ความดันสูงและเครื่องทำความสะอาดใช้ไอน้ำ เฉพาะด้านความปลอดภัย
547 1874-2553 ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานที่มีลักษณะคล้ายกันข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องปิ้งย่างเชิงพาณิชย์
548 1875-2542 รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 5
549 1876-2553 ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานที่มีลักษณะคล้ายกันข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องบาร์บีคิวนอกอาคาร
550 1884-2542 เหล็กกล้ารีดร้อนทนแรงดึงสูงแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง ที่ปรับปรุงสมบัติการขึ้นรูป สำหรับงานโครงสร้างรถยนต์
551 1902-2552 ตัวเก็บประจุค่าคงที่สำหรับใช้ในบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เล่ม 3 ข้อกำหนดคุณลักษณะเป็นรายเรื่อง : ตัวเก็บประจุแทนทาลัมอิเล็กโทรไลต์แข็งแบบค่าคงที่ใช้ยึดติดบนผิว
552 1910-2553 ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานที่มีลักษณะคล้ายกันข้อกำหนดเฉพาะสำหรับจักรเย็บผ้าไฟฟ้า
553 1913-2554 เตาหุงต้ม หัวเตา เตาอบ ชนิดใช้ประจำที่และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีลักษณะคล้ายกันเฉพาะด้านความปลอดภัย
554 1929เล่ม1-2552 ขั้วต่อสำหรับใยแก้วและสายเคเบิ้ลใยแก้ว เล่ม 1 ข้อกำหนดร่วม
555 1929เล่ม2-2552 ขั้วต่อสำหรับใยแก้วและสายเคเบิ้ลใยแก้ว เล่ม 1-1 แบบเปล่าสำหรับข้อกำหนดรายละเอียด
556 1949-2552 บริภัณฑ์ระบบเสียง เล่ม 4 ไมโครโฟน
557 1955-2551 บริภัณฑ์ส่องสว่างและบริภัณฑ์ที่คล้ายกัน : ขีดจำกัดสัญญาณรบกวนวิทยุ
558 1956-2553 บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ : ขีดจำกัดสัญญาณรบกวนวิทยุ
559 1972-2552 อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ - เล่ม 6 ไทริสเตอร์
560 1976-2552 การแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการบริหาร การพาณิชย์ และการขนส่ง –กฎวากยสัมพันธ์ระดับ การประยุกต์ (วากยสัมพันธ์ฉบับหมายเลข 4) เล่ม 5 กฎการรักษาความปลอดภัยสำหรับ การแลกเปลี่ยน ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แบบกลุ่ม(สภาพพิสูจน์ตัวจริง บูรณภาพ และการไม่ปฏิเสธต้นกำเนิด)
561 1977-2552 การแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการบริหาร การพาณิชย์ และการขนส่ง -กฎวากยสัมพันธ์ระดับการประยุกต์ (วากยสัมพันธ์ฉบับหมายเลข 4)เล่ม 6 การพิสูจน์ตัวจริงด้านการรักษาความปลอดภัย และข่าวสารการตอบรับ (แบบข่าวสาร- AUTACK)
562 1978-2552 การแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการบริหาร การพาณิชย์ และการขนส่ง –กฎวากยสัมพันธ์ระดับ การประยุกต์ (วากยสัมพันธ์ฉบับหมายเลข 4) เล่ม 9 ข่าวสารกุญแจการรักษาความปลอดภัย และการจัดการให้การรับรอง (แบบข่าวสาร- KEYMAN)
563 1979-2551 ทันตวัสดุ - ปรอทและโลหะเจือสำหรับทำอมัลกัมทางทันตกรรม
564 1985-2549 เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการดูแลผิวหรือผม เฉพาะด้านความปลอดภัย
565 1999-2543 เหล็กกล้ารีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงานโครงสร้างรถยนต์
566 2011-2543 เหล็กกล้ารีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง ที่ต้านการกัดกร่อนได้ดีในบรรยากาศ
567 2012-2543 เหล็กกล้าคาร์บอนรีดเย็น แผ่นม้วน แผ่นแถบ และแผ่นตัด สำหรับงานทั่วไปและงานขึ้นรูป
568 2036-2552 ขั้วต่อสำหรับบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ – ขั้นตอนการทดสอบพื้นฐานและวิธีการวัด ข้อกำหนดทั่วไป
569 2050-2548 เคเบิ้ลเส้นใยนำแสง เล่ม 1-1 : ข้อกำหนดคุณลักษณะทั่วไป
570 2052-2548 เคเบิ้ลเส้นใยนำแสง เล่ม 3 : ข้อกำหนดคุณลักษณะเคเบิลภายนอกอาคาร
571 2059-2552 สวิตช์ใยแก้วนำแสง เล่ม 1 ข้อกำหนดรายการร่วม
572 2060-2543 เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงานถังก๊าซ
573 2062-2543 กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย
574 2063-2552 การแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการบริหาร การพาณิชย์ และการขนส่ง - กฎวากยสัมพันธ์ระดับการประยุกต์ (วากยสัมพันธ์ฉบับหมายเลข 4) เล่ม 7 กฎการรักษาความปลอดภัยสำหรับ การแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แบบกลุ่ม (สภาพเป็นความลับ)
575 2066-2552 ฝักบัวอาบน้ำ เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ำ
576 2067-2552 ก๊อกน้ำสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์ เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ำ
577 ประกาศแก้ไข
มอก.2068-2548
เฮกเซนอุตสาหกรรม (แก้ไขครั้งที่ 1)
578 2076-2552 เครื่องรับการส่งกระจายเสียงและโทรทัศน์ และบริภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง - ลักษณะสมบัติภูมิคุ้มกัน -ขีดจำกัดและวิธีวัด
579 2081-2552 ตัวเก็บประจุค่าคงที่สำหรับใช้ในบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เล่ม 4-1 ข้อกำหนดคุณลักษณะในรายละเอียดซึ่งยังไม่ได้กรอกข้อมูล: ตัวเก็บประจุอะลูมิเนียมอิเล็กโทรไลต์ไม่แข็ง ระดับการประเมิน EZ
580 2082-2552 ตัวเก็บประจุค่าคงที่สำหรับใช้ในบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เล่ม 4 ข้อกำหนด คุณลักษณะในรายละเอียดซึ่งยังไม่ได้กรอกข้อมูล:ตัวเก็บประจุอะลูมิเนียม อิเล็กโทรไลต์แข็ง ระดับการประเมิน EZ
581 2084-2552 กระบอกฉีดอินซูลินปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว
582 2085-2544 เกลือบริโภค
583 2086-2544 เกลือบริโภคบริสุทธิ์
584 2091-2544 อ่างอาบน้ำโลหะเคลือบพอร์ซเลน
585 2092เล่ม1-2549 ข้อกำหนดสำหรับอุปกรณ์และวิธีการวัดสัญญาณรบกวนวิทยุและภูมิคุ้มกัน เล่ม 2-1 วิธีการวัดของสัญญาณรบกวนและภูมิคุ้มกัน - การวัดสัญญาณรบกวนที่นำตามสาย
586 2092เล่ม2-2549 ข้อกำหนดสำหรับอุปกรณ์และวิธีการวัดสัญญาณรบกวนวิทยุและภูมิคุ้มกัน เล่ม 2-2 วิธีการวัดของสัญญาณรบกวนและภูมิคุ้มกัน - การวัดกำลังไฟฟ้ารบกวน
587 2092เล่ม3-2552 ข้อกำหนดสำหรับอุปกรณ์และ วิธีวัดสัญญาณรบกวนวิทยุและภูมิคุ้มกัน เล่ม 2-3 วิธีการวัดสัญญาณรบกวนและภูมิคุ้มกัน - การวัดสัญญาณรบกวนที่แผ่ออก
588 2092เล่ม4-2549 ข้อกำหนดสำหรับอุปกรณ์และวิธีการวัดสัญญาณรบกวนวิทยุและภูมิคุ้มกัน เล่ม 2-4 วิธีการวัดของสัญญาณรบกวนและภูมิคุ้มกัน - การวัดภูมิคุ้มกัน
589 2130-2545 รถจักรยานยนต์ เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 4
590 2134-2553 เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง : ประสิทธิภาพพลังงาน
591 2140-2546 เหล็กกล้ารีดเย็นแผ่นม้วน แผ่นแถบ และแผ่นตัดสำหรับงานรถยนต์
592 2141-2546 อ่างอาบน้ำอะคริลิกเสริมใยแก้ว
593 2142-2546 ถาดรองอาบน้ำอะคริลิกเสริมใยแก้ว
594 2146-2546 นมเปรี้ยว
595 2147-2546 ก๊อกน้ำอัตโนมัติสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์
596 2148-2546 ก๊อกน้ำอัตโนมัติสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ำ
597 2149-2546 ก๊อกน้ำติดผนังสำหรับห้องน้ำ
598 2151-2555 พอลิยูรีเทนเคลือบผิวชนิดแยกส่วนผสมสองส่วนใช้งานทั่วไป
599 2152-2547 พอลิไวนิลคลอไรด์แข็งผสมเสร็จ
600 2153-2547 พอลิไวนิลคลอไรด์อ่อนผสมเสร็จ
601 2154-2547 ข้อกำหนดเฉพาะด้านคุณภาพและขีดความาสามารถของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
602 2155-2546 รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 6
603 2158-2547 ไม้พื้นรางลิ้นมีรอยต่อแบบประสานนิ้ว : ไม้สัก
604 2159-2547 ชุดให้สารละลายทางหลอดเลือดแบบบิวเรตต์
605 2160-2546 รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์เบนซิน เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 7
606 2161-2547 คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและส่วนประกอบเชิงหน้าที่ : ขีดจำกัดสัญญาณรบกวนวิทยุ
607 2162-2547 เต้าเสียบและเต้ารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน : ข้อกำหนดทั่วไป
608 2165-2548 เคเบิลเส้นใยนำแสง เล่ม 3-10 : เคเบิลภายนอกอาคาร - ข้อกำหนดคุณลักษณะเป็นรายกลุ่มสำหรับเคเบิลเส้นใยนำแสงโทรคมนาคมติดตั้งในท่อร้อยสายและฝังดินโดยตรง
609 2166-2548 เคเบิลเส้นใยนำแสง เล่ม 3-20 : เคเบิลภายนอกอาคาร - ข้อกำหนดคุณลักษณะเป็นรายกลุ่มสำหรับเคเบิลเส้นใยนำแสงโทรคมนาคม แขวนในอากาศรับน้ำหนักตัวเองได้
610 2167-2549 เคเบิลเส้นใยนำแสง เล่ม 3-30 : เคเบิลนอกอาคาร-ข้อกำหนดคุณลักษณะเป็นรายกลุ่ม สำหรับเคเบิลเส้นใยนำแสงโทรคมนาคมสำหรับผ่านทะเลสาบและแม่น้ำ
611 2169เล่ม1-2555 "วัสดุโลหะ-การทดสอบความแข็งวิกเกอร์ส เล่ม 1 วิธีทดสอบ"
612 2169เล่ม2-2547 ความแข็งวิกเกอรส์สำหรับโลหะ เล่ม 2 การทวนสอบเครื่องทดสอบ
613 2169เล่ม3-2547 ความแข็งวิกเกอรส์สำหรับโลหะ เล่ม 3 การสอบเทียบแท่งความแข็งอ้างอิง
614 2170เล่ม1-2547 ความแข็งบริเนลล์สำหรับโลหะ เล่ม 1 วิธีทดสอบ
615 2170เล่ม2-2547 ความแข็งบริเนลล์สำหรับโลหะ เล่ม 2 การทวนสอบและการสอบเทียบเครื่องทดสอบ
616 2170เล่ม3-2547 ความแข็งบริเนลล์สำหรับโลหะ เล่ม 3 การสอบเทียบแท่งความแข็งอ้างอิง
617 2171เล่ม1-2555 วัสดุโลหะ – การทดสอบความแข็งรอกเวลล์ เล่ม 1 วิธีทดสอบ (สเกล A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T)
618 2171เล่ม2-2547 ความแข็งรอกเวลล์สำหรับโลหะ 2 การทวนสอบและการสอบเทียบเครื่อง (สเกล A,B,D,E,F,G,H,K,N,T)
619 2171เล่ม3-2547 ความแข็งรอกเวลล์สำหรับโลหะ เล่ม 3 การสอบเทียบแท่งความแข็งอ้างอิง (สเกล A,B,D,E,F,G,H,K,N,T)
620 2172-2547 การทดสอบโลหะโดยการดึงที่อุณหภูมิโดยรอบ
621 2173-2555 วัสดุโลหะ-การทดสอบการดัดโค้ง
622 2174-2547 การทดสอบโลหะแผ่นบางและแผ่นแถบหนาไม่เกิน 3 มิลลิเมตรโดยการดัดโค้งกลับ
623 2175-2547 การทดสอบลวดโลหะโดยการดัดโค้งกลับ
624 2176-2547 การทดสอบลวดโลหะโดยการบิด
625 2177-2547 การทดสอบลวดโลหะโดยการบิดกลับ
626 2178-2555 วัสดุโลหะ - แผ่นและแผ่นม้วน - การหาค่าอัตราส่วนความเครียดช่วงพลาสติก
627 2179-2547 การทดสอบความแข็งนูปสำหรับโลหะ
628 2180-2547 การวางแผนและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติสำหรับการทดสอบความล้าของโลหะ
629 2181-2547 การทดสอบความล้าโดยวิธีการขยายรอยแตกของโลหะ
630 2182-2547 ถ้วยแก้วตวงยา
631 2183-2547 เหล็กกล้ารีดเย็นแผ่นม้วน แผ่นแถบ และแผ่นตัดสำหรับเคลือบดีบุกหรือเคลือบโครเมียม/โครเมียมออกไซด์ : รีดเดี่ยว
632 2184-2547 เหล็กกล้ารีดเย็นแผ่นม้วน แผ่นแถบ และแผ่นตัดสำหรับเคลือบดีบุกหรือเคลือบโครเมียม/โครเมียมออกไซด์ : รีดซ้ำ
633 2185-2547 เครื่องรับการกระจายเสียงและสัญญาณโทรทัศน์ และบริภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง : ขีดจำกัดสัญญาณรบกวนวิทยุ
634 2186-2547 ตู้เย็นสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : ประสิทธิภาพพลังงาน
635 2187-2547 รอยต่อแนวระดับแบบทั่วไประหว่างชิ้นส่วนผนังคอนกรีตภายนอกสำเร็จรูปชนิดธรรมดากับพื้นคอนกรีต - สมบัติ คุณลักษณะและเกณฑ์การจำแนกประเภท
636 2188-2547 รอยต่อแนวดิ่งแบบทั่วไประหว่างชิ้นส่วนผนังคอนกรีตภายนอกสำเร็จ 2 ส่วน ชนิดธรรมดา - สมบัติ คุณลักษณะและเกณฑ์การจำแนกประเภท
637 2189-2547 รอยต่อแนวดิ่งระหว่างแผ่นคอนกรีตเสริมแรงขนาดใหญ่ที่ยึดด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก - วิธีทดสอบทางกลในห้องปฏิบัติการ - ผลจากการให้โหลดในแนวสัมผัส
638 2190-2547 รอยต่อแนวดิ่งระหว่างผนังที่รับโหลดกับพื้นคอนกรีต - วิธีทดสอบทางกลในห้องปฏิบัติการ - ผลจากการให้โหลดในแนวดิ่งและโมเมนต์ส่งผ่านจากพื้น
639 2191-2547 ท่อเหล็กกล้า - ระบบค่าความคลาดเคลื่อน
640 2192-2547 ท่อเหล็กกล้า - การเตรียมปลายท่อและอุปกรณ์สำหรับการเชื่อม
641 2193-2547 ท่อเหล็กกล้า - การทำเครื่องหมายอักขระแบบต่อเนื่องและการให้รหัสสีสำหรับการชี้บ่งวัตถุดิบ
642 2194-2548 การทดสอบวาล์ว - ข้อกำหนดการทดสอบความทนไฟ
643 2195-2547 ท่อเหล็กเหนียว - การทดสอบความดันน้ำภายหลังการติดตั้ง
644 2196-2547 งานท่อ - ข้อต่อเหล็กกล้าไร้สนิมแบบเกลียวตามมาตรฐาน ISO 7-1
645 2197-2547 งานต่อเหล็กกล้าไม่เจือแบบเกลียวตามมาตรฐาน ISO 7/1
646 2198-2547 อุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจ : ศัพท์บัญญัติ
647 2199-2547 อุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจ : ชนิดกรองอนุภาค
648 2200-2547 ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดชนิดเหลวสำหรับเสื้อผ้าเด็กอ่อน
649 2201-2547 ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดชนิดเหลวสำหรับเครื่องใช้เด็กอ่อน
650 2202-2547 สายไฟฟ้าแรงดันสูงหุ้มด้วยฉนวนครอสลิงกด์พอลิเอทิลีนสำหรับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดตั้งแต่ 60 กิโลโวลต์ ถึง 115 กิโลโวลต์
651 2203-2547 กระจกลวดลาย
652 2204-2547 ระบบกระจายสัญญาณโทรทัศน์และเสียงด้วยเคเบิล เล่ม 11 ความปลอดภัย
653 2205-2548 น้ำมันแก๊สโซฮอล์
654 2206-2547 บุหงาโพต์พูร์รี
655 2208-2547 น้ำแร่ธรรมชาติ
656 2209-2548 อิมัลซิฟายด์แอสฟัลต์เคลือบหลังคา
657 2210-2555 แผงเซลล์แสงอาทิตย์ภาคพื้นดินชนิดฟิล์มบาง-คุณสมบัติการออกแบบและรับรองแบบ
658 2211-2548 แนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดการฟาร์มโคนม
659 2212-2548 ระบบฉนวนไฟฟ้า - การจัดประเภททางความร้อน
660 2213-2552 อุปกรณ์ควบคุมหลอดไฟ : ข้อกำหนดทั่วไปและข้อกำหนดด้านความปลอดภัย
661 2214-2548 ตู้เย็นสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย เฉพาะด้านความปลอดภัย
662 2215-2548 สีอีพอกซีชนิดฟิลม์หนา
663 2216-2548 เทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการวัฏจักรชีวิตซอฟต์แวร์
664 2217-2548 เซลล์และแบตเตอรี่ทุติยภูมิที่มีอิเล็กโทรไลต์ แอลคาไลน์หรืออิเล็กโทรไลต์อื่นที่ไม่ใช่กรด สำหรับการใช้งานแบบพกพา เฉพาะด้านความปลอดภัย
665 2218-2548 เซลล์และแบตเตอรี่ทุติยภูมิที่มีอิเล็กโทรไลต์แอลคาไลน์หรืออิเล็กโทรไลต์อื่นที่ไม่ใช่กรด-เซลล์และแบตเตอรี่ทุติยภูมิระบบลิเทียมสำหรับการใช้งานแบบพกพา
666 2219-2548 แบตเตอรี่ปฐมภูมิ เล่ม 2 ข้อกำหนดคุณลักษณะทางรูปร่าง และทางไฟฟ้า
667 2220-2548 ลวดอะลูมิเนียมเจือแมกนีเซียม-ซิลิคอนสำหรับตัวนำสายไฟฟ้าเหนือดิน
668 2221-2548 ลวดเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีสำหรับตัวนำตีเกลียว
669 2222-2548 ลวดอะลูมิเนียมดึงรีดแข็งสำหรับตัวนำสายไฟฟ้าเหนือดิน
670 2223-2548 เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีทางไฟฟ้าแผ่นม้วน แผ่นแถบ และแผ่นตัด
671 2224-2548 ผลิตภัณฑ์ขจัดคราบน้ำมัน
672 2225-2548 อ่างอาบน้ำวน
673 2226-2548 แผ่นผนังคอนกรีตสำเร็จรูป
674 2227-2548 เครื่องใช้ทองบรอนซ์ : ช้อน ส้อม และมีด
675 2228-2548 เหล็กแผ่นเคลือบอะลูมิเนียม/สังกะสี โดยกรรมวิธีจุ่มร้อน สำหรับงานทั่วไป งานขึ้นรูป และงานโครงสร้างทั่วไป
676 2229-2548 สายสวนปัสสาวะชนิดมีบอลลูน
677 2230-2548 หลอดรังสีแคโทด เฉพาะด้านความปลอดภัยทางกล
678 2231-2550 ผ้า : ความปลอดภัยจากสีและสารเคมีที่เป็นอันตราย
679 2232-2548 ผลิตภัณฑ์ฟอกผ้าประเภทไฮโปคลอไรด์
680 2233-2548 หลอดมีบัลลาสต์ในตัวสำหรับการให้แสงสว่างทั่วไป ส่วนที่ 1 : ทั่วไป
681 2234-2548 หลอดมีบัลลาสต์ในตัวสำหรับการให้แสงสว่างทั่วไป เฉพาะด้านความปลอดภัย
682 2235-2548 หลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วเดี่ยว เฉพาะด้านความปลอดภัย
683 2236-2548 ของเล่นไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย
684 2237-2548 บริภัณฑ์ความถี่วิทยุในทางอุตสาหกรรม ทางวิทยาศาสตร์ และทางการแพทย์ : ขีดจำกัดสัญญาณรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า
685 2238-2548 เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในที่อยู่อาศัย เครื่องมือไฟฟ้าและเครื่องสำเร็จที่คล้ายกัน : ขีดจำกัดสัญญาณรบกวนวิทยุ
686 2239-2548 จุลชีววิทยาของอาหารและอาหารสัตว์ วิธีตรวจนับมีโซฟิลิกแลคติกแอซิดแบคทีเรีย โดยเทคนิคการนับจำนวนโคโลนีที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซ๊ยส
687 2240เล่ม1-2548 จุลชีววิทยาของอาหารและอาหารสัตว์ ข้อแนะนำในการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ เล่ม 1 ข้อแนะนำทั่วไปในการประกันคุณภาพสำหรับการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อในห้องปฏิบัติการ
688 2240เล่ม2-2548 จุลชีววิทยาของอาหารและอาหารสัตว์ ข้อแนะนำในการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ เล่ม 2 ข้อแนะนำในทางปฏิบัติสำหรับการทดสอบประสิทธิภาพอาหารเลี้ยงเชื้อ
689 2241-2548 สีเคลือบเงาอะคริลิกเรซิน
690 2243-2548 เหล็กลวดคาร์บอนสำหรับงานย้ำหัวและงานทุบขึ้นรุปเย็น
691 2244-2548 เหล็กลวดสำหรับทำแกนลวดเชื่อมแบบพอกหุ้ม
692 2245-2548 พลาสติกและอีโบไนต์ - การทดสอบหาความแข็งเชิงกดโดยดิวโรมิเตอร์ (ความแข็งแบบชอร์)
693 2246เล่ม1-2548 พลาสติก - การทดสอบหาพฤติกรรมการคืบ เล่ม 1 : การคืบแบบดึง
694 2246เล่ม2-2548 พลาสติก - การทดสอบหาพฤติกรรมการคืบ เล่ม 2 : การคืบแบบงอโดยการรับน้ำหนักที่ 3 ตำแหน่ง
695 2247-2548 สี วาร์นิช และพลาสติก - การทดสอบหาปริมาณสารที่ไม่ระเหย
696 2248-2548 พลาสติก - ผงเรซินฟีโนลิก - การทดสอบหาระยะการไหลบนเพลทแก้วร้อน
697 2249-2548 พลาสติก - ข้อแนะนำการใช้ประโยชน์จากการทดสอบไฟมาตรฐาน
698 2250เล่ม1-2548 พลาสติก - การทดสอบหาค่าเฉลี่ยของมวลโมเลกุลและการกระจายมวลโมเลกุลของพอลิเมอร์ โดยใช้โครมาโทกราฟีคัดขนาดโมเลกุล เล่ม 1 หลักการทั่วไป
699 2250เล่ม2-2548 พลาสติก - การทดสอบหาค่าเฉลี่ยของมวลโมเลกุลและการกระจายมวลโมเลกุลของพอลิเมอร์ โดยใช้โครมาโทกราฟีคัดขนาดโมเลกุล เล่ม 2 วิธีสอบเทียบสากล
700 2250เล่ม3-2548 พลาสติก - การทดสอบหาค่าเฉลี่ยของมวลโมเลกุลและการกระจายมวลโมเลกุลของพอลิเมอร์ โดยใช้โครมาโทกราฟีคัดขนาดโมเลกุล เล่ม 3 วิธีอุณหภูมิต่ำ
701 2250เล่ม4-2548 พลาสติก - การทดสอบหาค่าเฉลี่ยของมวลโมเลกุลและการกระจายมวลโมเลกุลของพอลิเมอร์ โดยใช้โครมาโทกราฟีคัดขนาดโมเลกุล เล่ม 4 วิธีอุณหภูมิสูง
702 2251-2548 พลาสติก - การทดสอบหาความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพเมื่อใช้ออกซิเจนปริมาณสูงสุดในดิน การวัดปริมาณความต้องการออกซิเจนด้วยเครื่องวัดการหายใจหรือปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกี่ยวข้อง
703 2252-2548 สารขัดเงาสีรถยนต์
704 2253-2548 ข้อต่อเหล็กหล่อแกรไฟต์กลมสำหรับท่อส่งน้ำชนิดทนความดัน
705 2254-2548 สีลวดลาย
706 2255เล่ม1-2548 อาหารสัตว์-วิธีวิเคราะห์โปรตีน เล่ม 1 วิธีเชดาห์ล
707 2255เล่ม2-2548 อาหารสัตว์-วิธีวิเคราะห์โปรตีน เล่ม 2 วิธีย่อยโดยใช้แท่นหลุมให้ความร้อนและใช้ไอน้ำกลั่น
708 2256-2548 เหล็กกล้าคาร์บอนรีดเย็นแผ่นม้วน แผ่นแถบและแผ่นตัด สำหรับเคลือบอิแนเมล
709 2257-2549 เหล็กกล้าคาร์บอนรีดเย็นแผ่นม้วน แผ่นแถบและแผ่นตัด สำหรับงานโครงสร้าง
710 2258-2549 โลหะบัดกรีไร้ตะกั่ว
711 2259-2549 สีไมเคเชียสไอร์ออนออกไซด์
712 2260เล่ม1-2549 เทคโนโลยีการพิมพ์ - การควบคุมกระบวนการการผลิตในงานแยกสีฮาล์ฟโทน ปรู๊ฟ และพิมพ์ เล่ม 1 : พารามิเตอร์และวิธีการวัด
713 2260เล่ม3-2549 เทคโนโลยีการพิมพ์ - การควบคุมกระบวนการการผลิตในงานแยกสีฮาล์ฟโทน ปรู๊ฟ และพิมพ์ เล่ม 3 : การพิมพ์หนังสือพิมพ์ด้วยระบบออกเซตแบบโคลด์เซต
714 2260เล่ม4-2549 เทคโนโลยีการพิมพ์ - การควบคุมกระบวนการการผลิตในงานแยกสีฮาล์ฟโทน ปรู๊ฟ และพิมพ์ เล่ม 4 : การพิมพ์นิตยสารวารสารด้วยระบบกราวัวร์
715 2260เล่ม5-2549 เทคโนโลยีการพิมพ์ - การควบคุมกระบวนการการผลิตในงานแยกสีฮาล์ฟโทน ปรู๊ฟ และพิมพ์ เล่ม 5 : การพิมพ์สกรีน
716 2260เล่ม6-2549 เทคโนโลยีการพิมพ์-การควบคุมกระบวนการการผลิตในงานแยกสีฮาล์ฟโทน ปรู๊ฟ และพิมพ์ เล่ม 6 : การพิมพ์ระบบเฟล็กโซกราฟี
717 2260เล่ม7-2551 เทคโนโลยีการพิมพ์-การควบคุมกระบวนการการผลิตในงานแยกสีฮาล์ฟโทน ปรู๊ฟ และพิมพ์ เล่ม 7 : กระบวนการปรู๊ฟจากข้อมูลดิจิทัล
718 2261-2549 เสื้อชั้นในชาย
719 2262-2549 กางเกงในชาย
720 2265-2549 สารขัดเรียบสีรถยนต์
721 2266-2549 แบตเตอรี่ปฐมภูมิ เล่ม 5 แบตเตอรี่ที่มีอิเล็กโทรไลต์เหลวเฉพาะด้านความปลอดภัย
722 2267เล่ม1-2549 ชุดประกอบอุปกรณ์ตัดต่อและชุดประกอบอุปกรณ์ควบคุมแรงดันต่ำ - การจัดประสานส่วนควบคุมกับกลอุปกรณ์ - เล่ม 1 : กฎเกณฑ์ทั่วไป
723 2267เล่ม2-2549 ชุดประกอบอุปกรณ์ตัดต่อและชุดประกอบอุปกรณ์ควบคุมแรงดันต่ำ - การจัดประสานส่วนควบคุมกับกลอุปกรณ์ - เล่ม 2 : การจัดประสานแบบ AS-I
724 2267เล่ม3-2549 ชุดประกอบอุปกรณ์ตัดต่อและชุดประกอบอุปกรณ์ควบคุมแรงดันต่ำ - การจัดประสานส่วนควบคุมกับกลอุปกรณ์ - เล่ม 3 : การจัดประสานแบบ DeviceNet
725 2268เล่ม1-2549 สีและวาร์นิช - การหาปริมาณสารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยได้ เล่ม 1 : วิธีแตกต่าง
726 2268เล่ม2-2549 สีและวาร์นิช - การหาปริมาณสารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยได้ เล่ม 2 : วิธีก๊าซโครมาโทกราฟิค
727 2269-2549 สีและวาร์นิช - การทดสอบความทนการขัดถูแบบเปียก และการทำความสะอาดได้ของผิวเคลือบ
728 2270-2549 สีและวาร์นิช - การหาความแข็งของผิวเคลือบ โดยทดสอบด้วยดินสอ
729 2271-2549 สีและวาร์นิช - การหาปริมาณสารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยได้ ของสีอิมัลชันที่มีสารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยได้ปริมาณต่ำ (สีอิมัลชันที่มีน้ำเป็นตัวทำละลาย)
730 2272-2549 ท่อช่วยหายใจ
731 2273-2549 แอนไฮดรัสเททระโซเดียมไพโรฟอสเฟตสำหรับอุตสาหกรรม
732 2274-2549 ผลิตภัณฑ์ฟอกผ้าประเภทเพอร์ออกไซด์
733 2275-2549 สีพาสเทลน้ำมัน
734 2276-2549 ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ - ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย
735 2277-2549 ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ - ข้อกำหนดสำหรับห้องปฏิบัติการที่ทำการวัดค่ามาตรฐานอ้างอิง
736 2278-2549 การฆ่าเชื้อเครื่องมือแพทย์ - ข้อมูลที่ผู้ผลิตต้องจัดหาสำหรับกระบวนการฆ่าเชื้อซ้ำเครื่องมือแพทย์
737 2279เล่ม3-2549 การฆ่าเชื้อเครื่องมือแพทย์ - วิธีการทางจุลชีววิทยา เล่ม 3 : ข้อแนะนำในการประเมิน และแปลผลประชากรจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์และในบรรจุภัณฑ์
738 2280-2549 อุปกรณ์สะท้อนแสงของยานยนต์และส่วนพ่วง
739 2281-2549 อุปกรณ์ส่องสว่างแผ่นป้ายทะเบียนด้านท้ายยานยนต์และส่วนพ่วง
740 2282-2549 โคมไฟเลี้ยวยานยนต์และส่วนพ่วง
741 2283-2549 โคมไฟแสดงตำแหน่งด้านหน้าและด้านท้ายโคมไฟหยุด และโคมไฟแสดงเค้าโครงตัวรถของยานยนต์และส่วนพ่วง
742 2284-2549 โคมไฟหน้ายานยนต์ที่ใช้หลอดฮาโลเจน (H1 H2 H3 HB3 HB4 H7 H8 H9 HIR1 HIR2 และ/หรือ H11)
743 2285-2549 โคมไฟตัดหมอกด้านหน้ายานยนต์
744 2286-2549 โคมไฟหน้ายานยนต์ที่ใช้หลอดฮาโลเจน (H4)
745 2287-2549 โคมไฟถอยหลังยานยนต์และส่วนพ่วง
746 2288-2549 โคมไฟหน้ายานยนต์แบบฮาโลเจนชนิดผนึกสนิท (HSB)
747 2289-2549 หลอดไฟชนิดไส้ขดลวดที่ใช้ในชุดโคมไฟยานยนต์และส่วนพ่วง
748 2290-2549 โคมไฟตัดหมอกด้านท้ายยานยนต์และส่วนพ่วง
749 2291-2549 โคมไฟจอดของยานยนต์
750 2292-2549 โคมไฟหน้ายานยนต์ที่ใช้แหล่งกำเนิดแสงชนิดปล่อยประจุในก๊าซ

Page < 1 > < 2 > < 3 > < 4 > < 5 >
หมายเหตุ1. หากต้องการดูมาตรฐาน ให้ Click รูป icon diskette ก็จะปรากฎเอกสารมาตรฐานที่เป็น PDF Format
 2. ในกรณีที่ต้องการ Save File ให้ Click ขวา ที่ Link ที่ต้องการแล้วใช้ Save Target As...
 3. หากเครื่องท่านไม่มีโปรแกรม Acrobat สามารถ download ได้ที่ www.adobe.com