ม า ต ร ฐ า น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต ส า ห ก ร ร ม

Page < 1 > < 2 > <3 > < 3 > < 4 > <5 >
ที่ เลขที่ มอก. รายชื่อ มอก.Download
751 2293-2549 แหล่งกำเนิดแสงชนิดปล่อยประจุในก๊าซที่ใช้ในโคมไฟของยานยนต์
752 2294-2549 โคมไฟหน้ายานยนต์ให้ลำแสงแบบอสมมาตรที่ใช้หลอดไฟชนิดไส้ขดลวด
753 2295-2549 โคมไฟหน้ายานยนต์ให้ลำแสงแบบสมมาตรที่ใช้หลอดไฟชนิดไส้ขดลวด
754 2296-2549 วัสดุที่ใส่ในร่างกายทางศัลยกรรม-แผ่นโลหะยึดกระดูก-รูสำหรับหมุดเกลียวที่มีเกลียวอสมมาตรและฐานหัวจม
755 2297-2549 ใส้กรอกโบโลนญา
756 2298-2549 ใส้กรอกฮอตดอก
757 2299-2549 ใส้กรอกแฟรงก์เฟอร์เตอร์
758 2300-2549 ใส้กรอกเวียนนา
759 2301-2549 ยางล้ออากาศยาน
760 2302-2549 อิริโทรไมซินเอทิลซักซิเนต
761 2303-2549 แผ่นฉนวนความร้อนใยแร่
762 2304-2552 แบตเตอรี่ปฐมภูมิ เล่ม 3 แบตเตอรี่นาฬิกา
763 2305-2549 ห้ามล้อสำหรับรถยนต์นั่ง
764 2306-2549 ห้ามล้อสำหรับยานยนต์ที่น้อยกว่า 4 ล้อ
765 2307-2549 อุปกรณ์ต่อพ่วงเชิงกลสำหรับยานยนต์
766 2308-2549 มาตรความเร็วสำหรับยานยนต์ และการติดตั้ง
767 2309-2549 หลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้นคู่เฉพาะด้านประสิทธิภาพพลังงาน
768 2310-2549 หลอดมีบัลลาสต์ในตัวสำหรับการให้แสงสว่างทั่วไปเฉพาะด้านประสิทธิภาพพลังงาน
769 2311-2549 ถังบรรจุก๊าซ-ถังทนความดันสูงสำหรับบรรจุก๊าซธรรมชาติที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับพาหนะรถยนต์
770 2312-2549 เตาหุ้งต้มในครัวเรือนใช้กับก๊าซปิโตรเลียมเหลว
771 2313-2549 ไบโอดีเซลสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลหมุนเร็ว
772 2314-2549 แผ่นผนังอะลูมิเนียม
773 2315-2551 รถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 4
774 2316-2549 เสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีสำหรับไฟฟ้าแสงสว่าง
775 2317-2549 ทุเรียนกรอบ
776 2318-2549 ทุเรียนกวน
777 2320-2552 รถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟที่ใช้ก๊าซธรรมชาติหรือก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 1
778 2321-2549 สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศ
779 2322-2549 อาหารสัตว์ - วิธีวิเคราะห์สารตกค้างของสารป้องกันและกำจัดศัตรูพีชกลุ่มออร์กาโนคลอรีนโดยวิธีก๊าซโครมาโทกราฟ
780 2323-2549 อาหารสัตว์ - วิธีวิเคราะห์สารตกค้างของสารป้องกันและกำจัดศัตรูพีชกลุ่มออร์กาโนฟอสฟอรัสโดยวิธีก๊าซโครมาโทกราฟ
781 2324-2549 เอทานอลแปลงสภาพสำหรับผลิตน้ำมันแก๊สโซฮอล์
782 2325เล่ม1-2550 ยานยนต์ที่ใช้บนถนน-ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ระบบเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติอัด เล่ม 1 ข้อกำหนดทั่วไปและบทนิยาม
783 2325เล่ม2-2550 ยานยนต์ที่ใช้บนถนน-ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ระบบเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติอัด เล่ม 2 วิธีทดสอบคุณลักษณะทั่วไปและคุณลักษณะที่ต้องการ
784 2325เล่ม3-2550 ยานยนต์ที่ใช้บนถนน-ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ระบบเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติอัด เล่ม 3 ลิ้นกันกลับ
785 2325เล่ม4-2550 ยานยนต์ที่ใช้บนถนน-ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ระบบเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติอัด เล่ม 4 ลิ้นเปิด-ปิดด้วยมือ
786 2325เล่ม5-2550 ยานยนต์ที่ใช้บนถนน-ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ระบบเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติอัด เล่ม 5 ลิ้นหัวถังเปิด-ปิดด้วยมือ
787 2325เล่ม6-2550 ยานยนต์ที่ใช้บนถนน-ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ระบบเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติอัด เล่ม 6 ลิ้นเปิด-ปิดอัตโนมัติ
788 2325เล่ม7-2550 ยานยนต์ที่ใช้บนถนน-ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ระบบเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติอัด เล่ม 7 หัวฉีดก๊าซ
789 2325เล่ม8-2550 ยานยนต์ที่ใช้บนถนน-ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ระบบเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติอัด เล่ม 8 อุปกรณ์แสดงค่าความดัน
790 2325เล่ม9-2550 ยานยนต์ที่ใช้บนถนน-ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ระบบเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติอัด เล่ม 9 อุปกรณ์ปรับความดัน
791 2325เล่ม10-2550 ยานยนต์ที่ใช้บนถนน-ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ระบบเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติอัด เล่ม 10 อุปกรณ์ปรับการไหลของก๊าซ
792 2325เล่ม11-2550 ยานยนต์ที่ใช้บนถนน-ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ระบบเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติอัด เล่ม 11 อุปกรณ์ผสมก๊าซ/อากาศ
793 2325เล่ม12-2550 ยานยนต์ที่ใช้บนถนน-ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ระบบเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติอัด เล่ม 12 ลิ้นระบายความดัน
794 2325เล่ม13-2550 ยานยนต์ที่ใช้บนถนน-ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ระบบเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติอัด เล่ม 13 อุปกรณ์ระบายความดัน
795 2325เล่ม14-2550 ยานยนต์ที่ใช้บนถนน-ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ระบบเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติอัด เล่ม 14 ลิ้นป้องกันการไหลเกิน
796 2325เล่ม15-2550 ยานยนต์ที่ใช้บนถนน-ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ระบบเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติอัด เล่ม 15 เรือนกักก๊าซและท่ออ่อนระบายก๊าซ
797 2325เล่ม16-2550 ยานยนต์ที่ใช้บนถนน-ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ระบบเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติอัด เล่ม 16 ท่อเชื้อเพลิงคงตัว
798 2325เล่ม17-2550 ยานยนต์ที่ใช้บนถนน-ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ระบบเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติอัด เล่ม 17 ท่อเชื้อเพลิงยืดหยุ่น
799 2325เล่ม18-2550 ยานยนต์ที่ใช้บนถนน-ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ระบบเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติอัด เล่ม 18 ตัวกรอง
800 2325เล่ม19-2550 ยานยนต์ที่ใช้บนถนน-ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ระบบเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติอัด เล่ม 19 ข้อต่อ
801 2326-2550 ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าของยานยนต์
802 2327-2550 การป้องกันการโจรกรรมยานยนต์สำหรับยานยนต์ขนาดใหญ่
803 2328-2550 การป้องกันการโจรกรรมยานยนต์สำหรับยานยนต์ขนาดเล็ก
804 2329-2550 ลูกฟุตซอล
805 2330-2550 กระจกมองหลังสำหรับรถจักรยานยนต์
806 2333เล่ม1และ2-2550 ระบบการใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิงในยานยนต์ เล่ม 1 ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย เล่ม 2 วิธีทดสอบ
807 2334-2550 หลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วเดี่ยว เฉพาะด้านประสิทธิภาพพลังงาน
808 2335-2550 รถยนต์นั่งที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในหรือรถไฮบริด และยานยนต์ประเภท M1 N1 ที่ขับเคลื่อนโดยไฟฟ้า : สารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ความสิ้นเปลือง เชื้อเพลิง-พลังงานไฟฟ้าและระยะขับเคลื่อนโดยไฟฟ้า
809 2336-2552 มาตรพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ : ข้อกำหนดเฉพาะมาตรกลไฟฟ้าสำหรับพลังงานไฟฟ้าใช้งาน (ชั้น 0.5 ชั้น 1 และชั้น 2)
810 2338-2550 โคมไฟสำหรับรถจักรยานเสริมเครื่องยนต์จักรยานยนต์ และที่มีลักษณะคล้ายกัน
811 2339-2550 ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดกระเบื้องและเครื่องสุขภัณฑ์เซรามิกประเภทไฮโปคลอไรต์
812 2340-2555 "สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนครอสลิงกด์พอลิเอทิลีนสำหรับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 12/20(24) กิโลโวลต์ และ 18/30(36) กิโลโวลต์"
813 2341-2555 สายไฟฟ้าอากาศตัวนำอะลูมิเนียมหุ้มฉนวนและเปลือกครอสลิงกด์พอลิเอทิลีนสำหรับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 25 กิโลโวลต์ และ 35 กิโลโวลต์
814 2342-2550 น้ำยาบ้วนปาก
815 2343-2550 การติดตั้งอุปกรณ์ส่องสว่างและอุปกรณ์แสงสัญญาณสำหรับรถจักรยานยนต์
816 2344-2550 สีย้อมสังเคราะห์ : สีซัลเฟอร์
817 2345-2550 ธูป
818 2347-2550 อุปกรณ์ป้องกันด้านท้ายยานยนต์
819 2348-2550 การป้องกันด้านข้างรถบรรทุกสินค้า และรถกึ่งพ่วง
820 2349-2550 ไคติน
821 2350-2551 รถจักรยานยนต์ เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 6
822 2351-2550 ไคโตซาน
823 2354-2550 การควบคุมการขับขี่สำหรับรถจักรยานยนต์สองล้อและรถจักรยานยนต์เสริมเครื่องยนต์
824 2355-2550 มลพิษทางเสียงที่เกิดจากรถจักรยานยนต์
825 2356-2550 แผ่นพีวีซีโฟมแข็ง
826 2357-2550 ท่ออะคริโลไนไทรล์-บิวทาไดอีน-สไตรีน (เอบีเอส) ทนความดัน
827 2358-2550 เกลียวเมตริกไอเอสสำหรับใช้งานทั่วไป-เครื่องมือวัดและการวัด
828 2359-2550 เกลียวเมตริกไอเอสรูปสี่เหลี่ยมคางหมู-รูปร่างพื้นฐานและรูปร่างจริงสูงสุด
829 2360-2550 เกลียวเมตริกไอเอสรูปสี่เหลี่ยมคางหมู-ผังทั่วไป
830 2361-2550 เกลียวเมตริกไอเอสรูปสี่เหลี่ยมคางหมู-เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน
831 2362-2550 เกลียวเมตริกไอเอสรูปสี่เหลี่ยมคางหมู-มิติพื้นฐาน
832 2363เล่ม1-2550 เทคโนโลยีการพิมพ์-สีและความโปร่งแสงของหมึกพิมพ์ชุดสำหรับการพิมพ์สี่สี เล่ม 1: การพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่นและป้อนม้วนแบบหมาดตัวด้วยความร้อน
833 2363เล่ม2-2553 เทคโนโลยีการพิมพ์-สีและความโปร่งแสงของหมึกพิมพ์ชุดสำหรับการพิมพ์สี่สี เล่ม 2 : การพิมพ์ออฟเซตแบบหมาดตัวปกติหรือโคลด์เซต
834 2363เล่ม3-2550 เทคโนโลยีการพิมพ์-สีและความโปร่งแสงของหมึกพิมพ์ชุดสำหรับการพิมพ์สี่สี เล่ม 3: การพิมพ์กราวัวร์สำหรับนิตยสารวารสาร
835 2363เล่ม4-2550 เทคโนโลยีการพิมพ์-สีและความโปร่งแสงของหมึกพิมพ์ชุดสำหรับการพิมพ์สี่สี เล่ม 4: การพิมพ์สกรีน
836 2363เล่ม5-2550 เทคโนโลยีการพิมพ์-สีและความโปร่งแสงของหมึกพิมพ์ชุดสำหรับการพิมพ์สี่สี เล่ม 5: การพิมพ์เฟลกโซกราฟี
837 2364-2551 อะคริลิกเรซินวาร์นิช
838 2365-2551 วัสดุเคลือบหลุมร่องฟันชนิดพอลิเมอร์
839 2366-2551 กับดักเสิรจ์ เล่มที่ 4 : กับดักเสิรจ์ออกไซด์โลหะไม่มีช่องว่างสำหรับระบบไฟฟ้ากระแสสลับ
840 2368-2551 บริภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่อาจมีสารอันตราย : การจำกัดการใช้สารอันตรายบางชนิด
841 2369-2551 กรดไนทริกสำหรับอุตสาหกรรม
842 2370-2551 คันบังคับสำหรับยานยนต์ที่น้อยกว่าสี่ล้อ : การป้องกันการโจรกรรม
843 2371-2551 โคมไฟแสดงตำแหน่งด้านข้างสำหรับยานยนต์และส่วนพ่วง
844 2372-2551 ตำแหน่งและการชี้บ่งของอุปกรณ์ควบคุมด้วยมือ สัญญาณบนแผงหน้าปัด และตัวบ่งชี้สถานะสำหรับยานยนต์
845 2373-2551 ลังพลาสติกสำหรับบรรจุผักและผลไม้
846 2375-2551 ไดโซเดียมไฮโดรเจนฟอสเฟตสำหรับอุตสาหกรรม
847 2376-2551 แอนไฮดรัสโซเดียมไฮโดรเจนฟอสเฟตสำหรับอุตสาหกรรม
848 2377-2551 แผ่นยางปูพื้น
849 2378-2551 บล็อคยางปูพื้น
850 2379-2551 ยางอุดรอยต่อคอนกรีต
851 2380เล่ม2(1)-2555 การทดสอบทางสภาพแวดล้อม เล่ม 2(1) การทดสอบ – การทดสอบ A : ความเย็น
852 2380เล่ม2(2)-2555 การทดสอบทางสภาพแวดล้อม เล่ม 2(2) การทดสอบ – การทดสอบ B: ความร้อนแห้ง
853 2380เล่ม2(5)-2555 การทดสอบทางสภาพแวดล้อม เล่ม 2(5) การทดสอบ – การทดสอบ Sa : การแผ่รังสีอาทิตย์จำลองที่ระดับพื้นดินและคำแนะนำสำหรับการทดสอบการแผ่รังสีอาทิตย์
854 2380เล่ม2(30)-2553 การทดสอบทางสภาพแวดล้อมเล่ม 2(30)การทดสอบ - การทดสอบ Db :วัฏจักรร้อนชื้น (วัฏจักร 12 h + 12 h)
855 2380เล่ม2(52)-2552 การทดสอบทางสภาพแวดล้อม เล่ม 2(52)การทดสอบ – การทดสอบ Kb : ละอองน้ำเกลือ(สารละลายโซเดียมคลอไรด์) เป็นวัฏจักร
856 2381เล่ม2(10)-2555 การทดสอบอันตรายจากไฟ เล่ม 2 (10) วิธีทดสอบลวดรุ่งแสง/ลวดร้อน-เครื่องทดสอบลวดรุ่งแสงและวิธีดำเนินการทดสอบร่วม
857 2381เล่ม2(11)-2552 การทดสอบอันตรายจากไฟ เล่ม 2(11) วิธีทดสอบลวดรุ่งแสง/ลวดร้อน - วิธีทดสอบการลุกไหม้ของผลิตภัณฑ์สำเร็จด้วยลวดรุ่งแสง
858 2381เล่ม2(12)-2552 การทดสอบอันตรายจากไฟ เล่ม 2(12) วิธีทดสอบลวดรุ่งแสง/ลวดร้อน - วิธีทดสอบการลุกไหม้ของวัสดุด้วยลวดรุ่งแสง
859 2381เล่ม2(13)-2552 การทดสอบอันตรายจากไฟ เล่ม 2(13) วิธีทดสอบลวดรุ่งแสง/ลวดร้อน - วิธีทดสอบการจุดติดไฟของวัสดุด้วยลวดรุ่งแสง
860 2381เล่ม10(2)-2552 การทดสอบอันตรายจากไฟ เล่ม 10(2) ความร้อนผิดปกติ - การทดสอบการกดด้วยลูกกลม
861 2381เล่ม11(10)-2553 การทดสอบอันตรายจากไฟ เล่ม 11(10) เปลวไฟทดสอบ - วิธีทดสอบเปลวไฟแนวระดับและแนวดิ่ง 50 วัตต์
862 2382-2551 อุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจ : ชนิดกรองอนุภาคดูดซับก๊าซและไอในขณะเดียวกัน
863 2383-2551 พาราฟินเหลวสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
864 2384-2551 ข้อต่อสามทางใช้ในการแพทย์
865 2385-2551 สายต่อใช้ในการแพทย์
866 2386-2551 สีรองพื้นกันสนิมซิงก์ฟอสเฟต
867 2387-2551 สีรองพื้นกันสนิม
868 2389-2551 เก้าอี้ผู้ป่วยทางทันตกรรม
869 2390-2551 ประเภทและบทนิยามของยานยนต์และส่วนพ่วง
870 2391-2551 สารละลายเฟร์ริกคลอไรด์
871 2392-2551 เครื่องกรองน้ำดื่ม
872 2393เล่ม1-2551 เทคโนโลยีสารสนเทศการตรวจประเมินกระบวนการ เล่ม 1 แนวความคิดและคำศัพท์
873 2393เล่ม2-2551 เทคโนโลยีสารสนเทศการตรวจประเมินกระบวนการ เล่ม 2 ปฏิบัติการตรวจประเมิน
874 2393เล่ม3-2551 เทคโนโลยีสารสนเทศการตรวจประเมินกระบวนการ เล่ม 3 คำแนะนำสำหรับปฏิบัติการตรวจประเมิน
875 2393เล่ม4-2551 เทคโนโลยีสารสนเทศการตรวจประเมินกระบวนการ เล่ม 4 คำแนะนำเพื่อใช้ปรับปรุงกระบวนการและประเมินความสามารถของกระบวนการ
876 2393เล่ม5-2551 เทคโนโลยีสารสนเทศการตรวจประเมินกระบวนการ เล่ม 5 ตัวอย่างของรูปแบบสำหรับประเมินความสามารถของกระบวนการ
877 2394-2551 ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า เล่ม 4-6 เทคนิคการทดสอบและการวัด-ภูมิคุ้มกันต่อสัญญาณรบกวนที่นำตามสายซึ่งเหนี่ยวนำโดยสนามความถี่วิทยุ
878 2395เล่ม1-2551 การประเมินทางชีวภาพของเครื่องมือแพทย์ เล่ม 1 : การประเมินและการทดสอบ
879 2395เล่ม2-2551 การประเมินทางชีวภาพของเครื่องมือแพทย์ เล่ม 2 : ข้อกำหนดสวัสดิภาพของสัตว์
880 2395เล่ม3-2551 การประเมินทางชีวภาพของเครื่องมือแพทย์ เล่ม 3 : การทดสอบเพื่อประเมินความเป็นพิษต่อระบบพันธุกรรมการก่อมะเร็ง และความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์
881 2395เล่ม4-2551 การประเมินทางชีวภาพของเครื่องมือแพทย์ เล่ม 4 : การเลือกวิธีทดสอบเพื่อประเมินปฏิกิริยาที่มีต่อเลือด
882 2395เล่ม5-2551 การประเมินทางชีวภาพของเครื่องมือแพทย์ เล่ม 5 : การทดสอบภายนอกร่างกายเพื่อประเมินความเป็นพิษต่อเซลล์
883 2395เล่ม6-2551 การประเมินทางชีวภาพของเครื่องมือแพทย์ เล่ม 6 : การทดสอบเพื่อประเมินผลที่เกิดขึ้นเฉพาะที่ภายหลังการฝังวัสดุแพทย์ในร่างกาย
884 2395เล่ม7-2551 การประเมินทางชีวภาพของเครื่องมือแพทย์ เล่ม 7 : สารตกค้างจากการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยก๊าซเอทิลีนออกไซด์
885 2395เล่ม9-2551 การประเมินทางชีวภาพของเครื่องมือแพทย์ เล่ม 9 : กรอบสำหรับการชี้บ่งและการหาปริมาณสารที่อาจสลายได้
886 2395เล่ม10-2551 การประเมินทางชีวภาพของเครื่องมือแพทย์ เล่ม 10 : การทดสอบเพื่อประเมินการระคายเคืองและความไวต่อการตอบสนอง
887 2395เล่ม11-2551 การประเมินทางชีวภาพของเครื่องมือแพทย์ เล่ม 11 : การทดสอบเพื่อประเมินความเป็นพิษต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกาย
888 2395เล่ม12-2551 การประเมินทางชีวภาพของเครื่องมือแพทย์ เล่ม 12 : การเตรียมตัวอย่างและวัสดุอ้างอิง
889 2395เล่ม13-2551 การประเมินทางชีวภาพของเครื่องมือแพทย์ เล่ม 13 : การชี้บ่งและการหาปริมาณสารที่สลายได้จากเครื่องมือแพทย์ที่เป็นพอลิเมอร์
890 2395เล่ม14-2551 การประเมินทางชีวภาพของเครื่องมือแพทย์ เล่ม 14 : การชี้บ่งและการหาปริมาณสารที่สลายได้จากเครื่องมือแพทย์ที่เป็นเซรามิก
891 2395เล่ม15-2551 การประเมินทางชีวภาพของเครื่องมือแพทย์ เล่ม 15 : การชี้บ่งและการหาปริมาณสารที่สลายได้จากเครื่องมือแพทย์ที่เป็นโลหะและโลหะเจือ
892 2395เล่ม16-2551 การประเมินทางชีวภาพของเครื่องมือแพทย์ เล่ม 16 : รูปแบบการศึกษาจลนศาสตร์ของพิษจากสารที่สลายได้และสารที่สกัดได้
893 2395เล่ม17-2551 การประเมินทางชีวภาพของเครื่องมือแพทย์ เล่ม 17 : การกำหนดปริมาณที่ยอมให้มีของสารที่สกัดได้
894 2395เล่ม18-2551 การประเมินทางชีวภาพของเครื่องมือแพทย์ เล่ม 18 : คุณลักษณะทางเคมีของวัสดุที่ใช้ทำ
895 2396-2551 จุลชีววิทยาของอาหารและอาหารสัตว์ข้อกำหนดทั่วไปและข้อแนะนำสำหรับการทดสอบทางจุลชีววิทยา
896 2397เล่ม1-2551 กายอุปกรณ์เทียมและกายอุปกรณ์เสริม-ส่วนแขนและขาที่ขาดไป เล่ม 1 : วิธีการเรียกส่วนต่าง ๆ ของแขนและขาที่ขาดไปแต่กำเนิด
897 2397เล่ม2-2551 กายอุปกรณ์เทียมและกายอุปกรณ์เสริม-ส่วนแขนและขาที่ขาดไป เล่ม 2 : วิธีการเรียกความพิการระดับต่าง ๆ ของขาที่เกิดจากการตัด
898 2397เล่ม3-2551 กายอุปกรณ์เทียมและกายอุปกรณ์เสริม-ส่วนแขนและขาที่ขาดไป เล่ม 3 : วิธีการเรียกความพิการระดับต่าง ๆ ของแขนที่เกิดจากการตัด
899 2397เล่ม4-2551 กายอุปกรณ์เทียมและกายอุปกรณ์เสริม-ส่วนแขนและขาที่ขาดไป เล่ม 4 : ภาวะที่นำไปสู่กาตัดแขนและขา
900 2398เล่ม1-2551 กระเบื้องเซรามิก เล่ม 1 การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน
901 2398เล่ม2-2553 กระเบื้องเซรามิก เล่ม 2 วิธีตรวจสอบมิติและคุณภาพผิวหน้า
902 2398เล่ม3-2553 กระเบื้องเซรามิก เล่ม 3 วิธีหาการดูดซึมน้ำ ความพรุนปรากฎ ความหนาแน่นสัมพัทธ์ปรากฎและความหนาแน่นรวม
903 2398เล่ม4-2553 กระเบื้องเซรามิก เล่ม 4 วิธีหามอดุลัสแตกร้าวและความต้านแรงกดแตก
904 2398เล่ม5-2551 กระเบื้องเซรามิก เล่ม 5 วิธีหาค่าความต้าทานแรงกระแทกโดดยการวัดค่าสัมประสิทธิ์การคืนสภาพ
905 2398เล่ม6-2553 กระเบื้องเซรามิก เล่ม 6 วิธีหาความทนการขัดถูลึกสำหรับกระเบื้องชนิดไม่เคลือบ
906 2398เล่ม7-2553 กระเบื้องเซรามิก เล่ม 7 วิธีหาความทนการขัดถูผิวหน้าสำหรับกระเบื้องชนิดเคลือบ
907 2398เล่ม8-2551 กระเบื้องเซรามิก เล่ม 8 วิธีหาค่าการขยายตัวทางความร้อนเชิงเส้น
908 2398เล่ม9-2551 กระเบื้องเซรามิก เล่ม 9 วิธีหาค่าความต้านทานการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างฉับพลัน
909 2398เล่ม10-2551 กระเบื้องเซรามิก เล่ม 10 วิธีหาค่าการขยายตัวเนื่องจากความชื้น
910 2398เล่ม11-2553 กระเบื้องเซรามิก เล่ม 11 วิธีหาความทนการรานสำหรับกระเบื้องชนิดเคลือบ
911 2398เล่ม12-2551 กระเบื้องเซรามิก เล่ม 12 วิธีหาค่าความต้านทานอุณหภูมิเยือกแข็ง
912 2398เล่ม13-2553 กระเบื้องเซรามิก เล่ม 13 วิธีหาความทนสารเคมี
913 2398เล่ม14-2553 กระเบื้องเซรามิก เล่ม 14 วิธีหาความทนการเปรอะเปื้อน
914 2398เล่ม15-2551 กระเบื้องเซรามิก เล่ม 15 วิธีหาค่าตะกั่วและแคดเมียมของกระเบื้องชนิดเคลือบ
915 2398เล่ม16-2551 กระเบื้องเซรามิก เล่ม 16 วิธีหาค่าความแตกต่างของสี
916 2399-2551 การป้องกันผู้โดยสารเมื่อเกิดการชนจากด้านข้างของยานยนต์
917 2400-2551 การป้องกันผู้โดยสารเมื่อเกิดการชนด้านหน้าของยานยนต์
918 2401เล่ม1-2551 กายอุปกรณ์เทียมและกายอุปกรณ์เสริม-การแบ่งประเภทและการเรียกส่วนประกอบของกายอุปกรณ์เทียม เล่ม 1 : การแบ่งประเภทของส่วนประกอบกายอุปกรณ์เทียม
919 2401เล่ม2-2551 กายอุปกรณ์เทียมและกายอุปกรณ์เสริม-การแบ่งประเภทและการเรียกส่วนประกอบของกายอุปกรณ์เทียม เล่ม 2 : การเรียกชิ้นส่วนของขาเทียม
920 2401เล่ม3-2551 กายอุปกรณ์เทียมและกายอุปกรณ์เสริม-การแบ่งประเภทและการเรียกส่วนประกอบของกายอุปกรณ์เทียม เล่ม 3 : การเรียกชิ้นส่วนของแขนเทียม
921 2402-2551 กายอุปกรณ์เทียมและกายอุปกรณ์เสริม - การแบ่งประเภทและการเรียกชื่อกายอุปกรณ์เสริมที่ใช้ภายนอกและชิ้นส่วนของกายอุปกรณ์เสริม
922 2403-2551 กายอุปกรณ์เทียมและกายอุปกรณ์เสริม - ความบกพร่องของอวัยวะ - การบันทึกข้อมูลของผู้ป่วยที่ต้องใช้กายอุปกรณ์เสริมวัตถุประสงค์ทางคลินิกของการบำบัดรักษาและหน้าที่ที่ต้องการของกายอุปกรณ์เสริม
923 2404เล่ม1-2551 คู่เต้าต่อเครื่องใช้สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและจุดประสงค์ทั่วไปที่คล้ายกัน เล่ม 1 ข้อกำหนดทั่วไป
924 2404เล่ม2-2551 คู่เต้าต่อเครื่องใช้สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและจุดประสงค์ทั่วไปที่คล้ายกัน เล่ม 2 คู่เต้าเชื่อมโยงสำหรับบริภัณฑ์ในที่อยู่อาศัยและบริภัณฑ์ที่คล้ายกัน
925 2405-2551 หมุดเกลียวทรงกระบอก-คำศัพท์
926 2406เล่ม1-2551 การเขียนแบบทางเทคนิค-หมุดเกลียวและส่วนของเกลียว เล่ม 1 ข้อตกลงทั่วไป
927 2406เล่ม2-2551 การเขียนแบบทางเทคนิค-หมุดเกลียวและส่วนของเกลียว เล่ม 2 เกลียวฝัง
928 2406เล่ม3-2551 การเขียนแบบทางเทคนิค-หมุดเกลียวและส่วนของเกลียว เล่ม 2 การแสดงภาพอย่างง่าย
929 2407-2551 เกลียวเมตริกสำหรับใช้งานทั่วไปตามมาตรฐานไอเอสโอ - มิติพื้นฐาน
930 2408-2551 ตัวยึด - การเคลือบผิวด้วยเกล็ดสังกะสีโดยไม่ใช้กรรมวิธีทางไฟฟ้า
931 2409-2551 เกลียวนิ้วไอเอสโอ-ข้อกำหนดทั่วไปและการเลือกสำหรับหมุดเกลียว สลักเกลียว และแป้นเกลียว-ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 0.06 นิ้ว ถึง 6 นิ้ว
932 2410-2551 เกลียวนิ้วไอเอสโอ-ความเผื่อและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน
933 2411-2551 ตัวยึด - ผลิตภัณฑ์หกเหลี่ยม-ความกว้างระหว่างด้านคู่ขนาน
934 2412-2551 ตัวยึด - รูเผื่อขนาดสำหรับสลักเกลียวและหมุดเกลียว
935 2413-2551 สลักเกลียว หมุดเกลียว แป้นเกลียว และอุปกรณ์ประกอบ-คำศัพท์และชื่อเฉพาะ
936 2414-2551 ระยะเกลียวสำหรับตัวยึดแบบเกลียวที่เป็นไปตาม ISO 261 และ ISO 262
937 2415-2551 ตัวยึดแบบเกลียว-การทดสอบความล้าเมื่อรับแรงตามแนวแกน-วิธีทดสอบและการประเมินผล
938 2416-2551 ตัวยึด - การเคลือบผิวโดยกรรมวิธีทางไฟฟ้า
939 2417-2551 ตัวยึด - ส่วนปลายของชิ้นงานเกลียวเมตริก ISO เกลียวนอก
940 2418-2551 ตัวยึด - ร่องลดที่โคนเกลียวสำหรับเกลียวเมตริก ISO เกลียวนอก
941 2419เล่ม1-2551 การเขียนแบบทางเทคนิค-การแสดงภาพอย่างง่ายสำหรับการประกอบชิ้นส่วนด้วยตัวยึด เล่ม 1 หลักการทั่วไป
942 2420-2551 ระบบการระบุข้อมูลสำหรับตัวยึด
943 2421-2552 เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต่อกับท่อจ่ายน้ำประธาน - การหลีกเลี่ยงการไหลย้อนกลับ และการเสียสภาพของชุดท่ออ่อน
944 2422-2551 ไม้เทเบิลเทนนิส
945 2423-2552 ไม้ยางพาราแปรรูป
946 2424-2552 หน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียว
947 2425-2552 เครื่องตัดวงจรใช้กระแสเหลือแบบไม่มีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน เล่ม 1 หลักเกณฑ์ทั่วไป
948 2426-2552 เตาเผาไฟฟ้า : แบบความต้านทาน
949 2427-2552 ตัวนำไฟฟ้าของสายไฟฟ้าหุ้มฉนวน
950 2428-2552 ปากกาลูกลื่นและไส้ปากกาลูกลื่น : ลักษณะเฉพาะด้านความปลอดภัย
951 2429-2552 ผ้าเดนิมฝ้าย
952 2430-2552 โคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน ชนิดส่องสว่างจากภายในสำหรับอาคาร
953 2431-2555 เต้าเสียบและเต้ารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน : เต้าปรับ
954 2432-2555 "เต้าเสียบและเต้ารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย และงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน : ชุดสายพ่วง"
955 2433-2555 สิ่งติดตั้งทางไฟฟ้าของอาคาร: ข้อกำหนดสำหรับสิ่งติดตั้งหรือสถานที่พิเศษ – สถานพยาบาล
956 2434-2552 สายเคเบิลโทรคมนาคม ตัวนำทองแดง หุ้มฉนวนพอลิโอเลฟิน สำหรับการติดตั้งแบบแขวนในอากาศ
957 2435-2552 เสื้อผ้าเด็ก
958 2436-2552 ผ้าสำหรับเสื้อเชิ้ต
959 2437-2552 ผ้าสำหรับชุดทำงานในสำนักงานและชุดทำงานอาชีพ
960 2438-2552 ที่นอนโฟมพอลิสไตรีน
961 2439-2552 เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับให้ความร้อนของเหลวเฉพาะด้านความปลอดภัย
962 2440-2552 เครื่องใช้เหล็กกล้าไร้สนิม : ภาชนะหุงต้มที่มีรอยประสาน
963 2441-2552 ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว : ถังคอมโพสิต
964 2442-2552 สีอิมัลชันพองตัวกันไฟ
965 2443-2552 ตัวยึด - การเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อน
966 2444-2552 ตัวยึด - การทดสอบหาความเปราะเพราะไฮโดรเจนโดยการโหลดก่อน - วิธีผิวรองรับอยู่ในแนวขนาน
967 2445-2552 ตัวยึด - การทดสอบแรงบิด/แรงบีบ
968 2446-2552 การทำผิวป้องกันสำหรับตัวยึดเหล็กกล้าไร้สนิมทนทานต่อการกัดกร่อน
969 2447-2552 ตัวยึด - ระบบประกันคุณภาพ
970 2448-2552 ตัวยึด - สลักเกลียว หมุดเกลียว สลักเกลียวปล่อยสองข้างและแป้นเกลียว - สัญลักษณ์และการระบุขนาด
971 2449-2552 สลักเกลียวและหมุดเกลียวใช้งานทั่วไป - อนุกรมเมตริก - รัศมีใต้หัวเกลียว
972 2450-2552 สลักเกลียว หมุดเกลียวและสลักเกลียวปล่อยสองข้าง - ความยาวระบุและความยาวเกลียวสำหรับสลักเกลียวใช้งานทั่วไป
973 2451เล่ม7-2552 สมบัติทางกลสำหรับตัวยึด เล่ม 7 การทดสอบการบิดและแรงบิดต่ำสุดสำหรับสลักเกลียวและหมุดเกลียว ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ 1 มิลลิเมตร ถึง 10 มิลลิเมตร
974 2452-2552 หมุดเกลียวพร้อมก้านไม่มีหัวเกลียวชนิดมีร่องผ่า
975 2453เล่ม1-2552 สมบัติทางกลสำหรับตัวยึดเหล็กกล้าไร้สนิมทนทานต่อการกัดกร่อน เล่ม 1 สลักเกลียว หมุดเกลียวและสลักเกลียวปล่อยสองข้าง
976 2453เล่ม3-2552 สมบัติทางกลสำหรับตัวยึดเหล็กกล้าไร้สนิมทนทานต่อการกัดกร่อน เล่ม 3 สลักเกลียวยึดหรือตัวยึดอื่นที่คล้ายคลึงกันที่ไม่รับความเค้นดึง
977 2453เล่ม4-2552 สมบัติทางกลสำหรับตัวยึดเหล็กกล้าไร้สนิมทนทานต่อการกัดกร่อน เล่ม 4 หมุดเกลียวปล่อย
978 2454-2552 สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยมแบบมีหน้าแปลน - อนุกรมขนาดเล็ก
979 2455-2552 หลุมสี่แฉกสำหรับหมุดเกลียว
980 2456-2552 สลักเกลียวยึดชนิดมีร่องผ่าแบบปลายเรียบ
981 2457เล่ม1-2552 ตัวยึด - รอยความไม่ต่อเนื่องที่ผิว เล่ม 1 สลักเกลียว หมุดเกลียวและสลักเกลียวปล่อยสองข้าง สำหรับใช้งานทั่วไป
982 2457เล่ม3-2552 ตัวยึด - รอยความไม่ต่อเนื่องที่ผิว เล่ม 3 สลักเกลียว หมุดเกลียวและสลักเกลียวปล่อยสองข้าง สำหรับใช้งานพิเศษ
983 2458-2552 หมุดเกลียวหังวกะทะกับหลุมสี่แฉกชนิด H หรือชนิด Z - ผลิตภัณฑ์ขั้น A
984 2459เล่ม1-2552 หมุดเกลียวหัวจมแบน (หัวแบบทั่วไป) กับหลุมสี่แฉกชนิด H หรือชนิด Z - ผลิตภัณฑ์ขั้น A เล่ม 1 เหล็กกล้าชั้นสมบัติ 4.8
985 2460-2553 วิธีหาดัชนีการเกิดรอยเชิงความทนและเชิงเปรียบเทียบของวัสดุฉนวนแข็ง
986 2461-2552 ตู้น้ำเย็นบริโภค เฉพาะด้านความปลอดภัย
987 2462-2552 ท่อเหล็กกล้าไร้สนิม-มิติ เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนและมวลต่อหน่วยความยาว
988 2463-2552 ท่อเหล็กกล้าเที่ยงตรงไร้ตะเข็บปลายตัดตรง - เงื่อนไขทางเทคนิคสำหรับการส่งมอบ
989 2464-2552 ท่อเหล็กกล้าเที่ยงตรงเชื่อมตัดตรง - เงื่อนไขทางเทคนิคสำหรับการส่งมอบ
990 2465-2552 ท่อเหล็กกล้าเที่ยงตรงและปลายตัดตรงเชื่อม - เงื่อนไขทางเทคนิคสำหรับการส่งมอบ
991 2466เล่ม1-2552 ท่อและข้อต่อเหล็กกล้า - สัญลักษณ์สำหรับใช้ในข้อกำหนด เล่ม 1 ท่อและอุปกรณ์ท่อที่มีหน้าตัดกลม
992 2466เล่ม2-2552 ท่อและข้อต่อเหล็กกล้า - สัญลักษณ์สำหรับใช้ในข้อกำหนด เล่ม 2 ท่อกลวงรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสและสี่เหลี่ยมผืนผ้า
993 2467-2552 ท่อเหล็กกล้าปลายตัดตรงเชื่อมและไร้ตะเข็บ - ตารางทั่วไปสำหรับมิติ และมวลต่อหน่วยความยาว
994 2470-2552 ท่อเหล็กกล้าไร้ตะเข็บสำหรับงานรับแรงดัน - การตรวจจับข้อบกพร่องตามแนวขวางด้วยคลื่นอัลตราโซนิกเต็มเส้นรอบวง
995 2471-2552 ท่อเหล็กกล้าไร้ตะเข็บและเชื่อม (ยกเว้นท่อเชื่อมอาร์กฟลักซ์คลุม) สำหรับงานรับแรงดัน - การทดสอบสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อทวนสอบความต้านรอยรั่วไฮดรอลิก
996 2472-2552 ท่อเหล็กกล้าไร้ตะเข็บและเชื่อม (ยกเว้นท่อเชื่อมอาร์กฟลักซ์คลุม) สำหรับงานรับแรงดัน - การตรวจจับข้อบกพร่องตามแนวยาวด้วยคลื่นอัลตราโซนิกเต็มเส้นรอบวง
997 2473-2552 ท่อเหล็กกล้าไร้ตะเข็บและเชื่อม (ยกเว้นท่อเชื่อมอาร์กฟลักซ์คลุม) สำหรับงานรับแรงดัน - การตรวจจับข้อบกพร่องด้วยกระแสเอ็ดดี้
998 2475-2552 ท่อเหล็กกล้าไร้ตะเข็บและเชื่อมสำหรับงานรับแรงดัน - การตรวจจับข้อบกพร่องแบบแผ่นยาวที่ปลายท่อด้วยคลื่นอัลตราโซนิก
999 2476-2552 ถุงมือยางที่ใช้ในงานบ้าน
1000 2477-2552 ถุงฝายยาง

Page < 1 > < 2 > < 3 > < 4 > < 5 >
หมายเหตุ1. หากต้องการดูมาตรฐาน ให้ Click รูป icon diskette ก็จะปรากฎเอกสารมาตรฐานที่เป็น PDF Format
 2. ในกรณีที่ต้องการ Save File ให้ Click ขวา ที่ Link ที่ต้องการแล้วใช้ Save Target As...
 3. หากเครื่องท่านไม่มีโปรแกรม Acrobat สามารถ download ได้ที่ www.adobe.com